Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1EKO
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 1 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Treść przedmiotu służy zapoznaniu studenta z aktualną wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Ich celem jest przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii, wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk zachodzących w gospodarce oraz wykształcenie postawy osoby świadomie podejmującej decyzje w sferze gospodarowania (niezależnie od tego, czy dotyczą one postępowania konsumenta, producenta, czy przedstawiciela organów władzy publicznej).

Założenia: realizacja przedmiotu prowadzi do uzyskania wiedzy i informacji umożliwiających rozumienie i interpretację procesów gospodarczych zarówno na poziomie mikro- jak i makroekonomicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny, MK_9

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki prawne (2,25 pkt ECTS) oraz ekonomia i finanse (0,75 pkt ECTS)

Rok studiów: 1, sem.2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne (uwzględniają koncepcję projektowania uniwersalnego):

- dyskusja z elementami wykładu tradycyjnego prowadzonego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących (dyskusja; angażowanie studentów do zadawania pytań) zapewnia różnorodność i elastyczność w sposobie przekazywania wiedzy, a także angażowanie studenta;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb studenta

Zajęcia wymagają czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzącego, czytania zadanych tekstów.

Studenci ze szczególnymi potrzebami powinni poinformować na początku semestru o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Liczba punktów ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w konwersatoriach 15 godz.

Przygotowanie do konwersatoriów 37,5 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. (1,5 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura:

1. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

2. P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

3. M. Raczkowska, J. Wrzesińska-Kowal, Podstawy mikroekonomii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020.

4. Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), PWN, Warszawa 2018.

5. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, S. Marciniak (red.), PWN, Warszawa 2013.

6. Ekonomia dla prawników i nie tylko, M. Bednarski, J. Wiklin (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

7. N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Microeconomics, Cengage Learning EMEA, Andover 2017.

8. N.G. Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii, rozumie mechanizmy mikro- i makroekonomiczne funkcjonowania gospodarki, KA7_WG5

Umiejętności:

Student potrafi wskazać i omówić związki między podstawowymi kategoriami ekonomicznymi oraz rozumie wpływ procesów ekonomicznych na funkcjonowanie społeczeństwa, KA7_UU2

Kompetencje:

Student potrafi samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, wykazuje krytyczną postawę wobec teorii ekonomicznych, poszukuje rozwiązań problemów ekonomicznych, KA7_KK2

Student wykazuje postawę przedsiębiorczą - rozumie zasadę racjonalnego działania oraz znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności w gospodarce, KA7_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Cykl zajęć kończy się zaliczeniem pisemnym w formie testu. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych, zadań.

Test uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi. Ocena końcowa jest podwyższana o pół stopnia za zaangażowanie studenta tj. aktywny udział w dyskusjach. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność w 80% zajęć.

Forma zaliczenia uwzględnia koncepcję projektowania uniwersalnego: Studenci ze szczególnymi potrzebami powinni poinformować na początku semestru o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym ograniczeniach związanych z zaliczeniem pisemnym w celu ustalenia formy współpracy i zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gardocka-Jałowiec
Prowadzący grup: Anna Gardocka-Jałowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treść przedmiotu służy zapoznaniu studenta z aktualną wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Ich celem jest przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii, wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk zachodzących w gospodarce oraz wykształcenie postawy osoby świadomie podejmującej decyzje w sferze gospodarowania (niezależnie od tego, czy dotyczą one postępowania konsumenta, producenta, czy przedstawiciela organów władzy publicznej).

Założenia: realizacja przedmiotu prowadzi do uzyskania wiedzy i informacji umożliwiających rozumienie i interpretację procesów gospodarczych zarówno na poziomie mikro- jak i makroekonomicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny, MK_9

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki prawne (2,25 pkt ECTS) oraz ekonomia i finanse (0,75 pkt ECTS)

Rok studiów: 1, sem.2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne (uwzględniają koncepcję projektowania uniwersalnego):

- dyskusja z elementami wykładu tradycyjnego prowadzonego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących (dyskusja; angażowanie studentów do zadawania pytań) zapewnia różnorodność i elastyczność w sposobie przekazywania wiedzy, a także angażowanie studenta;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb studenta

Zajęcia wymagają czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzącego, czytania zadanych tekstów.

Studenci ze szczególnymi potrzebami powinni poinformować na początku semestru o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Liczba punktów ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w konwersatoriach 15 godz.

Przygotowanie do konwersatoriów 37,5 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. (1,5 pkt ECTS)

- niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. (1,5 pkt ECTS)

Literatura:

1. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

2. P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

3. M. Raczkowska, J. Wrzesińska-Kowal, Podstawy mikroekonomii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020.

4. Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), PWN, Warszawa 2018.

5. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, S. Marciniak (red.), PWN, Warszawa 2013.

6. Ekonomia dla prawników i nie tylko, M. Bednarski, J. Wiklin (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

7. N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Microeconomics, Cengage Learning EMEA, Andover 2017.

8. N.G. Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016.

9. Ekonomia jest piękna? red. Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gardocka-Jałowiec
Prowadzący grup: Anna Gardocka-Jałowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treść przedmiotu służy zapoznaniu studenta z aktualną wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Ich celem jest przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii, wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk zachodzących w gospodarce oraz wykształcenie postawy osoby świadomie podejmującej decyzje w sferze gospodarowania (niezależnie od tego, czy dotyczą one postępowania konsumenta, producenta, czy przedstawiciela organów władzy publicznej).

Założenia: realizacja przedmiotu prowadzi do uzyskania wiedzy i informacji umożliwiających rozumienie i interpretację procesów gospodarczych zarówno na poziomie mikro- jak i makroekonomicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny, MK_9

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki prawne (2,25 pkt ECTS) oraz ekonomia i finanse (0,75 pkt ECTS)

Rok studiów: 1, sem.2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne (uwzględniają koncepcję projektowania uniwersalnego):

- dyskusja z elementami wykładu tradycyjnego prowadzonego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących (dyskusja; angażowanie studentów do zadawania pytań) zapewnia różnorodność i elastyczność w sposobie przekazywania wiedzy, a także angażowanie studenta;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb studenta

Zajęcia wymagają czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzącego, czytania zadanych tekstów.

Studenci ze szczególnymi potrzebami powinni poinformować na początku semestru o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Liczba punktów ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w konwersatoriach 15 godz.

Przygotowanie do konwersatoriów 37,5 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. (1,5 pkt ECTS)

- niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. (1,5 pkt ECTS)

Literatura:

1. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

2. P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

3. M. Raczkowska, J. Wrzesińska-Kowal, Podstawy mikroekonomii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020.

4. Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), PWN, Warszawa 2018.

5. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, S. Marciniak (red.), PWN, Warszawa 2013.

6. Ekonomia dla prawników i nie tylko, M. Bednarski, J. Wiklin (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

7. N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Microeconomics, Cengage Learning EMEA, Andover 2017.

8. N.G. Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016.

9. Ekonomia jest piękna? red. Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Ciborowski
Prowadzący grup: Robert Ciborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treść przedmiotu służy zapoznaniu studenta z aktualną wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Ich celem jest przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii, wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk zachodzących w gospodarce oraz wykształcenie postawy osoby świadomie podejmującej decyzje w sferze gospodarowania (niezależnie od tego, czy dotyczą one postępowania konsumenta, producenta, czy przedstawiciela organów władzy publicznej).

Założenia: realizacja przedmiotu prowadzi do uzyskania wiedzy i informacji umożliwiających rozumienie i interpretację procesów gospodarczych zarówno na poziomie mikro- jak i makroekonomicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny, MK_9

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki prawne (2,25 pkt ECTS) oraz ekonomia i finanse (0,75 pkt ECTS)

Rok studiów: 1, sem.2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne (uwzględniają koncepcję projektowania uniwersalnego):

- dyskusja z elementami wykładu tradycyjnego prowadzonego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących (dyskusja; angażowanie studentów do zadawania pytań) zapewnia różnorodność i elastyczność w sposobie przekazywania wiedzy, a także angażowanie studenta;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb studenta

Zajęcia wymagają czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzącego, czytania zadanych tekstów.

Studenci ze szczególnymi potrzebami powinni poinformować na początku semestru o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Liczba punktów ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w konwersatoriach 15 godz.

Przygotowanie do konwersatoriów 37,5 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. (1,5 pkt ECTS)

- niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. (1,5 pkt ECTS)

Literatura:

1. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

2. P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

3. M. Raczkowska, J. Wrzesińska-Kowal, Podstawy mikroekonomii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020.

4. Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), PWN, Warszawa 2018.

5. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, S. Marciniak (red.), PWN, Warszawa 2013.

6. Ekonomia dla prawników i nie tylko, M. Bednarski, J. Wiklin (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

7. N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Microeconomics, Cengage Learning EMEA, Andover 2017.

8. N.G. Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016.

9. Ekonomia jest piękna? red. Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)