Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia prawa w argumentacji prawniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1HAR Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Historia prawa w argumentacji prawniczej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 1 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu historii prawa w argumentacji prawniczej, w tym w szczególności przedstawienie historycznego rozwoju argumentacji prawniczej wypracowanej przez jurysprudencję rzymską i ukazanie jej aktualności we współczesnym systemie prawnym, a także wpływu myśli prawniczej starożytnego Rzymu na kształt europejskiej kultury prawnej, w tym języka prawniczego w zakresie interpretacji i argumentacji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawoznawstwa i historii prawa.

Konwersatorium: 15 godzin.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz., egzamin 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 38 godzin, co

odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37 godz., co odpowiada 1,5

pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brożek B., Stelmach J., Metody prawnicze. Logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków 2004;

Jabłońska – Bonca J., Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa 2002;

Korolko M., Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2000;

Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 2015;

Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2014.

Zajadło J., Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Stelmach J., Kodeks argumentacyjny dla prawników, Kraków 2003;

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1: ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

KA7_WK2: zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

KA7_WK6: zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych

KA7_UW1: potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

KA7_UW4: wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania,z zachowaniem norm etycznych

KA7_UK1: posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie

KA7_KO1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

KA7_KR1: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

KA7_KK1: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja, aktywność, analiza tekstów prawnych i orzeczeń sądowych, rozwiązywanie kazusów. Zaliczenie ustne lub zaliczenie w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Mohyluk
Prowadzący grup: Mariusz Mohyluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Mohyluk
Prowadzący grup: Mariusz Mohyluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.