Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obyczaje i reguły akademickie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1ORA Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obyczaje i reguły akademickie
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 1 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy z zakresu obyczajów i reguł akademickich, w tym w szczególności pojęć i zasad obyczajowości akademickiej, reguł obyczajowych i moralnych w praktyce akademickiej, norm i standardów funkcjonowania placówki akademickiej, a także podstawowych dylematów obyczajowych i prawnych.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki socjologiczne

Rok studiów/semestr – rok I/sem. I.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 16 godzin konwersatorium (w tym 8 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna, metoda projektów, konsultacje.

Punkty ECTS – 2.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 16 godz. (w tym 8 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć 25 godz.., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 25 godz. Razem: 66 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gromkowska-Melosik A., Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy, Gdańsk 2007.

2. Jabłońska-Bonca J., Zeidler K., Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji, Warszawa 2016.

3. Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu w Białymstoku - załącznik do Uchwały nr 2020/I/9 Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2020 roku W sprawie przyjęcie Kodeksu Etyki Studenta.

4. Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, oprac. przygot. pod kier. B. Wierzbickiego, Białystok 2001.

5. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

6. Smużewska M., Etos studencki w kodeksach i życiu codziennym, „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja” 2012, nr 2(58), s. 141-155, http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Terazniejszosc_Czlowiek_Edukacja_kwartalnik_mysli_spoleczno_pedagogicznej/Terazniejszosc_Czlowiek_Edukacja_kwartalnik_mysli_spoleczno_pedagogicznej-r2012-t-n2_(58)/Terazniejszosc_Czlowiek_Edukacja_kwartalnik_mysli_spoleczno_pedagogicznej-r2012-t-n2_(58)-s141-155/Terazniejszosc_Czlowiek_Edukacja_kwartalnik_mysli_spoleczno_pedagogicznej-r2012-t-n2_(58)-s141-155.pdf.

7. Statut Uniwersytetu w Białymstoku uchwalony na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 26 czerwca 2019 r. - załącznik do Uchwały nr 2455 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r.

8. Uchwała nr 2653 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

9. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875, 1086.

10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288.

11. Załącznik do Uchwały nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

12. Zasady Debaty Oksfordzkiej, Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich, Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie, Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, Wydział Gospodarki i Administracji UEK w Krakowie, http://ampdo.pl/wp-content/uploads/2017/08/AMPDO_Zasady-Debaty.pdf.

13. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: poradnik, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Brzostek B., Życie społeczne Uniwersytetu 1945-1989, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 r., Majewski P.M. (red. nauk.), Warszawa 2016, s. 15-372, https://www.wuw.pl/data/include/cms/monumenta-ebook/pdf/Dzieje-Uniwersytetu-Warszawskiego-po-1945.pdf.

2. Etyka prawnicza: stanowiska i perspektywy, H. Izdebski, P. Skuczyński (red. nauk.),

3. Fiedorczyk P., Dzieje budynku Wydziału Prawa, „Nasz Uniwersytet” 2006, nr 2, s. 43.

4. How to become a lawyer?, Krasnicka I., Perkowska M. (eds.), Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt am Main; New York; Oxford; Wien 2013.

5. Transformacja Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989–2019 J. Woźnicki (red.nauk.), Warszawa 2019, https://www.krasp.org.pl/resources/upload/aktualnosci/Konferencja_KRASP.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

- KA7_WG5 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych

UMIEJĘTNOŚCI. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

- KA7_UK1 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie

- KA7_UU2 - dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

- KA7_KO1 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- KA7_KO2 - umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności

- KA7_KK1 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej; ocena efektów pracy indywidualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia konwersatorium jest nieprzekroczenie limitu jednej nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż jednych zajęć, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze (zdalnym lub stacjonarnym) lub pisemnie drogą mailową z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach - forma w uzgodnieniu z prowadzącym. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz na podstawie punktów uzyskanych przez studentów z zadań ułożonych przez prowadzącego.

Ocena zależna od liczby punktów uzyskanych przez studentów w ramach zajęć w związku z rozwiązywanymi zadaniami. Skala ocen od 2 do 5 zgodnie z poniższą punktacją:

91-100 pkt. możliwych do zdobycia – 5 (bdb)

81-90 pkt. – 4,5 (db+)

71-80 pkt.– 4 (db)

61-70 pkt.– 3,5 (dst+)

51-60 pkt. – 3 (dst)

0-50 pkt.– 2 (ndst)

Aktywny udział w zajęciach oraz praca w grupach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o maksymalnie 1 stopień.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zoń
Prowadzący grup: Wojciech Zoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki socjologiczne

Rok studiów/semestr – rok I/sem. I.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 16 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna, metoda projektów, konsultacje.

Punkty ECTS – 2.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 16 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., zaliczenie 2 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe –nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

2. Brzostek B., Życie społeczne Uniwersytetu 1945-1989, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 r., Majewski P.M. (red. nauk.), Warszawa 2016, s. 15-372

3. Fiedorczyk P., Dzieje budynku Wydziału Prawa, „Biuletyn Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku” 2007, nr 10, s. 10-13

4. Gromkowska-Melosik A., Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy, Gdańsk 2007

5. Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu w Białymstoku - załącznik do Uchwały nr 2 Parlamentu Studentów Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Studenta Uniwersytetu w Białymstoku

6. Kopczewski M., Jak mówić publicznie: doświadczenia i wnioski, "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa" 2012, nr 2, s. 89-100

7. Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, oprac. przygot. pod kier. B. Wierzbickiego, Białystok 2001

8. Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wrzesień 2015

9. Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku - załącznik do Uchwały nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r.

10. Smużewska M., Etos studencki w kodeksach i życiu codziennym, „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja” 2012, nr 2(58), s. 141-155

11. Statut Uniwersytetu w Białymstoku uchwalony na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 26 czerwca 2019 r. - załącznik do Uchwały nr 2455 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r.

12. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.

13. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231

14. Zasady Debaty Oksfordzkiej, Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich, Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie, Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, Wydział Gospodarki i Administracji UEK w Krakowie

Literatura uzupełniająca:

1. Fiedorczyk P., Dzieje budynku Wydziału Prawa, „Nasz Uniwersytet” 2006, nr 2, s. 43.

2. Leja K., Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Warszawa 2013

3. Wystąpienia publiczne: kontakty z mediami: spotkania: podręcznik dla osób reprezentujących instytucje i organizacje, S. Kordasiewicz, T. Ołdak (red.), Warszawa 2013

4. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: poradnik, Warszawa 2017

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zoń
Prowadzący grup: Wojciech Zoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki socjologiczne

Rok studiów/semestr – rok I/sem. I.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 16 godzin konwersatorium (w tym 8 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna, metoda projektów, konsultacje.

Punkty ECTS – 2.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 16 godz. (w tym 8 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć 25 godz.., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 25 godz. Razem: 66 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gromkowska-Melosik A., Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy, Gdańsk 2007.

2. Jabłońska-Bonca J., Zeidler K., Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji, Warszawa 2016.

3. Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu w Białymstoku - załącznik do Uchwały nr 2020/I/9 Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2020 roku W sprawie przyjęcie Kodeksu Etyki Studenta.

4. Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, oprac. przygot. pod kier. B. Wierzbickiego, Białystok 2001.

5. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

6. Smużewska M., Etos studencki w kodeksach i życiu codziennym, „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja” 2012, nr 2(58), s. 141-155, http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Terazniejszosc_Czlowiek_Edukacja_kwartalnik_mysli_spoleczno_pedagogicznej/Terazniejszosc_Czlowiek_Edukacja_kwartalnik_mysli_spoleczno_pedagogicznej-r2012-t-n2_(58)/Terazniejszosc_Czlowiek_Edukacja_kwartalnik_mysli_spoleczno_pedagogicznej-r2012-t-n2_(58)-s141-155/Terazniejszosc_Czlowiek_Edukacja_kwartalnik_mysli_spoleczno_pedagogicznej-r2012-t-n2_(58)-s141-155.pdf.

7. Statut Uniwersytetu w Białymstoku uchwalony na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 26 czerwca 2019 r. - załącznik do Uchwały nr 2455 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r.

8. Uchwała nr 2653 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

9. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875, 1086.

10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288.

11. Załącznik do Uchwały nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

12. Zasady Debaty Oksfordzkiej, Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich, Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie, Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, Wydział Gospodarki i Administracji UEK w Krakowie, http://ampdo.pl/wp-content/uploads/2017/08/AMPDO_Zasady-Debaty.pdf.

13. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: poradnik, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Brzostek B., Życie społeczne Uniwersytetu 1945-1989, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 r., Majewski P.M. (red. nauk.), Warszawa 2016, s. 15-372, https://www.wuw.pl/data/include/cms/monumenta-ebook/pdf/Dzieje-Uniwersytetu-Warszawskiego-po-1945.pdf.

2. Etyka prawnicza: stanowiska i perspektywy, H. Izdebski, P. Skuczyński (red. nauk.),

3. Fiedorczyk P., Dzieje budynku Wydziału Prawa, „Nasz Uniwersytet” 2006, nr 2, s. 43.

4. How to become a lawyer?, Krasnicka I., Perkowska M. (eds.), Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt am Main; New York; Oxford; Wien 2013.

5. Transformacja Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989–2019 J. Woźnicki (red.nauk.), Warszawa 2019, https://www.krasp.org.pl/resources/upload/aktualnosci/Konferencja_KRASP.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki socjologiczne

Rok studiów/semestr – rok I/sem. I.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 16 godzin konwersatorium (w tym 8 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna, metoda projektów, konsultacje.

Punkty ECTS – 2.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 16 godz. (w tym 8 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć 25 godz.., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 25 godz. Razem: 66 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gromkowska-Melosik A., Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy, Gdańsk 2007.

2. Jabłońska-Bonca J., Zeidler K., Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji, Warszawa 2016.

3. Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu w Białymstoku - załącznik do Uchwały nr 2020/I/9 Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2020 roku W sprawie przyjęcie Kodeksu Etyki Studenta.

4. Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, oprac. przygot. pod kier. B. Wierzbickiego, Białystok 2001.

5. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

6. Smużewska M., Etos studencki w kodeksach i życiu codziennym, „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja” 2012, nr 2(58), s. 141-155, http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Terazniejszosc_Czlowiek_Edukacja_kwartalnik_mysli_spoleczno_pedagogicznej/Terazniejszosc_Czlowiek_Edukacja_kwartalnik_mysli_spoleczno_pedagogicznej-r2012-t-n2_(58)/Terazniejszosc_Czlowiek_Edukacja_kwartalnik_mysli_spoleczno_pedagogicznej-r2012-t-n2_(58)-s141-155/Terazniejszosc_Czlowiek_Edukacja_kwartalnik_mysli_spoleczno_pedagogicznej-r2012-t-n2_(58)-s141-155.pdf.

7. Statut Uniwersytetu w Białymstoku uchwalony na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 26 czerwca 2019 r. - załącznik do Uchwały nr 2455 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r.

8. Uchwała nr 2653 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

9. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875, 1086.

10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288.

11. Załącznik do Uchwały nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

12. Zasady Debaty Oksfordzkiej, Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich, Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie, Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, Wydział Gospodarki i Administracji UEK w Krakowie, http://ampdo.pl/wp-content/uploads/2017/08/AMPDO_Zasady-Debaty.pdf.

13. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: poradnik, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Brzostek B., Życie społeczne Uniwersytetu 1945-1989, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 r., Majewski P.M. (red. nauk.), Warszawa 2016, s. 15-372, https://www.wuw.pl/data/include/cms/monumenta-ebook/pdf/Dzieje-Uniwersytetu-Warszawskiego-po-1945.pdf.

2. Etyka prawnicza: stanowiska i perspektywy, H. Izdebski, P. Skuczyński (red. nauk.),

3. Fiedorczyk P., Dzieje budynku Wydziału Prawa, „Nasz Uniwersytet” 2006, nr 2, s. 43.

4. How to become a lawyer?, Krasnicka I., Perkowska M. (eds.), Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt am Main; New York; Oxford; Wien 2013.

5. Transformacja Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989–2019 J. Woźnicki (red.nauk.), Warszawa 2019, https://www.krasp.org.pl/resources/upload/aktualnosci/Konferencja_KRASP.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.