Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1PDS
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 1 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej socjologii w odniesieniu do jej związków z naukami prawnymi, w tym przedstawienie makrosocjologii i mikrosocjologii, koncepcji rozwoju społeczeństw, socjalizacji, grup społecznych, tożsamości oraz współczesnych problemów: mobilności, migracji, globalizacji i wielokulturowości.

Zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu mają przyczynić się do wyposażenia studentów w nich uczestniczących w tzw. wyobraźnię socjologiczną, niezbędną do rzetelnej i właściwej oceny otaczającej nas rzeczywistości.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok I/ semestr II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne - konwersatorium, dyskusja; konsultacje

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 15 godz.

przygotowanie do zajęć - 37,5 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 22,5 godz.;

Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS;

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań 1994.

2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997.

3. Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań 1994.

4. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.

5. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

6. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001.

7. E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Warszawa 2008.

8. C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa 2005.

9. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2007.

10. E. Kramkowska, Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Gdańsk 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych (KP7_WG5);

Umiejętności, absolwent:

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi (KP7_UU2);

Kompetencje społeczne, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (KP7_KO1);

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (KP7_KK2).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć następuje na podstawie przygotowania prezentacji multimedialnej na określony temat - praca w grupach, po której prowadzona jest dyskusja. Wpływ na ocenę końcową ma także obecność i aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej socjologii w odniesieniu do jej związków z naukami prawnymi, w tym przedstawienie makrosocjologii i mikrosocjologii, koncepcji rozwoju społeczeństw, socjalizacji, grup społecznych, tożsamości oraz współczesnych problemów: mobilności, migracji, globalizacji i wielokulturowości.

Zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu mają przyczynić się do wyposażenia studentów w nich uczestniczących w tzw. wyobraźnię socjologiczną, niezbędną do rzetelnej i właściwej oceny otaczającej nas rzeczywistości.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok I/ semestr II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne - konwersatorium, dyskusja; konsultacje

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 15 godz.

przygotowanie do zajęć - 37,5 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 22,5 godz.;

Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS;

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań 1994.

2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997.

3. Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań 1994.

4. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.

5. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

6. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001.

7. E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Warszawa 2008.

8. C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa 2005.

9. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2007.

10. E. Kramkowska, Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Gdańsk 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej socjologii w odniesieniu do jej związków z naukami prawnymi, w tym przedstawienie makrosocjologii i mikrosocjologii, koncepcji rozwoju społeczeństw, socjalizacji, grup społecznych, tożsamości oraz współczesnych problemów: mobilności, migracji, globalizacji i wielokulturowości.

Zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu mają przyczynić się do wyposażenia studentów w nich uczestniczących w tzw. wyobraźnię socjologiczną, niezbędną do rzetelnej i właściwej oceny otaczającej nas rzeczywistości.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok I/ semestr II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne - konwersatorium, dyskusja; konsultacje

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 15 godz.

przygotowanie do zajęć - 37,5 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 22,5 godz.;

Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS;

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań 1994.

2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997.

3. Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań 1994.

4. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.

5. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

6. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001.

7. E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Warszawa 2008.

8. C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa 2005.

9. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2007.

10. E. Kramkowska, Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Gdańsk 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z takimi treściami jak: założenia twórców socjologii, główne teorie socjologiczne i ich przedstawiciele; socjalizacja jako podstawowy proces społeczny; socjologiczne rozumienie kultury; społeczeństwo nowoczesne a społeczeństwo tradycyjne - różnice; starzenie się społeczeństwa polskiego - przyczyny, przejawy i skutki problemu, kobiety i mężczyźni w społeczeństwie.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 370-PS5-1PDS

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot do wyboru

Rok studiów /semestr I rok studiów; semestr letni

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk prawnych (2,25 pkt ECTS) i dyscyplina nauk socjologicznych (0,75 pkt ECTS)

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu prowadzonych w formie konwersatoriów

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny; konsultacje

Punkty ECTS: 3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz., zaliczenie 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS. Łącznie - 3 pkt. ECTS

Literatura:

1. J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997.

3. Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań: Wydawnictwo: Ars Boni et Aequi 1994

4. P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012

5. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003

6. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001

7. E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

8. C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

9. A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

10. E. Kramkowska, Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016

Uwagi:

Podczas konwersatoriów osoba je prowadząca omawia przygotowane treści z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wykorzystuje filmy i prowadzi dyskusję.

Podstawą uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu jest pisemne zaliczenie testu kończącego przedmiot i sprawdzającego znajomość omawianych treści - forma zaliczenia: test wielokrotnego wyboru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)