Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna dla prawników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1TIP Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna dla prawników
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 1 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat technologii informacyjnej dla prawników, w tym w szczególności przedstawienie edycji dokumentów w programie Microsoft Word, pracy z arkuszami kalkulacyjnymi w programie Microsoft Excel,

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych; dyscyplina: informatyka

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin ćwiczeń(w tym 8 godz. e-learning).

Metody dydaktyczne - ćwiczenia,warsztaty komputerowe, konsultacje,zajęcia e-learningowe.

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz.(w tym 8 godz. e-learning), udział w konsultacjach związanych z zajęciami 42 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

ECDL 7 modułów Kompletny kurs, Wydanie: Mikołów, 1, 2013

Autor: Aleksander Bremer, Mirosław Sławik

ABC MS Office 2016 PL, Adam Jaronicki, 2016

Word 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne, Autor:Grzegorz Kowalczyk, Wydawnictwo:Helion, Rok wydania: 2015

Excel 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne, Autor: Krzysztof Masłowski

Wydawnictwo:Helion, Rok wydania: 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych- KA7_WK6,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł - KA7_UW5,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób KA7_KO1,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - KA7_KK1,

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem pisemnym na ocenę, które polega na wykonaniu dwóch zadań na komputerze stacjonarnie( 20 punktów) plus realizacji zadań w formie e-learningowej na platformie blackboard ( 6 punktów) plus ewentualna aktywność na zajęciach stacjonarnych 2 punkty. Minimalna ilość punktów uprawniających do zaliczenia to 14 pkt.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Skorulski
Prowadzący grup: Kamil Skorulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bonda, Marek Brancewicz, Jan Kisielewski, Wojciech Olszewski, Andrzej Pisarski, Piotr Zaleski
Prowadzący grup: Adam Bonda, Marek Brancewicz, Jan Kisielewski, Wojciech Olszewski, Andrzej Pisarski, Piotr Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.