Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-3EPK Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 3 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie instrumentów oraz mechanizmów współpracy w sprawach karnych na obszarze UE. . W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na: ewolucji europeizacji współpracy prawnokarnej w obrębie Wspólnot Europejskich, a później UE, procesie harmonizacji prawa karnego materialnego i procesowego, zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń, a także współpracy policyjnej i instytucjonalnej. Przedmiot zakłada pozyskanie przez studentów umiejętności niezbędnych do wykonywania różnych funkcji w organach ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, które związane są z obrotem międzynarodowym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - nieobowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. – rok V/sem. X.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 15 godzin.

Metody dydaktyczne - wykład, analiza aktów prawnych, analiza orzecznictwa, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 38,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura:

A. Górski, A. Sakowicz: Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej, Warszawa 2006;

A. Górski, Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2010,

A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz, Europejskie prawo karne, Warszawa 2012

A. Grzelak, T. Ostropolski, Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, Warszawa 2009

A. Górski, A. Sakowicz, Komentarz do decyzji ramowej UE w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, (w:) E. Zielińska (red.) Unia Europejska – prawo karne, tom V,

A. Gruszczak, Wzmocniona współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, Studia Europejskie 2002, Nr 2;

A. Gruszczak, Eurojust - Europejska Współpraca Sądowa, Prokuratura i Prawo 2002, Nr 1;

A. Gruszczak, Eurojust i jego miejsce w europejskiej współpracy sądowej. Państwo i Prawo 2003, Nr 4;

B. Nita, Ograniczenia w przekazywaniu na podstawie ENA w demokratycznym państwie prawnym, cz. 1, EPS 2011, Nr 4, cz. 2, EPS 2011, Nr 5, B. Nita-Światłowska, Orzeczenia podlegające wykonaniu w trybie określonym w rozdziałach 66a i 66b k.p.k., implementujących decyzję ramową w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym, cz. 1 i 2, EPS 2014, Nr 10 i 11,

B. Nita, A. Światłowski, Glosa do wyr. SA w Szczecinie z 13.12.2012 r., II AKa 128/12, PS 2013, Nr 9,

B. Nita, A. Światłowski, Odczytanie w postępowaniu karnym protokołu czynności dowodowej przeprowadzonej przed obcym organem, EPS 2013, Nr 2,

B. Nita, A. Światłowski, Uwzględnianie okresu tymczasowego aresztowania w państwie obcym w postępowaniu przed sądem polskim, EPS 2012, Nr 11,

B. Nita-Światłowska, Ekstradycja obywatela polskiego na podstawie umowy ekstradycyjnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi, PiP 2017, Nr 8,

B. Nita-Światłowska, Europejski nakaz aresztowania – ograniczona zasada wzajemnego zaufania, Kwartalnik o Prawach Człowieka 2018, Nr 1–2,

B. Nita-Światłowska, Prawomocność orzeczenia jako element wyznaczający zakres zasady ne bis in idem w art. 54 konwencji wykonawczej z Schengen, EPS 2014, Nr 5,

T. Ostopolski, Pojęcie organu sądowego w ramach współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, EPS 2019, Nr 9,

M. Rams, Wybrane zagadnienia z zakresu kognicji sądu w postępowaniu ekstradycyjnym, Pal. 2016, Nr 7–8,

A. Sakowicz, Zasada ne bis in idem w prawie karnym, Białystok 2011

M. Szwarc-Kuczer, Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnegomaterialnego, Warszawa 2011

M. Wąsek-Wiaderek, Ochrona praw oskarżonego w Karcie Praw Podstawowych UE – nowy standard czy zatwierdzenie status quo?, EPS 2015, Nr 10,

Komentarze do Działu XIII KPK, po 2017 r.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk K_W01,

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych K_W03,

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa K_W08,

Umiejętność, absolwent:

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa K_U01,

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym K_U02,

rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych K_U04,

Kompetencje społeczne, absolwent:

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, analiza aktów prawnych, analiza orzecznictwa, konsultacje oraz ewentualnie zajęcia w formie zdalnej.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.