Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-SN2-1LJA
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.lektoratowe
Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 1 rok 2 stopnia sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 oraz znać język specjalistyczny na tym poziomie zgodnie z ukończonym lektoratem na 1 stopniu studiów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest doskonalenie i rozwijanie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla prawa podatkowego i administracji skarbowej oraz umiejętność ich przekazywania w profesjonalnej prezentacji ustnej i wypowiedzi pisemnej.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany, nauki humanistyczne, językoznawstwo.

I rok/I semestr. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 oraz znać język specjalistyczny na tym poziomie zgodnie z ukończonym lektoratem na 1 stopniu studiów.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali i zdalnie)

50% w trybie stacjonarnym w formie kontaktu bezpośredniego, 50% w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy eduPortal, przy czym 3/5 zajęć przeprowadzana jest w formie synchronicznej

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie, na podstawie artykułów związanych z tematyką studiów. Wiedza sprawdzana jest w formie egzaminu ustnego.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Egzamin końcowy w formie krótkiej wypowiedzi ustnej na jeden z tematów omawianych na zajęciach.

Liczba punktów ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności, np. : Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) 30 godzin

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 3 godziny

Przygotowanie prezentacji 2 godziny

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17

o charakterze praktycznym: 13

Literatura:

Angielski w tłumaczeniach. Dla prawników; Gąszczyk R., Augustyniak Ł., Dąbrowski A.; Preston Publishing; 2019

Legal English Basics; Cyganik M.; Beck, 2018

The Lawyer's English Language Coursebook (Second Edition); Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2016

Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników; Konieczna-Purchała A.; Beck; 2014

Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Keynote B2, Helen Stephenson, Lewis Lansford, Paul Dummett (Nowa Era 2015)

Destination B2; Mann M., Taylore-Knowles S.; Macmillan; 2006

English File. 4th edition. Upper-Intermediate; Latham-Koenig C., Oxenden C., Chomacki K.; OUP; 2021

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

https://www.linguahouse.com/

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.oup.com/elt (Oxford University Press)

www.pearsonelt.com (Pearson Longman)

quizlet.com, itp.

czasopisma i gazety: „Newsweek”, „The Guardian”, itp.

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net, www.ted.com, itp.

Efekty uczenia się:

KA7_WG3 Wiedza, absolwent zna i rozumie kluczowe zagadnienia z zakresu prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego) i pozostałych zagadnień związanych z obszarem podatków i administracji skarbowej

KA7_UK3 Umiejętności, absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz terminologią prawniczą związaną z obszarem podatków i administracji

skarbowej

KA7_UO2 Umiejętności, absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach

KA7_KK2 Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy prawa podatkowego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie krótkiej wypowiedzi ustnej na jeden z tematów omawianych na zajęciach (pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej).

Ocena z egzaminu stanowi 50% oceny końcowej; 25% ocena z testu zaliczeniowego, 25% ocena z zadań wykonanych na platformie e-learningowej.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W trakcie zajęć: omawianie artykułów związanych z tematyką studiów , aktywowanie studentów do wyrażania opinii na realizowane tematy, dyskusja w parach i grupach.

Skala ocen:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Obecność na zajęciach: dopuszczalne są 2 nieobecności=1 zjazd bez konieczności odpracowania.

W przypadku dodatkowych nieobecności na zajęciach student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji wszelkich zaległych prac i testów.

Regularne przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć.

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Penza-Szachowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Penza-Szachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Penza-Szachowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Penza-Szachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)