Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-TN1-1LJN
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz. 1
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st. studia prawa i podatków w biznesie-przedm.lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka niemieckiego: słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie B1, umożliwiającym kontynuowanie nauki na wyższym poziomie.

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny prawa podatkowego i biznesu.

Pełny opis:

Język niemiecki cz. I

Jednostka - Wydział Prawa

Kierunek - Prawo i podatki w biznesie

Studia pierwszego stopnia

Profil - ogólnoakademicki

Studia niestacjonarne

Kod przedmiotu - 370-TN1-1LJN

Przedmiot obowiązkowy. MK_9.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

I rok/I i II semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Liczba godzin: 45

Forma prowadzenia zajęć: zajęcia prowadzone są stacjonarnie

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 45 godz.; przygotowanie do zajęć, zaliczenia, praca własna: 28 godz.; udział w konsultacjach 2 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 47 h = 1,9 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 75 h = 3 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

KA6_UK2 - absolwent potrafi brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z podatkami i regulowanych przez prawo związane z tym obszarem; przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

KA6_UK3 - posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

KA6_UO2 - współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych z funkcjonowaniem podmiotów (organów i sądów) realizujących zadania z obszaru podatków i prawa gospodarczego;

KA6_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się prawa (w tym zagadnień szczegółowych związanych z obszarem podatków, prawem gospodarczym oraz prawem administracyjnym) przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę po II semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)