Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia bezpieczeństwa Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN2-1LI
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia bezpieczeństwa Polski
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty fakultatywne
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot dotyczy historii bezpieczeństwa Polski. Ma dać podstawy wiedzy o najważniejszych aspektach historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń bezpieczeństwa w perspektywie historycznej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie: struktury i ewolucji instytucji tworzonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa polskiego , rozwoju polskich sił zbrojnych oraz ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa zewnętrznego, genezy, istoty i zakresu polityki bezpieczeństwa w dziejach Polski, genezy i rozwoju instytucji policji w Polsce, struktury organizacyjnej i funkcjonowania policji politycznej oraz wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina, dyscyplina: nauki społeczne; nauki o bezpieczeństwie

Rok studiów/semestr: rok I / semestr I

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. wykładów (w tym 7 godz. zdalnych synchronicznych)

Metody dydaktyczne: metoda heurystyczna, metoda problemowa

Formy dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 15 godz. (w tym 7 godz. zdalnych synchronicznych)

przygotowanie do zajęć - 50 godz.

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 58 godz.;

udział w egzaminie - 2 godz.,

Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt. ECTS

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS;

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Marczak, R. Jakubczak, A. Skrabacz, K. Gąsiorek, K. Przeworski, Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XX wieku. Wnioski dla Polski w XXI wieku, Warszawa 2013.

2. A. Misiuk, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990, Warszawa 2015.

3. R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Ochyra-Żurawska, P. Ochyra, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski po 1989 r., „Aviation and Security Issues” 2 (2022), s. 31-46.

2. R. Jakimowicz, Zarys polsko-niemieckich stosunków politycznych w latach 1990–2019, „Krakowskie Studia Małopolskie” 1 (2020), s. 71-116.

3. R. Kupiecki, NATO w polskiej perspektywie 1989-2019, Warszawa 2019.

4. S. Koziej, A. Brzozowski, Strategie bezpieczeństwa narodowego RP 1990-2014. Refleksje na ćwierćwiecze, w: Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze 25 lat, red. R. Kupiecki, Warszawa 2015, s. 17-54.

5. K. Adamek, Historyczne aspekty polskiej polityki bezpieczeństwa, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 3 (2011), s. 9-15.

6. L. Wyszczelski, Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski lat 1918–1939 jako czynnik bezpieczeństwa narodowego państwa, „Bezpieczeństwao. Teoria i Praktyka” 1-2 (2008), s. 267-283.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu zasady i instytucje prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) (KA7_WG1).

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa (KA7_WK1).

Umiejętności, absolwent potrafi:

- komunikować się na tematy związane z prawem związanym z obszarem bezpieczeństwo (materialnym, ustrojowym i procesowym) ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców (stanowiących odbiorców usług świadczonych przez instytucje i podmioty realizujące zadania z zakresu zapewniania i ochrony bezpieczeństwa, stron i innych podmiotów postępowań prowadzonych przez te podmioty) (KA7_UK1).

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć następuje na podstawie egzaminu ustnego - odpowiedzi na 2 losowo wybrane pytania. Zagadnienia egzaminacyjne obejmują treści omawiane podczas wykładów.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bartnicki
Prowadzący grup: Adam Bartnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przybliżenie problematyki historii bezpieczeństwa Polski

Pokazanie problemów bezpieczeństwa Polski w perspektywie historycznej

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy historii bezpieczeństwa Polski, Jest przeznaczony dla studentów Bezpieczeństwa i Prawa. Ma dać podstawy wiedzy o najważniejszych aspektach historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń bezpieczeństwa w perspektywie historycznej

Literatura:

W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815 - 1945, Warszawa 2002.

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, pod red. R. Zięby, Warszawa 2008.

R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie: struktury i ewolucji instytucji tworzonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa polskiego , rozwoju polskich sił zbrojnych oraz ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa zewnętrznego, genezy, istoty i zakresu polityki bezpieczeństwa w dziejach Polski, genezy i rozwoju instytucji policji w Polsce, struktury organizacyjnej i funkcjonowania policji politycznej oraz wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina, dyscyplina: nauki społeczne; nauki o bezpieczeństwie

Rok studiów/semestr: rok I / semestr I

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. wykładów (w tym 7 godz. zdalnych synchronicznych)

Metody dydaktyczne: metoda heurystyczna, metoda problemowa

Formy dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 15 godz. (w tym 7 godz. zdalnych synchronicznych)

przygotowanie do zajęć - 50 godz.

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 58 godz.;

udział w egzaminie - 2 godz.,

Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt. ECTS

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS;

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Marczak, R. Jakubczak, A. Skrabacz, K. Gąsiorek, K. Przeworski, Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XX wieku. Wnioski dla Polski w XXI wieku, Warszawa 2013.

2. A. Misiuk, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990, Warszawa 2015.

3. R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Ochyra-Żurawska, P. Ochyra, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski po 1989 r., „Aviation and Security Issues” 2 (2022), s. 31-46.

2. R. Jakimowicz, Zarys polsko-niemieckich stosunków politycznych w latach 1990–2019, „Krakowskie Studia Małopolskie” 1 (2020), s. 71-116.

3. R. Kupiecki, NATO w polskiej perspektywie 1989-2019, Warszawa 2019.

4. S. Koziej, A. Brzozowski, Strategie bezpieczeństwa narodowego RP 1990-2014. Refleksje na ćwierćwiecze, w: Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze 25 lat, red. R. Kupiecki, Warszawa 2015, s. 17-54.

5. K. Adamek, Historyczne aspekty polskiej polityki bezpieczeństwa, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 3 (2011), s. 9-15.

6. L. Wyszczelski, Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski lat 1918–1939 jako czynnik bezpieczeństwa narodowego państwa, „Bezpieczeństwao. Teoria i Praktyka” 1-2 (2008), s. 267-283.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przybliżenie problematyki historii bezpieczeństwa Polski

Pokazanie problemów bezpieczeństwa Polski w perspektywie historycznej

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy historii bezpieczeństwa Polski, Jest przeznaczony dla studentów Bezpieczeństwa i Prawa. Ma dać podstawy wiedzy o najważniejszych aspektach historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń bezpieczeństwa w perspektywie historycznej

Literatura:

W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815 - 1945, Warszawa 2002.

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, pod red. R. Zięby, Warszawa 2008.

R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)