Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obrona Cywilna Kraju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN2-2RF Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obrona Cywilna Kraju
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z instytucją obrony cywilnej, jej zadaniami, podstawami prawnymi funkcjonowania, strukturą organizacyjną

i kompetencjami poszczególnych jednostek zwierzchnich. Ponadto przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat obrony cywilnej w wybranych państwach na świecie, a także rys historyczny obrony cywilnej w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok II/2 stopień; semestr I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 14 godz. wykład (w tym 7 godz. e-learning)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje; zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 14 godz. (w tym 7 godz. e-learningu)

przygotowanie do zajęć - 62,5 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 55,5 godz.;

Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS;

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krynojewski F., Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP, red. nauk. W. Kitler, Warszawa 2001.

2. Skoczylas J., Prawo ratownicze, Warszawa 2011.

3. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, (red.)

G. Sobolewski, D. Majchrzak, Warszawa 2011.

4. Kalinowski R., Obrona cywilna w Polsce, Siedlce 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego)(KA7_WG2).

Umiejętności, absolwent potrafi:

- kierować pracą zespołu (KA7_UO1).

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych związanych z funkcjonowaniem podmiotów (sądów, organów, funkcjonariuszy) związanych z obszarem bezpieczeństwo, w tym: − rozwijania dorobku zawodu urzędnika zajmującego się problematyką bezpieczeństwa (w tym przepisami prawa obowiązującego w tym obszarze), funkcjonariusza publicznego, − podtrzymywania etosu zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego, − przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej urzędnika, funkcjonariusza publicznego oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad (KA7_KR1).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z instytucją obrony cywilnej, jej zadaniami, podstawami prawnymi funkcjonowania, strukturą organizacyjną

i kompetencjami poszczególnych jednostek zwierzchnich. Ponadto przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat obrony cywilnej w wybranych państwach na świecie, a także rys historyczny obrony cywilnej w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok II/2 stopień; semestr I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 14 godz. wykład (w tym 7 godz. e-learning)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje; zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 14 godz. (w tym 7 godz. e-learningu)

przygotowanie do zajęć - 62,5 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 55,5 godz.;

Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS;

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krynojewski F., Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP, red. nauk. W. Kitler, Warszawa 2001.

2. Skoczylas J., Prawo ratownicze, Warszawa 2011.

3. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, (red.)

G. Sobolewski, D. Majchrzak, Warszawa 2011.

4. Kalinowski R., Obrona cywilna w Polsce, Siedlce 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z instytucją obrony cywilnej, jej zadaniami, podstawami prawnymi funkcjonowania, strukturą organizacyjną

i kompetencjami poszczególnych jednostek zwierzchnich. Ponadto przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat obrony cywilnej w wybranych państwach na świecie, a także rys historyczny obrony cywilnej w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok II/2 stopień; semestr I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 14 godz. wykład (w tym 7 godz. e-learning)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje; zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 14 godz. (w tym 7 godz. e-learningu)

przygotowanie do zajęć - 62,5 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 55,5 godz.;

Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS;

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krynojewski F., Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP, red. nauk. W. Kitler, Warszawa 2001.

2. Skoczylas J., Prawo ratownicze, Warszawa 2011.

3. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, (red.)

G. Sobolewski, D. Majchrzak, Warszawa 2011.

4. Kalinowski R., Obrona cywilna w Polsce, Siedlce 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.