Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwalczanie przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS1-2EZ
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie przestępczości
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty fakultatywne
BiP.Stacj. 2 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć przedstawione zostaną regulacje wpisujące się w szeroko pojętą polityką kryminalną państwa w kontekście zwalczania przestępstw. Ponadto, analizie poddano system instytucjonalny wypracowany na rzecz zwalczania określonych kategorii przestępstw. Scharakteryzowane zostaną także poszczególne rodzaje przestępstw z naciskiem na ich zwalczanie.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu (w tym 15 godz. zdalne asynchroniczne).

Metody dydaktyczne – Wykład klasyczny (w sali), dyskusja, analiza artykułów, konsultacje, zajęcia zdalne asynchroniczne.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz. (15 godz. zdalnych asynchronicznych ), przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34 godz., egzamin 1 godz . Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

Literatura:

B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2017

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WK1 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego)oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UW2 wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem ochroną bezpieczeństwa oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności podmiotówzwiązanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeńtwa

KA6_UK2 brać udział w debacie w obszarach tematycznychzwiązanych z bezpieczeństwem i regulowanych przez prawozwiązane z tym obszarem – przedstawiać i oceniać różneopinie i stanowiska oraz dyskutować o nich

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA6_KK1 krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowychdotyczących prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo(materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotudziałania podmiotów (organów i sądów) realizującychkompetencje z obszaru bezpieczeństwo

KA6_KO1 wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego podejmując czynności w obszarze problematyki prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów(organów i sadów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Laskowska, Paulina Pawluczuk-Bućko
Prowadzący grup: Katarzyna Laskowska, Paulina Pawluczuk-Bućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Pawluczuk-Bućko
Prowadzący grup: Paulina Pawluczuk-Bućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)