Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwalczanie terroryzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS1-2FA
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie terroryzmu
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zakłada się przedstawienie podstawowych treści programowych związanych ze zjawiskiem terroryzmu na poziomie uniwersyteckim. W szczególności przedstawione zostaną ujęcia samego zjawiska z zakresu studiów nad bezpieczeństwem, kryminologii, kryminalistyki. Ponadto przedstawione zostaną prawne i organizacyjnej aspekty działań anty- i kontrterrorystycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Hołyst, Terroryzm. T. 1-2, LexisNexis Polska, Warszawa 2011.

2. K. Jałoszyński (red.), Współczesne zagrożenia terroryzmem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2013.

3. K. Wiak, Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmow, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

4. P.Łabuz, T. Safjański, W. Zubrzycki, Ustawa o działaniach antyterrorystycznych : komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. Handbook on the management of violent extremist prisoners and the prevention of radicalization to violence in prisons / United Nations Office on Drugs and Crime, New York 2016.

2. W. Zubrzycki, Przez PZ do terroryzmu. T. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2015.

3. W. Pływaczewski (red.), Organized crime and terrorism : reasons, manifestations, counteractions, University of Warmia and Mazury, Olsztyn 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest oceną średnią.

Składa się aktywność podczas zajęć stacjonarnych lub zdalnych (20%), ocena z pracy pisemnej dotyczącej wskazanego przez prowadzącego problemu z zakresu objętego przedmiotem konwersatorium (40%) oraz ocena z pisemnego zaliczenia (trzy pytania opisowe o różnym stopniu trudności) lub testu za pośrednictwem platformy Blackboard) - 40%.

Skala ocen od 2 do 5.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)