Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryminologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS2-1MW
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kryminologia
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
BiP.Stacj. 1 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas wykładu z przedmiotu student zapozna się z podstawowymi pojęciami z zakresu kryminologii jako nauki o przestępczości oraz przestępstwie i jego sprawcy, a także z przejawami współczesnej przestępczości (głównie w Polsce). Zostaną wyjaśnione też czynniki determinujące zachowanie przestępne sprawców różnych przestępstw. Przedstawione będą problemy związane z zapobieganiem przestępczości w Polsce oraz sposoby analizy informacji o stanie przestępczości. Student nauczy się umiejętnego wskazywania źródeł zachowań przestępczych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawisku.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – np. 30 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS – 5.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 45 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28 godz., egzamin 2 godz . Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004

B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2022

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013

I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Difin, Warszawa 2007

E. Łuczak, Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, Wyd. WSH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2004

M. Jarosz, Samobójstwo. Ucieczka przegranych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

M. Jędrzejko (red.), Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, Wyd. AH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006

W. Filipkowski, E. M. Guzik-Makaruk, E. Jurgielewicz-Delegacz, K. Laskowska, M. Perkowska, E. W. Pływaczewski, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009.

A. Siemaszko (red.), Geografia występku i strachu, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008.

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 4, Warszawa 2009.

Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.

J. Stanik (red.), Psychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy kryminogenezy a zachowania paraprzestępcze i przestępcze, Komandor, Warszawa 2007

R. Gardian, Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Impuls, Kraków 2007

L. Cierpiałkowska (red.), Oblicza współczesnych uzależnień, Wyd. UAM, Poznań 2006

Efekty uczenia się:

Student

Wiedza:

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) (KA7_WG2)

Umiejętności:

potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu nauki i prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo (KA7_UW4)

Kompetencje społeczne:

jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo (KA7_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w ramach:

Wykład: egzaminu pisemnego.

Ćwiczenia: kolokwium pisemnego oraz przygotowanej indywidualnie lub w grupach prezentacji.

Dopuszczana jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach. Pozostałe należy nadrobić podczas konsultacji.

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) egzamin i kolokwium odbędą się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Laskowska
Prowadzący grup: Katarzyna Laskowska, Piotr Mroczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas wykładu z przedmiotu "Kryminologia" student zapozna się z podstawowymi pojęciami z zakresu kryminologii jako nauki o przestępczości oraz przestępstwie i jego sprawcy, zapozna się z przejawami współczesnej przestępczości (głównie w Polsce), zostaną mu wyjaśnione czynniki determinujące zachowanie przestępne sprawców różnych przestępstw, pozna problemy związane z zapobieganiem przestępczości w Polsce oraz przedstawione mu zostaną sposoby analizy informacji o stanie przestępczości, umiejętnego wskazywania źródeł zachowań przestępczych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawisku.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia

zajęć - 30 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 godz.,

przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach

związanych z zajęciami 28 godz., egzamin 2 godz. Razem: 125 godzin, co

odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada

3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004

B. Hołyst, Kryminologia, Lexis Nexis, Warszawa 2009

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013

I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Difin, Warszawa 2007

E. Łuczak, Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, Wyd. WSH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2004

M. Jarosz, Samobójstwo. Ucieczka przegranych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

M. Jędrzejko (red.), Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, Wyd. AH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006

W. Filipkowski, E. M. Guzik-Makaruk, E. Jurgielewicz-Delegacz, K. Laskowska, M. Perkowska, E. W. Pływaczewski, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009.

A. Siemaszko (red.), Geografia występku i strachu, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008.

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 4, Warszawa 2009.

Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.

J. Stanik (red.), Psychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy kryminogenezy a zachowania paraprzestępcze i przestępcze, Komandor, Warszawa 2007

R. Gardian, Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Impuls, Kraków 2007

L. Cierpiałkowska (red.), Oblicza współczesnych uzależnień, Wyd. UAM, Poznań 2006

Uwagi:

Forma zajęć: wykład.

Zaliczenie przedmiotu: egzamin w formie testu na platformie e-learnigowej Blackboard.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emil Pływaczewski
Prowadzący grup: Piotr Mroczko, Emil Pływaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Laskowska
Prowadzący grup: Marta Dzieniszewska, Katarzyna Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas wykładu z przedmiotu student zapozna się z podstawowymi pojęciami z zakresu kryminologii jako nauki o przestępczości oraz przestępstwie i jego sprawcy, a także z przejawami współczesnej przestępczości (głównie w Polsce). Zostaną wyjaśnione też czynniki determinujące zachowanie przestępne sprawców różnych przestępstw. Przedstawione będą problemy związane z zapobieganiem przestępczości w Polsce oraz sposoby analizy informacji o stanie przestępczości. Student nauczy się umiejętnego wskazywania źródeł zachowań przestępczych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawisku.

Pełny opis:

I. Przedmiot kryminologii. Pojęcie i działy kryminologii. Przestępczość, przestępstwo, przestępca i ofiara jako przedmioty badań kryminologicznych.

Kryminologia a inne dyscypliny nauki. Charakter kryminologii.

II-III-IV-V. Charakterystyka przestępczości w Polsce. Źródła informacji o przestępczości. Obraz polskiej przestępczości i charakterystyka sprawców przestępstw. Czynniki utrudniające zwalczanie przestępczości w Polsce.

VI. Związki patologii społecznych z przestępczością. Alkoholizm. Narkomania.

Prostytucja. Samobójstwo. Przemoc.

VII. Etiologia i determinanty przestępczości – cz. I: Wpływ zjawisk i procesów społecznoekonomicznych na przestępczość. Rola rodziny, szkoły, środowiska pracy w genezie zachowań przestępczych.

VIII. Etiologia i determinanty przestępczości – cz. II: Rola religii w genezie przestępczości. Choroby i zaburzenia psychiczne a zachowania przestępcze. Rola ofiary w genezie przestępstwa.

IX. Zapobieganie przestępczości. Rola państwa i społeczeństwa. Pojęcie profilaktyki kryminologicznej, kryminalistycznej, penitencjarnej. Społeczne formy działalności profilaktycznej. Rola massmediów w zapobieganiu przestępczości. Państwowy system zapobiegania przestępczości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Filipkowski, E. M. Guzik-Makaruk, E. Jurgielewicz-Delegacz, K. Laskowska, M. Perkowska, E. W. Pływaczewski, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004

B. Hołyst, Kryminologia, Lexis Nexis, Warszawa 2022

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013

I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Difin, Warszawa 2007

E. Łuczak, Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, Wyd. WSH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2004

M. Jarosz, Samobójstwo. Ucieczka przegranych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

M. Jędrzejko (red.), Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, Wyd. AH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006

Literatura uzupełniająca:

E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009.

A. Siemaszko (red.), Geografia występku i strachu, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008.

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 4, Warszawa 2009.

Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.

J. Stanik (red.), Psychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy kryminogenezy a zachowania paraprzestępcze i przestępcze, Komandor, Warszawa 2007

R. Gardian, Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Impuls, Kraków 2007

L. Cierpiałkowska (red.), Oblicza współczesnych uzależnień, Wyd. UAM, Poznań 2006

Uwagi:

Forma zajęć: wykład.

Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)