Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - System bezpieczeństwa narodowego RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS2-2SEMMO
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - System bezpieczeństwa narodowego RP
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty seminaryjne
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. W związku z tym celowe będzie nauczenie go analizy opracowań naukowych, głównie z zakresu teorii bezpieczeństwa, strategii bezpieczeństwa oraz literatury szczegółowej związanej z wybraną problematyką z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, a także ich wykorzystania w przygotowaniu i napisaniu pracy magisterskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie:

- metodologii prowadzenia badań naukowych,

- form metod i sposobów rozwiązywania problemów pracy magisterskiej oraz jej opracowania,

- formułowania tematu, tytuły pracy magisterskiej, celów i problemów badawczych,

- metodyki pracy z literaturą oraz sposobów jej wykorzystywania w pracy magisterskiej,

- przygotowania planu (układu) pracy magisterskiej,

- form, zakresu i zasad współpracy dyplomanta z promotorem.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów –stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – seminarium magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne/ nauki prawne

Rok studiów/semestr – II/III i IV

Wymagania wstępne – Wiedza o państwie i prawie, Teoria bezpieczeństwa i prawa, System i strategia bezpieczeństwa narodowego RP.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 60 godz. proseminarium

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, konsultacje.

Punkty ECTS – 6

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz., przygotowanie do zajęć i skonstruowanie koncepcji pracy 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15 godz.

Razem: 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

1. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, wyd. X, CEDEWU, Warszawa 2018

2. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie, wyd. 4 zmienione, LexisNexis, Warszawa 2018

3. Literatura przedmiotowa związana z wybranym tematem pracy.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Absolwent zna i rozumie:

KA7_WG5 główne tendencje rozwojowe bezpieczeństwa oraz prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego) związanego z obszarem bezpieczeństwo

Umiejętności. Absolwent potrafi:

KA7_UW3 wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi

KA7_UK2 prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym) obowiązującym w obszarze bezpieczeństwo

Kompetencje społeczne. Absolwent jest gotów do:

KA7_KK1 krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo

Sposób weryfikacji: ocena i obrona złożonej pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w trakcie seminarium.

Ocena przedstawionej pracy magisterskiej według wymogów zawartych w formularzu recenzji pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Oliwniak
Prowadzący grup: Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)