Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edytorstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-3AJE Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Edytorstwo
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot zapoznaje studentów pedagogiki z podstawami współczesnego edytorstwa.


Treści przedmiotu omawiane są w oparciu o literaturę dotyczącą historii pisma, druku i typografii, procedur związanych z przygotowaniem publikacji, od publikacji tradycyjnych po wydawnictwa multimedialne i hipermedialne.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci realizują symulacje procesów wydawniczych różnych typów publikacji, a także poznają narzędzia do składu tekstu, programy graficzne, fotograficzne i malarskie, programy do realizacji dźwięku, narzędzia do prezentacji multimedialnych oraz służące przygotowaniu publikacji internetowych.

Zajęcia połączone są z realizacją zadań edytorskich – od ćwiczeń logotypicznych przez projekty wydawnicze zawierające elementy redakcji i składu tekstu po projekty multimedialne i hipermedialne.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika – Animacja kultury z arteterapią

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 380-AS1-3AJE

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy MK_7c specjalnościowy animacja kultury z arteterapią

Rok studiów /semestr: Rok 3 / semestr 5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Technologia informacyjna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godz.

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- uczestnictwo i aktywność na wykładach i ćwiczeniach – 30 godz.

- praca na platformie edukacyjnej – przygotowanie analiz i zadań projektowych – 20 godz.

- konsultacje stacjonarne i online oraz dyskusja na forum internetowym przedmiotu – 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 godz. / 1 ECTS

- o charakterze praktycznym - 35 godz. / 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jean G., Pismo - pamięć ludzkości. Wrocław 1994

2. Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, WAiP, Warszawa 2006

3. Techniki druku i komputer, Warszawa 1999

4. Zasady składania tekstów w języku polskim, PN 83/PN-55366

Literatura uzupełniająca:

1. Baverstock A., Marketing w wydawnictwie. Fantazja czy rzeczywistość, BMR, Kraków 1996.

2. Davies G., Nabywanie tytułów. Organizacja i zarządzanie w redakcji, BMR, Kraków 1997

3. Huenefeld J., Zarządzanie wydawnictwem w warunkach gospodarki wolnorynkowej, BMR, Kraków 1997

4. Kalisz B., (oprac.) Słownik wydawcy Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997

5. Karpowicz A., Autor–Wydawca. Poradnik prawa autorskiego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.

6. Wheeler S., Typografia komputerowa Warszawa, 1997

7. Williams R., Typografia od podstaw. Projekty z klasą. Tłumaczenie: Piotr Cieślak na podstawie „Mistrzowskie stosowanie czcionek. Jak to zrobić?” w tłumaczeniu Anny Witerkowskiej, Helion, Warszawa 2011

8. Sowa K., Typografia i podstawy składu tekstów. Skrypt, SWPS, Warszawa 2015

Źródła internetowe:

1. ABC typografii, blog Katarzyny Sowy, SWPS, Warszawa, https://www.swps.pl/strefa-designu/blog/19922-abc-typografii

Efekty uczenia się:

Wiedza - student:

1. zna podstawowe zasady przygotowania publikacji do druku, podstawy estetyki i funkcjonalności tekstu K_W08;

2. zna etapy cyklu wydawniczego, podstawową terminologię typograficzną i wydawniczą, podstawowe elementy prawa autorskiego K_W07;

Umiejętności - student:

1. potrafi rozróżniać i rozumieć znaczenie elementów graficznych książki, gazety, okładki, plakatu, strony WWW K_U04;

2. potrafi zaprojektować małe formy graficzne i proste materiały identyfikacji wizualnej (logo, znak graficzny) za pomocą podstawowych technik i narzędzi graficznych oraz wybranych komputerowych programów graficznych K_U07;

Kompetencje społeczne - student:

1. rozwija wizualną wrażliwość estetyczną K_K01;

2. rozwija kompetencje komunikacji symbolicznej za pomocą tekstu i obrazu K_K08;

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: prezentacje, dyskusja na zajęciach na temat zadanej literatury, ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem oprogramowania graficznego i edytorskiego, prace online w trybie blended learning na platformie e-learningowej – zadania online: analizy, projekty graficzne i edytorskie, dyskusja na forum przedmiotu, konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, dyskusji na temat treści przedmiotu, wykonanych analiz oraz projektów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.