Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kinoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-3BBK Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Kinoterapia
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę o sztuce filmowej pozwalającą mu na zrozumienie symboliki dzieła filmowego, jego języka, form wyrazu i sposobów budzenia emocji.

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu psychologii pozwalającą mu na zrozumienie oddziaływania sztuki filmowej na widza oraz powstających w widzu emocji i myśli podczas oglądania filmu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zakres tematyczny:

1. Sztuka i arteterapia w życiu człowieka

2. Filmoterapia jako samodzielny rodzaj filmoterapii

3. Film jako narzędzie terapeutyczne

4. Analiza i interpretacja wybranych dzieł filmowych o potencjale terapeutycznym

Cele przedmiotu:

- zapoznanie z teorią filmoterapii jako samodzielnego rodzaju arteterapii oraz możliwościami praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu filmoterapii podczas działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych

i innych

- zrozumienie i nabycie umiejętności określania terapeutycznych właściwości dzieł filmowych

- rozwijanie umiejętność dyskusji, umiejętność krytycznego myślenia oraz kształtowania własnej opinii na temat oglądanych obrazów filmowych

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Interdyscyplinarna dziedzina nauk humanistycznych, społecznych i sztuki

Rok studiów/semestr: III rok I stopnia, semestr zimowy

Wymagania wstępne: Historia sztuki, Formy ekspresji filmowej, Kultura filmowa

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin

Metody dydaktyczne: dyskusja, analiza tekstu kultury, warsztaty grupowe

Punkty ECTS: 2,00

Bilans nakładu pracy studenta – wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin – 1 ptk ECTS

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 godzin – 1 ptk ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Rozmysłowicz, Arteterapia jako metoda korygowania zaburzeń emocjonalnych, (w:) Metody i formy terapii sztuką, L. Kataryńczuk-Mania (red.), Zielona Góra 2005, str. 11-17

2. W. Szulc, Początki arteterapii jako dyscypliny paramedycznej w Europie, (w:) Metody i formy terapii sztuką, L. Kataryńczuk-Mania (red.), Zielona Góra 2005, str. 7-10

3. J. Gładyszewska-Cylulko, Arteterapia w pracy pedagoga, Kraków 2011, str. 7-23

4. W. Szulc, Nauczanie sztuki i arteterapia, (w:) Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna, Dz. Jankowski (red.), Poznań 1996r, str. 173-183

5. H. Depta, Film i wychowanie, Warszawa 1975, str. 29-39

6. J. Płażewski, Język filmu, Warszawa 1982, str. 16-33

7. J. Mytnik, Filmoterapia jako samodzielny rodzaj arteterapii, (w:) Arteterapia – Terapia sztuką w praktyce, nr 3/2010, E. Rybicka (red.), Warszawa 2010, str. 27-28

8. J. M. Haltof, Kinoterapia – przeżyjmy katastrofę, (w:) Kino, J. Toeplitz (red.), Warszawa 1985, nr 9, str. 24-26

9. E. Morin, Kino i wyobraźnia, tłum. K. Eberhardt, Warszawa 1975, str.116-143

10. A.Tyburska, Film w odbiorze nieletnich sprawców czynów karalnych, Szczytno 2002, str. 85-96

11. B. Skowronek, Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży, Kraków 2007, str. 186-195

12. J. Pisarek, P. Francuz, Poznawcze i emocjonalne zaangażowanie widza w film fabularny w zależności od typu bohatera, (w:) Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej, P. Francuz (red.), Lublin 2007, str. 165-186

13. A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008, str. 169-176; 237-252

14. E. Nurczyńska-Fidelska, K. Klejsa, T. Kłys, P. Sitarski, Kino bez tajemnic, Warszawa 2009, str. 28-40; 42-54

15. A. Helman, Wstęp (w:) Kino gatunków, A. Helman (red.), Kraków 1991

16. M. Przylipiak, Kino stylu zerowego. Z zagadnień estetyki filmu fabularnego, Gdańsk 1994, str. 39-54; 59-83

17. J. Płażewski, Język filmu, Warszawa 1982, str. 331-344; 415-426

18. J. Mytnik, Muzyka filmowa i kolorystyka filmu jako czynniki filmoterapii, (w:) Arteterapia – Terapia sztuką w praktyce, nr 4/2010, E. Rybicka (red.), Warszawa 2010, str. 28-31

19. A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008, str. 133-141

20. S. Popek, Barwy i psychika: percepcja, ekspresja, projekcja, Lublin 1999, str. 80-108

21. P. Bellantoni, Jeśli to fiolet, ktoś umrze. Teoria koloru w filmie, Warszawa 2010

22. M. Stańko, Uczestnicy, metody i efekty arteterapii – synteza badań, (w:) Arteterapia w medycynie i edukacji, W. Karolak, B. Kaczorowska (red.), Łódź 2008, str. 185-194

23. E. Konieczna, Baśń w literaturze i filmie. Rola baśni filmowej w edukacji filmowej dzieci w wieku przedszkolnym, Kraków 2005, str. 69-86

24. L. R. Brody, J. A. Hall, Płeć, emocja i ekspresja (w:) Psychologia emocji, M. Levis, J. M. Haviland-Jones (red.), Gdańsk 2005, str. 431-442

25. Skorupa, A., Brol, M., Paczyńska-Jasińska, P. (red.). (2018a). Na tropach psychologii w filmie część 1. Film w edukacji i profilaktyce. Warszawa: Difin.

26. Skorupa, A., Brol, M., Paczyńska-Jasińska, P. (red.). (2018b). Na tropach psychologii w filmie część 2. Film w terapii i rozwoju. Warszawa: Difin.

27. Mytnik, J. (2018a). Educational and Therapeutic Impact of Contemporary Characters of Animated Films on the Viewer. Konteksty Pedagogiczne 2(11), s. 151-163.

28. Mytnik, J. (2018b). Wstęp do zagadnienia wykorzystania sztuki filmowej w terapii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica 11, s. 98-114.

29. Mytnik-Daniluk, J. (2019). Film therapy – the creative use of film art in practice. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, 11(4), s. 47-62.

Literatura dodatkowa:

1. J. Gładyszewska-Cylulko, Arteterapia w pracy pedagoga, Kraków 2011

2. E. J. Konieczna, Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2003, str. 13-30

3. A. Helman, J. Ostaszewski, Historia myśli filmowej, Gdańsk 2007

4. E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańsk 2005, str. 53-96

5. J. Ostaszewski, Rozumienie opowiadania filmowego, Kraków 1999, str. 55-59; 73-78

6. U. Eco, Sztuka, Kraków 2008, str. 205-212

7. D. Bordwell, K. Thompson, Film Art – sztuka filmowa, Warszawa 2010

8. B. Nichols, Typy filmu dokumentalnego (w:) Metody dokumentalne w filmie, D. Rode, M. Pieńkowski (red.), Łódź 2013

9. Kino gatunków, A. Helman (red.), Kraków 1991

10. Kino gatunków wczoraj i dziś, K. Loska (red.), Kraków 1998

11. S. Kracauer, Teoria filmu: wyzwolenie materialnej rzeczywistości, Warszawa 1975, str. 155-177

12. G. Stachówna, Władcy wyobraźni, Kraków 2006

13. A. Helman, Rola muzyki w filmie, Warszawa 1964

14. J. Wierszyłowski, Psychologa muzyki, Warszawa 1979, str. 264-293

15. T. Natanson, Wstęp do nauki o muzykoterapii, Wrocław 1979

16. G. Zeugner, Barwa i człowiek, Warszawa 1965

17. D. Wedding, M. A. Boyd, R. M. Niemiec, Kino i choroby psychiczne. Filmy, które pomagają zrozumieć zaburzenia psychiczne, Warszawa 2014

18. J. Aumont, M. Marie, Analiza filmu, Warszawa 2011

19. S. Siek, Autopsychoterapia, Warszawa 1985

Efekty uczenia się:

K_W01 - zna elementarną terminologię używaną w arteterapii i rozumie jej źródła oraz zastosowania

K_W03 - ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego społeczno-kulturowych i psychologicznych podstaw

K_U02 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i arteterapii w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

K_U07 - ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

K_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

K_K06 - jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mytnik-Daniluk
Prowadzący grup: Joanna Mytnik-Daniluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.