Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura muzyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-3KMU Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Kultura muzyczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości z historii muzyki, rozwijanie sfery estetycznej i emocjonalnej poprzez praktyczne wykorzystanie poznanych treści.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy M 7a

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne i społeczne

Rok studiów: III rok, semestr 5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 h wykładów, 15 h ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia

Punkty ECTS: 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach – 15 godzin

- udział w ćwiczeniach – 15 godzin

- udział w konsultacjach – 10 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 20 godzin

- praca nad prezentacją – 20 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 40 h, 1,5 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 40 h, 1,5 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kowalska M. ABC Historii muzyki

Śmiechowski B O muzyce najpiękniejszej ze sztuk

Burowska Z.: Wprowadzenie w kulturę muzyczną

Muchenberg B Pogadanki o muzyce

Wójcik D. - ABC Form muzycznych.

Kofin E- Krytyka muzyczna

Stefan Śledziński - Mała encyklopedia muzyki

Literatura uzupełniająca:

Bukofezer M.: Muzyka w epoce baroku

Nowak – Romanowicz A.: Klasycyzm

Einstein A.: Muzyka w epoce romantyzmu

Chomińscy J. K. Formy muzyczne

Fubini E. Historia estetyki muzycznej

Harnoncourt N.: Muzyka mową dźwięków

Chyliński T.: Przewodnik koncertowy

Kański J.: Przewodnik operowy

Efekty uczenia się:

W01 - posiada wiedzę z zakresu podziału historii muzyki na epoki

W02 - zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje

U01 – posiada umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnej na temat poznanych epok muzycznych i kompozytorów

U02 – potrafi wykorzystać poznane wiadomości w ćwiczeniach praktycznych

K01 – posiada umiejętność organizacji pracy własnej

K02 – rozumie potrzebę czynnego i biernego kontaktu z muzyką jako stylu życia

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie kolokwium, prezentacji, obecności i aktywności na zajęciach.

51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kulikowski
Prowadzący grup: Edward Kulikowski, Agnieszka Panas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.