Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii ogólnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1HEO Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii ogólnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

- przedstawienie przedmiotu psychologii i jej celów

- zapoznanie z głównymi psychologicznymi koncepcjami człowieka

- zapoznanie z biologicznymi podstawami procesów psychicznych

- przedstawienie przebiegu i funkcji procesów psychicznych (świadomość, percepcja, pamięć, uczenie się, myślenie, emocje, motywacja)

- omówienie podstawowych koncepcji osobowości(pojęcia i struktura osobowości)

- przedstawienie zagadnienia różnic indywidualnych (inteligencja, temperament, styl poznawczy)

- wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy pedagogicznej

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu status przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki psychologia

Rok studiów/semestr rok pierwszy, semestr pierwszy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład 15 godzin, ćwiczenia 15 godzin

Metody dydaktyczne praca z tekstem, praca w grupach, analiza materiałów wizualnych i audiowizualnych, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku, przygotowywanie prezentacji

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach

15 x 1h =15h

- udział w

ćwiczeniach 15 x 1h =15h

- przygotowanie do

zajęć 15 x 1h =15h

- dokończenie w domu

ćwiczeń, powtórzenie wiadomości 15 x 1h =15h

- udział w

konsultacjach związanych z zajęciami 5 x 1h = 5h

- przygotowanie do

egzaminu i obecność na nim 9h + 1h =10h

razem: 75h

(odpowiada 3pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 36h (odpowiada 1,5pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym – 30h (odpowiada 1pkt ECTS)

Literatura:

P.Zimbardo, R.Gerrig (2012). Psychologia i życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Ma pełną wiedzę na temat filozofii człowieka głównych psychologicznych koncepcji człowieka (koncepcja psychodynamiczna, behawioralna, poznawcza, humanistyczna), wychowania i aksjologii, subdyscyplin pedagogiki oraz potrafi ją odnieść do osobowego, integralnego rozwoju siebie i ucznia (KA7_WG1)

Zna podstawową terminologię używaną w pedagogice i psychologii, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (KA7_WG2)

Ma wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania oraz ich wartości aplikacyjnych, potrafi je krytycznie oceniać i twórczo wykorzystywać (KA7_WG3)

Ma umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych i proponuje ich rozwiązania (KA7_UW1)

Rozwija kompetencje kluczowe dzieci/uczniów, a szczególnie kreatywność innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów (KA7_UO1)

Świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji a także podstawowych aspektów filozofii nauczania (KA7_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne zdalne (test - pytania zamknięte jednokrotnego wyboru; 51% punktów jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skok
Prowadzący grup: Katarzyna Skok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skok
Prowadzący grup: Katarzyna Skok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.