Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia różnic indywidualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1IBG
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia różnic indywidualnych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat koncepcji i teorii odnoszących się do różnic indywidualnych w zakresie temperamentu, osobowości, inteligencji i stylów poznawczych w grupie dzieci i młodzieży (uczniów) oraz ćwiczenie umiejętności praktycznych w tym zakresie.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Podstawy psychologii różnic indywidualnych i przedmiot badań psychologii różnic indywidualnych.

3. Źródła różnic indywidualnych: dziedziczność i środowisko. Epigenetyka.

4. Inteligencja: pojęcie, teorie inteligencji, rola adaptacyjna, sposoby diagnozy inteligencji u dzieci.

5. Klasyczne i współczesne teorie temperamentu. Diagnoza temperamentu u dzieci.

6. Teorie osobowości. Osobowość jako zespół cech: Model Wielkiej Piątki, teoria H. Eysencka. Diagnoza osobowości dziecka.

7. Zagadnienie stałości cech.

8. Różnice indywidualne w zakresie mentalizowania.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 15 godz; udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Punkty ECTS 3

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 1,5 pkt

z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 3 pkt

zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne/zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie/dyscyplinach do których przyporządkowany jest kierunek studiów: 1,5 pkt

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Strelau, J. (2014). Różnice indywidualne. Historia-determinanty-zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Literatura dodatkowa:

Strelau, J. (2006). Temperament jako regulator zachowania. Z perspektywy półwiecza badań. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Nęcka, E. (2003). Inteligencja. Geneza, struktura, funkcje. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Plomin, R., DeFries, J.C. McClearn, G.E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 - absolwent ma wiedzę dotyczącą różnic indywidualnych w zakresie temperamentu i inteligencji u dzieci/uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym. Sposób weryfikacji: egzamin, kolokwium, projekt grupowy

KA7_UW1 - absolwent ma umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat różnic indywidualnych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych. Sposób weryfikacji: egzamin, kolokwium, projekt grupowy

KA7_UW6 - absolwent potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk i wykorzystuje w codziennej działalności edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska nauczania-uczenia się, uwzględniając różnice indywidualne poszczególnych dzieci/uczniów w zakresie temperamentu, stylów poznawczych i inteligencji. Sposób weryfikacji: egzamin, kolokwium, projekt grupowy

KA7_UU3 - absolwent odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy oraz współpracy z psychologiem, projektuje działania zmierzające do rozwoju przedszkola/szkoły oraz poprawy jakości ich pracy tak, aby uwzględniać różnice indywidualne w zakresie temperamentu, stylów poznawczych i inteligencji dzieci. Sposób weryfikacji: egzamin, kolokwium, projekt grupowy

KA7-KK1 - absolwent świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji a także podstawowych aspektów filozofii nauczania z wykorzystaniem wiedzy o różnicach indywidualnych uczniów, potrafi klarownie wyjaśniać relacje pomiędzy temperamentem i inteligencją a zachowaniem uczniów. Sposób weryfikacji: egzamin, kolokwium, projekt grupowy

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin w formie testu

Ćwiczenia - kolokwium; ocena aktywności, ocena wejściówek

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz, Anna Karolczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Psychologia różnic indywidualnych jest dziedziną wiedzy, która poszukuje odpowiedzi na pytanie, pod jakim względem i dlaczego ludzie różnią się między sobą. Podczas zajęć zostaną omówione podstawowe zagadnienia dotyczące inteligencji, temperamentu i osobowości.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: psychologia

Rok studiów/semestr: pierwszy/semestr drugi

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 godz.; ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacje, metody aktywizujące, testy i ich omówienie

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 godz.

- udział w ćwiczeniach 15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia wykładów 5 godz.

Literatura:

Oleś P.K. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: WN Scholar.

Pervin L.A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.

Sternberg R.J. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP S.A.

Strelau J. (2014). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania. Warszawa: WN Scholar.

Strelau J., Zawadzki B. (2008). Rozdział 9. Psychologia różnic indywidualnych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1 (s. 765-846). Gdańsk: GWP.

Zimbardo P.G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości. Tom 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz, Anna Karolczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Psychologia różnic indywidualnych jest dziedziną wiedzy, która poszukuje odpowiedzi na pytanie, pod jakim względem i dlaczego ludzie różnią się między sobą. Podczas zajęć zostaną omówione podstawowe zagadnienia dotyczące inteligencji, temperamentu i osobowości.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: psychologia

Rok studiów/semestr: pierwszy/semestr drugi

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 godz.; ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacje, metody aktywizujące, testy i ich omówienie

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 godz.

- udział w ćwiczeniach 15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia wykładów 5 godz.

Literatura:

Oleś P.K. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: WN Scholar.

Pervin L.A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.

Sternberg R.J. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP S.A.

Strelau J. (2014). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania. Warszawa: WN Scholar.

Strelau J., Zawadzki B. (2008). Rozdział 9. Psychologia różnic indywidualnych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1 (s. 765-846). Gdańsk: GWP.

Zimbardo P.G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości. Tom 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Psychologia różnic indywidualnych jest dziedziną wiedzy, która poszukuje odpowiedzi na pytanie, pod jakim względem i dlaczego ludzie różnią się między sobą. Podczas zajęć zostaną omówione podstawowe zagadnienia dotyczące inteligencji, temperamentu i osobowości.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: psychologia

Rok studiów/semestr: pierwszy/semestr drugi

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 godz.; ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacje, metody aktywizujące, testy i ich omówienie

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 godz.

- udział w ćwiczeniach 15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia wykładów 5 godz.

Literatura:

Oleś P.K. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: WN Scholar.

Pervin L.A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.

Sternberg R.J. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP S.A.

Strelau J. (2014). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania. Warszawa: WN Scholar.

Strelau J., Zawadzki B. (2008). Rozdział 9. Psychologia różnic indywidualnych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1 (s. 765-846). Gdańsk: GWP.

Zimbardo P.G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości. Tom 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)