Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - niemiecki cz.4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2JNI4 Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Język obcy - niemiecki cz.4
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Język obcy - niemiecki cz.4 380-DS5-2JNI4

Założenia (lista przedmiotów):

Język obcy - niemiecki cz.4 380-DS5-2JNI4

Założenia (opisowo):

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,


Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, podczas wymiany studenckiej jak również w kontaktach ze specjalistami z danej dziedziny.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs języka obejmuje język specjalistyczny z elementami tematyki ogólnej

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język obcy - niemiecki

Jednostka - Wydział Nauk o Edukacji

Kierunek - Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

II rok/I semestr

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: zdalnie, w czasie rzeczywistym, na platformie blackboard collaborate

5 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz., przygotowanie do zajęć: 46 godz.; przygotowanie do testów: 46 godz., udział w konsultacjach: 3 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 33 h = 1,3 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 92 h = 3,7 pkt ECTS

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: II rok studiów (semestr II)

Liczba godzin: 30 w formie lektoratów

Punkty ECTS: 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 godzin (1 punkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 30 godzin (2 punkty ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz.,

Literatura:

materiały specjalistyczne i popularnonaukowee online na poziomie B 1/ B 2

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B1+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B1+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B1/B2 , KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

KA7_WG7

znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci;

KA7_WK8

zagadnienie edukacji międzykulturowej;

Umiejętności: absolwent potrafi:

KA7_UW6

funkcjonalnie posługiwać się pojęciami z zakresu wybranego obszaru wiedzy w zakresie języka obcego

KA7_UK2 poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci lub uczniów; w zakresie języka obcego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK1 formowania właściwych zachowań i postaw dzieci lub uczniów, w tym wobec kultury i sztuki; w zakresie języka obcego

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym praca zdalna na platformie Blackboard, zaliczenie na ocenę na podstawie:

1. prac domowych pisemnych przesyłanych przez usos mail oraz wypowiedzi ustnych podczas zajęć na BB

2. oceny z testu końcowego przeprowadzonego w sali, planowanego na 3 tygodnie przed końcem roku akademickiego; warunkiem zaliczenia testu jest min. 50% punktacji całkowitej ( jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na przeprowadzenie testu w realu, studenci otrzymają zadania indywidualne podczas zajęć i w wyznaczonym czasie będą zobligowani przesłać wyniki na usos mail )

3. aktywnego udziału w zajęciach

4. obecności na zajęciach - student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze

5. prezentacji prac projektowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.