Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań jakościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N2-1YGKH Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań jakościowych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika niestac.
Moduł metodologiczny - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

1.) Zapoznanie studentów z założeniami i specyfiką badań jakościowych; z głównymi strategiami i metodami badań jakościowych; z mapą

stanowisk i podejść metodologicznych w badaniach jakościowych.

2.) Kształtowanie umiejętności badawczych studentów w zakresie projektowania, prowadzenia badań, analizy, interpretacji i prezentacji empirycznych danych jakościowych.

3.) Przygotowanie studentów do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie planowania i realizacji jakościowych projektów badawczych.

Treści przedmiotu:

Specyfika badań jakościowych;

Standardy etyczne w badaniach jakościowych;

Przegląd głównych szkół, orientacji badawczych, strategii i metod badań jakościowych;

Mapa stanowisk i podejść metodologicznych w badaniach jakościowych; Sposoby pozyskiwania materiałów empirycznych;

Projektowanie badań jakościowych;

Analiza i interpretacja empirycznych danych jakościowych;

Raportowanie wyników badań jakościowych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł metodologiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika, metodologia badań społecznych

Rok studiów/semestr: I rok/ II semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Przedmiot wprowadzający: Metodologia badań społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

5 h wykładów + 8 h ćwiczeń

Metody nauczania: podające, oglądowe, problemowe, waloryzacyjne, aktywizujące

Punkty ECTS: 3 pkt

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach -5h

Udział w ćwiczeniach -8h

Udział w konsultacjach - 2h

Przygotowanie do ćwiczeń (czytanie wskazanej literatury) - 15h

Przygotowanie teczki do analizy wyników badań jakościowych (projekt badawczy) - 25h

Przygotowanie raportu z badań jakościowych - 15h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Udział w wykładach - 5h, Udział w ćwiczeniach - 8h, Udział w konsultacjach - 2h (Suma: 1 ECTS)

o charakterze praktycznym: Przygotowanie do ćwiczeń (czytanie wskazanej literatury) - 15h, Przygotowanie teczki do analizy wyników

badań jakościowych (projektu badań) - 35h (Suma: 2 ECTS)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Charmaz K. (2013), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, tłum. B. Komorowska, PWN, Warszawa.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010), Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2, PWN, Warszawa.

Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Flick, U. (2012), Projektowanie badania jakościowego, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, PWN, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Tom 2, PWN, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Tom 1, PWN, Warszawa.

Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych, UŚ, Katowice. (pdf dostępny u prowadzącego)

Kubinowski D. (2013), Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Idiomatyczność. Synergia. Emergencja, Makmed, Lublin.

Kubinowski, D. (2011), Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, UMCS, Lublin.

Kunat, B. (2015), Pomiędzy sztuką a badaniem naukowym. Etnografia wizualna jako źródło wiedzy o rzeczywistości edukacyjnej, Pogranicze. Studia Społeczne tom. 26, s.89-102.

Kunat, B.(2012), Doskonalenie warsztatu wywiadu narracyjnego – z doświadczeń młodego badacza, Rocznik Pedagogiczny Polskiej

Akademii Nauk, Komitetu Nauk Pedagogicznych nr 35, s. 263-273.

Kvale S. (2004), Inter Views. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, tłum. S. Zabielski, Trans Humana, Białystok.

Kvale S. (2012), Prowadzenia wywiadów, Niezbędnik Badacza, tłum. A. Dziuban, PWN, Warszawa.

Malewski, M. (2017). Badania jakościowe w naukach społecznych. O potrzebie metodologicznej wyobraźni. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja Tom 20, numer 4(80), http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2017_80_7.pdf

Miles M. B, Huberman A. M. (2000), Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.

Nowotniak J. (2012), Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej, „Impuls”, Kraków.

Silverman D. (2012), Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, PWN, Warszawa.

Silverman D. (2012), Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska, PWN, Warszawa.

Urbaniak-Zając, D., Kos, E. (2013), Badania jakościowe w pedagogice, PWN, Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Banks M. (2009), Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Hammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.

Kędzierska H., (red.) (2010). Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych, UWM, Olsztyn.

Konecki T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.

Lalak D. (2009), Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, „Żak”, Warszawa.

Lofland J., Snow D.A., Anderson L., Lofland L.H. (2009), Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, SCHOLAR, Warszawa.

Rose G. (2010), Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E. Klekot, PWN, Warszawa.

Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.) (2001). Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, UŁ, Łódź.

Efekty uczenia się:

1. Zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań jakościowych stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych w badaniach jakościowych, rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice (K_W04)

2. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o metodologicznych powiązaniach pedagogiki z innymi dyscyplinami nauk (K_W02)

3. Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań (K_U06)

4. Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych (K_U01)

5. Wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie planowania i realizacji pedagogicznych (jakościowych) projektów badawczych (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład – zaliczenie na ocenę;

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę;

Zaliczenie cząstkowe:

Ćwiczenia:

• ocena aktywności studenta na ćwiczeniach (zadania warsztatowe),

• samocena efektów pracy zespołowej,

• ocena za teczkę do analizy wyników badań jakościowych (raport z badań jakościowych),

Wykład:

• ocena za projekt badań jakościowych

Zajęcia i zaliczenie realizowane zdalnie: platforma Microsoft Teams

Liczba punktów wymagana do zaliczenia (51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania):

Punktacja/oceny:

91%-100% bdb

81%-90% db plus

71%-80% db

61%-70% dst plus

51%-60% dst

50% -ndst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kunat
Prowadzący grup: Beata Kunat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Cele przedmiotu:

1.) Zapoznanie studentów z założeniami i specyfiką badań jakościowych; z głównymi strategiami i metodami badań jakościowych; z mapą

stanowisk i podejść metodologicznych w badaniach jakościowych.

2.) Kształtowanie umiejętności badawczych studentów w zakresie

projektowania, prowadzenia badań, analizy, interpretacji i prezentacji empirycznych danych jakościowych.

3.) Przygotowanie studentów do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie planowania i realizacji jakościowych projektów badawczych.

Treści przedmiotu:

Specyfika badań jakościowych;

Standardy etyczne w badaniach jakościowych;

Przegląd głównych szkół, orientacji badawczych, strategii i metod badań jakościowych;

Mapa stanowisk i podejść metodologicznych w badaniach jakościowych; Sposoby pozyskiwania materiałów empirycznych;

Projektowanie badań jakościowych;

Analiza i interpretacja empirycznych danych jakościowych;

Raportowanie wyników badań jakościowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kunat
Prowadzący grup: Beata Kunat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Charmaz K. (2013), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, tłum. B. Komorowska, PWN, Warszawa.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010), Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2, PWN, Warszawa.

Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Flick, U. (2012), Projektowanie badania jakościowego, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, PWN, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Tom 2, PWN, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Tom 1, PWN, Warszawa.

Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych, UŚ, Katowice. (pdf dostępny u prowadzącego)

Kubinowski D. (2013), Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Idiomatyczność. Synergia. Emergencja, Makmed, Lublin.

Kubinowski, D. (2011), Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, UMCS, Lublin.

Kunat, B. (2015), Pomiędzy sztuką a badaniem naukowym. Etnografia wizualna jako źródło wiedzy o rzeczywistości edukacyjnej, Pogranicze. Studia Społeczne tom. 26, s.89-102.

Kunat, B.(2012), Doskonalenie warsztatu wywiadu narracyjnego – z doświadczeń młodego badacza, Rocznik Pedagogiczny Polskiej

Akademii Nauk, Komitetu Nauk Pedagogicznych nr 35, s. 263-273.

Kvale S. (2004), Inter Views. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, tłum. S. Zabielski, Trans Humana, Białystok.

Kvale S. (2012), Prowadzenia wywiadów, Niezbędnik Badacza, tłum. A. Dziuban, PWN, Warszawa.

Malewski, M. (2017). Badania jakościowe w naukach społecznych. O potrzebie metodologicznej wyobraźni. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja Tom 20, numer 4(80), http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2017_80_7.pdf

Miles M. B, Huberman A. M. (2000), Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.

Nowotniak J. (2012), Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej, „Impuls”, Kraków.

Silverman D. (2012), Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, PWN, Warszawa.

Silverman D. (2012), Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska, PWN, Warszawa.

Urbaniak-Zając, D., Kos, E. (2013), Badania jakościowe w pedagogice, PWN, Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Banks M. (2009), Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Hammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.

Kędzierska H., (red.) (2010). Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych, UWM, Olsztyn.

Konecki T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.

Lalak D. (2009), Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, „Żak”, Warszawa.

Lofland J., Snow D.A., Anderson L., Lofland L.H. (2009), Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, SCHOLAR, Warszawa.

Rose G. (2010), Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E. Klekot, PWN, Warszawa.

Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.) (2001). Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, UŁ, Łódź.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.