Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N2-1YMBS Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika niestac.
Moduł metodologiczny - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu.

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodologią badań społecznych oraz postępowaniem w badaniach naukowych,

wyposażenie studenta w pogłębioną i rozszerzoną wiedzę:

•o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach pedagogiki z innymi dyscyplinami nauk;

•o głównych orientacjach badawczych w naukach społecznych i ich założeniach filozoficznych

Kształtowanie umiejętności studentów w zakresie:

•porównywania i rozróżniania głównych orientacji badawczych w metodologii badań społecznych;

•wykorzystywania wiedzy teoretycznej do analizowania problemów edukacyjnych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych;

•dostrzegania i formułowania problemów moralnych i dylematów etycznych związane z podejmowaniem badania naukowego.


Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z założeniami filozoficznymi (ontologiczne, epistemologiczne) i metodologicznymi empirycznych badań społecznych ilościowych i jakościowych; z koncepcjami rozwoju nauki, znaczeniem paradygmatów w rozwoju nauki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_3 (Moduł metodologiczny)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: I rok, sem. I

Wymagania wstępne (tzw. system zajęć i egzaminów):

podstawy pedagogiki, teoria wychowania, dydaktyka ogólna, socjologia wychowania, pedagogika społeczna

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1.Wiedza o pedagogice jako nauce oraz o naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2.Podstawowa wiedza o projektowaniu badań ilościowych w naukach społecznych i ich przeprowadzaniu.

3.Znajomość metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach społecznych.

4.Umiejętność krytycznej analizy realiów praktyki społecznej, która poddawana jest badaniom.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 12 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 12 godz.

Czytanie zaleconej literatury: 21 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

Udział w konsultacjach: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 14 godz.

o charakterze praktycznym: 50 godz. (2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, PWN.

Blaikie N., Designing Social Research, Cambridge 2009, Polity Press.

Galewicz W. (red.), Etyczne i prawne granice badań naukowych, Kraków 2009, Universitas.

Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006, Wydawnictwo „Aureus”, Wydawnictwo „Znak”.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna, Warszawa 2000, WSiP.

Krajewska A., Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.), Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko 2010.

Kubinowski D., Nowak M. (red.) Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Impuls, Kraków, 2006.

Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 2009, PWN.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006, GWP.

Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010, GWP.

Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Impuls, Kraków 2010.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001, „Żak”.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Singleton R.A., Straits B.C., Approaches to Social Research, Oxford 2005, Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca:

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010, Impuls.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia - kierunkowe

Student:

-ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki

w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk (K_W02);

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych w badaniach ilościowych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice) K_W04;

- ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej K_W16;

- potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych K_U02;

- posiada rozwinięte umiejętności badawcze w zakresie prowadzenia badań ilościowych: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki K_U06;

- potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych K_U08;

- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych K_K05.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium pisemnego. Ocena dostateczna – min. 51% punktów; 50% nieobecności nieusprawiedliwionych podczas wykładów kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krajewska
Prowadzący grup: Anna Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z założeniami filozoficznymi (ontologiczne, epistemologiczne) i metodologicznymi empirycznych badań społecznych ilościowych i jakościowych; z koncepcjami rozwoju nauki, znaczeniem paradygmatów w rozwoju nauki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_3 (Moduł metodologiczny)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: I rok, sem. I

Wymagania wstępne (tzw. system zajęć i egzaminów):

podstawy pedagogiki, teoria wychowania, dydaktyka ogólna, socjologia wychowania, pedagogika społeczna

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1.Wiedza o pedagogice jako nauce oraz o naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2.Podstawowa wiedza o projektowaniu badań ilościowych w naukach społecznych i ich przeprowadzaniu.

3.Znajomość metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach społecznych.

4.Umiejętność krytycznej analizy realiów praktyki społecznej, która poddawana jest badaniom.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 12 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 12 godz.

Czytanie zaleconej literatury: 21 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

Udział w konsultacjach: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 14 godz.

o charakterze praktycznym: 50 godz. (2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, PWN.

Blaikie N., Designing Social Research, Cambridge 2009, Polity Press.

Galewicz W. (red.), Etyczne i prawne granice badań naukowych, Kraków 2009, Universitas.

Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006, Wydawnictwo „Aureus”, Wydawnictwo „Znak”.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna, Warszawa 2000, WSiP.

Krajewska A., Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.), Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko 2010.

Kubinowski D., Nowak M. (red.) Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Impuls, Kraków, 2006.

Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 2009, PWN.

Palka S., Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, Impuls, Kraków 2018.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006, GWP.

Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010, GWP.

Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Impuls, Kraków 2010.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001, „Żak”.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Literatura uzupełniająca:

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010, Impuls.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krajewska
Prowadzący grup: Anna Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z założeniami filozoficznymi (ontologiczne, epistemologiczne) i metodologicznymi empirycznych badań społecznych ilościowych i jakościowych; z koncepcjami rozwoju nauki, znaczeniem paradygmatów w rozwoju nauki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_3 (Moduł metodologiczny)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: I rok, sem. I

Wymagania wstępne (tzw. system zajęć i egzaminów):

podstawy pedagogiki, teoria wychowania, dydaktyka ogólna, socjologia wychowania, pedagogika społeczna

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1.Wiedza o pedagogice jako nauce oraz o naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2.Podstawowa wiedza o projektowaniu badań ilościowych w naukach społecznych i ich przeprowadzaniu.

3.Znajomość metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach społecznych.

4.Umiejętność krytycznej analizy realiów praktyki społecznej, która poddawana jest badaniom.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 12 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 12 godz.

Czytanie zaleconej literatury: 21 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

Udział w konsultacjach: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 14 godz.

o charakterze praktycznym: 50 godz. (2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, PWN.

Blaikie N., Designing Social Research, Cambridge 2009, Polity Press.

Galewicz W. (red.), Etyczne i prawne granice badań naukowych, Kraków 2009, Universitas.

Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006, Wydawnictwo „Aureus”, Wydawnictwo „Znak”.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna, Warszawa 2000, WSiP.

Krajewska A., Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.), Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko 2010.

Kubinowski D., Nowak M. (red.) Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Impuls, Kraków, 2006.

Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 2009, PWN.

Palka S., Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, Impuls, Kraków 2018.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006, GWP.

Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010, GWP.

Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Impuls, Kraków 2010.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001, „Żak”.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Literatura uzupełniająca:

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010, Impuls.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.