Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N2-1YPOS Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika niestac.
Moduł podstawowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać umiejętność analizy danych empirycznych i analizy materiałów źródłowych, kompetencje w zakresie samodzielnego odkrywania praw i zasad rządzących światem społecznym, kompetencje językowe i komunikacyjne w zakresie formułowania sądów, stawiania tez i argumentowania na ich rzecz.

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest: 1) zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu pojęć, koncepcji i metodologii polityki społecznej jako dyscypliny naukowej, oraz wiedzy o podstawowych założeniach funkcjonowania polityki społecznej jako działalności praktycznej; 2) rozwijanie kompetencji poznawczych i krytycznych w zakresie rozpoznawania i analizowania kwestii społecznych w wymiarze globalnym i lokalnym; 3) zdobycie wiedzy w zakresie problematyki nierówności społecznych w świecie, w wymiarze globalnym i w perspektywie porównawczej; 4) zdobycie wiedzy o pracy socjalnej i sposobach realizacji działań pomocowych państwa, poznanie modeli i strategii realizacji polityki społecznej na świecie.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki;

Forma studiów - niestacjonarne;

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy;

Dziedzina i dyscyplina naukowa - nauki społeczne, nauka o polityce społecznej (teoria służby społecznej)

Rok studiów - 1 rok 2 stopnia;

Wymagania wstępne - Student przystępujący do studiowania polityki społecznej powinien posiadać wiedzę z socjologii i pedagogiki społecznej. Student powinien posiadać umiejętność analizy danych empirycznych i analizy materiałów źródłowych, kompetencje w zakresie samodzielnego odkrywania praw i zasad rządzących światem społecznym, kompetencje językowe i komunikacyjne w zakresie formułowania sądów, stawiania tez i argumentowania na ich rzecz.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 10 godzin wykładów

Metody dydaktyczne - metody podające, dyskusja, konsultacje indywidualne;

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach – 10 godzin, udział w konsultacjach - 15 godzin, przygotowanie do zaliczenia – 25 godzin;

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 godzin i 1 pkt. ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 25 godzin i 1 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

• Auleytner J., Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa 2002

• Auleytner J., Polityka społeczna. Teoria i organizacja, Warszawa 2000

• Cudowska A., Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia. W: Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych, K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Toruń 2006

• Cudowska A., Teoria służby społecznej w świecie globalnych nierówności. W: Przemiany w kształceniu pedagogów, A. Krajewska (red.), Olecko 2010

• Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2007

• Głąbicka K., Europejska przestrzeń socjalna: zarys problematyki, Warszawa 2002

• Głąbicka K.., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Warszawa 2001

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

• Najnowsze raporty Stowarzyszenia KLON/JAWOR („Wolontariat, filantropia i 1%” oraz „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych”) dostępne na stronie www.badania.ngo.pl

Literatura uzupełniająca:

• Auleytner J., Polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Warszawa 2004

• Lasocik Z., Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym, Warszawa 1994

• Księżopolski M., Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych, Katowice1999

• literatura czasopiśmiennicza: np. „Polityka Społeczna”, „Praca Socjalna”

• strony internetowe (np. www.unesco.pl; www.ngo.pl; www.wolontariat.org.pl itp)

Efekty uczenia się:

Student ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur

społecznych i instytucjach życia społecznego oraz

zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu

widzenia procesów edukacyjnych.

KA7_WK1

Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać

się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania

rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy

dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z

wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając

zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

naukowych.

KA7_UK2

Student potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych

problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich

rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań

w określonych obszarach praktycznych.

KA7_UO4

Student jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w

sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej;

dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane

z własną i cudzą pracą (w tym dotyczące ochrony własności

intelektualnej); poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości

korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

KA7_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w wykładach oraz testu na platformie Blackboard. Do zaliczenia dopuszczony jest student, który uczestniczył w wykładach, w minimum trzech spotkaniach (6 godz.).

Do otrzymania przez studenta oceny pozytywnej z przedmiotu, wymagane jest uzyskanie przez niego 51% punktów możliwych do zdobycia z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Walewska
Prowadzący grup: Marta Walewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Butarewicz-Głowacka
Prowadzący grup: Agata Butarewicz-Głowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.