Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chrześcijaństwo wobec wyzwań współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ON1-2XJCS
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chrześcijaństwo wobec wyzwań współczesności
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. POW niestac.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę życia człowieka we współczesnym zmodernizowanym i zsekularyzowanym społeczeństwie oraz przedstawienie chrześcijańskiego postrzegania i rozwiązywania problemów współczesności ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska chrześcijaństwa wschodniego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Wykład: 30 Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, quiz

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w zajęciach:- wykład 30h

Przygotowanie do zajęć:- wykład 20h

Zapoznanie z literaturą: 20h

Udział w konsultacjach: 1h

Literatura:

- Breck John, The Sacred Gift of Life. Orthodoxy and Bioethics, SVS Press, New York 1998

- Clemént Olivier, Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I, tłum. J. Dembska, M. Żurowska, Warszawa 1998.

- Harakas Stanley, Contemporary Moral Issues Facing the Orthodox Christian, Minneapolis 1982

- Laroche M. P., Mały Kościół. Mistyczna przygoda małżeństwa, Poznań 1989, Hajnówka 2006.

- Living Orthodoxy in the Modern World, red. A. Walker, C. Carras, New York 2000.

- Meyendorff John, Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, życie, tłum. K. Leśniewski, Lublin 1995.

- Prawosławie. Światło ze Wschodu, red. K. Leśniewski, Lublin 2009.

- Vasiliadis N.P., Misterium śmierci, Białystok 2005.

- Ware Kallistos, „Pójdź radośnie”: Misterium śmierci i zmartwychwstania, Białystok 2002.

- Wielki post i konsumpcyjne społeczeństwo, Białystok 2000, 2010.

- Życie, choroba, śmierć, red. A. Radziukiewicz, Białystok 2008.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza:

Student zna współczesne kulturowe, polityczne, biomedyczne, ekologiczne, ekonomiczne i religijne problemy i wyzwania, z którymi zmagają się współczesne społeczeństwa

KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WG3

Student zna chrześcijańską analizę złożonych wyzwań współczesności i chrześcijańskie metody ich rozwiązywania

KA6_WG4, KA6_WK1, KA6_WK2, KA6_WK3

2. Umiejętności:

− student potrafi wskazać i właściwie interpretować regionalne, krajowe oraz globalne problemy i wyzwania w polityce, nauce, kulturze, środowisku naturalnym, życiu społecznym i gospodarce; KA6_UW1, KA6_UW2

− student potrafi poprawnie oceniać oraz komentować współczesne odkrycia, zjawiska i procesy w różnych sferach życia społeczeństwa

KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UK1

−student potrafi dokonać moralnej oceny współczesnych wyzwań z zakresu polityki, nauki, ekonomii, kultury, środowiska naturalnego

KA6_UW4, KA6_UK2

3. Kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie formułować opinie na temat podstawowych zagadnień ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturowych, ekologicznych i prawnych

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KK3, KA6_KO1, KA6_KO2, KA6_KO3

- student potrafi pogłębiać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze;

KA6_KK1, KA6_KK2

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji chrześcijańskiej na Podlasiu, w Polsce, w Europie.

KA6_KO2, KA6_KO3, KA6_KR1, KA6_KR2, KA6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie konwersatorium na ocenę na podstawie uczestnictwa i aktywności w dyskusjach nad zagadnieniami rozpatrywanymi na zajęciach oraz przygotowanej i wygłoszonej prezentacji

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze bez obowiązku zaliczania, trzy nieobecności nieusprawiedliwione dają podstawy do niezaliczenia przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Misijuk
Prowadzący grup: Włodzimierz Misijuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)