Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ON1-3XJJF
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. POW niestac.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student przed realizacją przedmiotu posiada podstawową wiedzę z zakresy psychologii rozwojowej, pedagogiki ogólnej i socjologi, zwłaszcza w kontekście rozwoju i funkcjonowania współczesnej młodzieży.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest spojrzenie na niedostosowanie społeczne jako złożony zespół zaburzeń o charakterze behawioralnym i emocjonalnym, narażający na konflikt z prawem a determinowany specyfiką okresu rozwojowego, jakim jest adolescencja. W szczególności zostanie przeanalizowane rozumienie statusu (niedostosowanie) oraz statusów pokrewnych zdefiniowanych w polskiej i zagranicznej literaturze z zakresu resocjalizacji. Dodatkowo możliwe będzie przybliżenie podstawowych koncepcji umożliwiających identyfikację oraz diagnozę niedostosowania. Poza kontekstem diagnostycznym w szczególności zostanie przeanalizowany wymiar metodyczny pracy z nieletnimi, z uwzględnieniem oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych oraz terapeutycznych wpisujących sie w nurt resocjalizacji w środowisku otwartym oraz resocjalizacji instytucjonalnej (realizowanej w warunkach

izolacji).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika

Rok studiów/semestr: III rok I stopnia/ semestr czwarty, letni

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika społeczna, socjologia ogólna, psychologia ogólna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 8 godzin wykładu, 8 godzin ćwiczeń.

Punkty ECTS:3

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach - 8 godzin

Udział w ćwiczeniach – 8 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim (wykład) – 8 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim (ćwiczenia) - 6 godzin

Razem: 30 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 30 godzin

Przygotowanie do kolokwium – 10 godzin

Razem: 60 godzin

OGÓŁEM: 90 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30h; min 25 = 1,2 ECTS, max 30 = 1 ECTS

- o charakterze praktycznym 60h; min 25 = 2,4 ECTS, max 30 = 2 ECTS

Literatura:

Chudzik, A. (red.) (2008). Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży. Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Domagała - Kręcioch A. (2008). Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Kamiński, A., Dobijański, M. (2020). Niedostosowanie społeczne nieletnich. Profilaktyka i resocjalizacja. Siedlce: Wydawnictwo UPH w Siedlcach.

Lasota, A. (2022). Nastolatek w kryzysie. Warszawa: Difin.

Opora. R. (2010). Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian

w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych. Gdańsk - Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Paszkiewicz, A. (2014). Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie. Warszawa: Difin.

Paszkiewicz, A. (2016). Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej. Warszawa: Difn.

Siemionow. J. (2022). Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie. Warszawa: Difin.

Siemionow, J. (2011). Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność. Warszawa: Difin.

Szymański, A. (2010). Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Warszawa: Comandor.

Urban, B., Stanik, J.M. (2008). Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogic

zna. T. 1. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wysocka, E. (2008). Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zięciak, M. (2020). Samodzielność i usamodzielnianie wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1

Student zna terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

KP6_WK2

Student zna teorie dotyczące opieki, wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

KP6_UW2

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

KP6_UO1

Student potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania,

interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

KP6_KO2

Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, i przestrzegania zasad etyki zawodowowej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: obecność na zajęciach, aktywny udział w dyskusji, zaliczenie egzaminu ustnego (prawidłowa odpowiedź na 2 z 3 wylosowanych pytań).

Ćwiczenia: obecność, aktywność, kolokwium pisemne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska, Monika Sabasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest spojrzenie na niedostosowanie społeczne jako złożony zespół zaburzeń o charakterze behawioralnym i emocjonalnym, narażający na konflikt z prawem a determinowany specyfiką okresu rozwojowego, jakim jest adolescencja. W szczególności zostanie przeanalizowane rozumienie statusu (niedostosowanie) oraz statusów pokrewnych zdefiniowanych w polskiej i zagranicznej literaturze z zakresu resocjalizacji. Dodatkowo możliwe będzie przybliżenie podstawowych koncepcji umożliwiających identyfikację oraz diagnozę niedostosowania. Poza kontekstem diagnostycznym w szczególności zostanie przeanalizowany wymiar metodyczny pracy z nieletnimi, z uwzględnieniem oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych oraz terapeutycznych wpisujących sie w nurt resocjalizacji w środowisku otwartym oraz resocjalizacji instytucjonalnej (realizowanej w warunkach

izolacji).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika

Rok studiów/semestr: III rok I stopnia/ semestr czwarty, letni

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika społeczna, socjologia ogólna, psychologia ogólna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 8 godzin wykładu, 8 godzin ćwiczeń.

Punkty ECTS:3

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach - 8 godzin

Udział w ćwiczeniach – 8 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim (wykład) – 8 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim (ćwiczenia) - 6 godzin

Razem: 30 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 30 godzin

Przygotowanie do kolokwium – 10 godzin

Razem: 60 godzin

OGÓŁEM: 90 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30h; min 25 = 1,2 ECTS, max 30 = 1 ECTS

- o charakterze praktycznym 60h; min 25 = 2,4 ECTS, max 30 = 2 ECTS

Literatura:

Chudzik, A. (red.) (2008). Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży. Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Domagała - Kręcioch A. (2008). Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Kamiński, A., Dobijański, M. (2020). Niedostosowanie społeczne nieletnich. Profilaktyka i resocjalizacja. Siedlce: Wydawnictwo UPH w Siedlcach.

Lasota, A. (2022). Nastolatek w kryzysie. Warszawa: Difin.

Opora. R. (2010). Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian

w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych. Gdańsk - Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Paszkiewicz, A. (2014). Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie. Warszawa: Difin.

Paszkiewicz, A. (2016). Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej. Warszawa: Difn.

Siemionow. J. (2022). Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie. Warszawa: Difin.

Siemionow, J. (2011). Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność. Warszawa: Difin.

Szymański, A. (2010). Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Warszawa: Comandor.

Urban, B., Stanik, J.M. (2008). Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogic

zna. T. 1. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wysocka, E. (2008). Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zięciak, M. (2020). Samodzielność i usamodzielnianie wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dobijański
Prowadzący grup: Mariusz Dobijański, Monika Sabasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)