Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-1DYD Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. POW stac. sem. letni
Moduł kierunkowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu powinien posiadać:1. Podstawy wiedzy ogólnopedagogicznej, filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędne do zrozumienia procesu kształcenia2. Umiejętności posługiwania się językiem pedagogicznym do opisu rzeczywistości edukacyjnej/umiejętność zastosowania teorii pedagogicznych do projektowania sytuacji edukacyjnych3. Gotowość do podejmowania wyzwań związanych z rozwojem osobistym i zawodowym w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest poznanie wiadomości z zakresu zagadnień dydaktycznych, tj. dydaktyka jako nauka, aparatura

terminologiczna dydaktyki, procesy uczenia się i nauczania w ujęciu różnych teorii, uczeń w procesie kształcenia, cele kształcenia, treści

kształcenia, zasady kształcenia, metody kształcenia, formy organizacji procesu kształcenia oraz środki dydaktyczne i nowoczesne technologie stosowane w edukacji, osiągnięcia szkolne uczniów. Zamierzeniem realizacji przedmiotu jest również kształtowanie umiejętności w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej, tj. operacjonalizacja celów kształcenia, umiejętność rozwiązywania problemów edukacyjnych w symulowanych sytuacjach, opracowanie konspektu zajęć oraz rozwijanie kompetencji społecznych

związanych z działalnością edukacyjną.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy/kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogikia

Rok studiów/semestr: I rok/sem II

Liczba godzin: 30 godz. wykładów i 30 godz. laboratorium

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, gry dydaktyczne, metoda ćwiczeń, pokaz

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 15x2h=30 h

Udział w laboratoriach: 15x2h=30 h

Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych: 15x2h=30h

Konsultacje związane z przygotowaniem się do zajęć, zaliczenia, egzaminu:15h

Przygotowanie się do zaliczenia laboratorium (kolokwium pisemnego): 2x15h=30h

Przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie: 45h

Suma 180h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 90h - 3,5 ECTS

- o charakterze praktycznym: 90h - 3,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Arends R.I., Uczymy się nauczać, tł. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa 1994.

Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

Kruszewski K.(red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

Kupisiewicz C., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2002.

Literatura uzupełniająca:

Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w kontekście zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2015.

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2013.

Karpińska A., Szwarc A. (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Dydaktyka akademicka - wybrane obszary badawcze, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Karpińska A., Zińczuk M. (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk Karol (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Difin, Warszawa 2011.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Kowalczuk K. (red.), Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. (red.), Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Wyd. UwB, Białystok 2019.

Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie - ujęcie z perspektywy podmiotu, Trans Humana, Białystok 2008.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

- zna elementarną terminologię używaną w dydaktyce, zna i rozumie współczesne teorie uczenia się i nauczania - KA6_WG1,

- ma elementarną wiedzę o miejscu dydaktyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi - KA6_WG2,

- ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu kształcenia, jego elementów oraz filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych podstaw - KA6_WG3;

Student w zakresie umiejętności potrafi:

- dokonać obserwacji i interpretacji sytuacji dydaktycznych oraz projektować strategie działań dydaktycznych, generować rozwiązania konkretnych problemów dydaktycznych i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań - KA6_UW1;

W zakresie kompetencji społecznych student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium na ocenę, egzamin pisemny (test dydaktyczny)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karpińska
Prowadzący grup: Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska, Monika Zińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Karpińska, Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.