Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-2XBCO
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Realizując zajęcia z przedmiotu komunikacja społeczna prowadzący stawia przed sobą następujące cele:

- zdobycie przez studenta wiedzy dotyczącej struktury procesu komunikowania

- charakterystyka głównych nurtów w teoriach komunikacji społecznej

- wskazanie na rolę wspólnoty kodu w komunikacji społecznej w wymiarze międzypokoleniowym

- zapoznanie studenta z barierami kulturowymi w komunikacji

- wskazanie na dynamikę zmian w komunikacji społecznej w kontekście edukacyjnym

- budowanie umiejętności postrzegania komunikacji jako narzędzia integracji społecznej

- wskazywanie na znaczenie kompetencji komunikacyjnych w kształtowaniu kompetencji społecznych


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Komunikacja społeczna rozumiana jako zestaw założeń do komunikowania się pozwala studentom poprzez budowanie wiedzy o strukturze i dynamice oraz zależnościach komunikacji społecznej podwyższać kompetencje komunikacyjne.

Pełny opis:

Przedmiot podejmuje zagadnienia definiowania przedmiotu w perspektywie różnych ujęć teoretycznych, omawia funkcje komunikowania społecznego, analizuje teorie komunikacji kultury nowoczesnej i komunikowanie masowe w ponowoczesności.

Literatura:

 Aleksander J. C., Znaczenia społeczne, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010.

 Ambrozewicz- Jacobs J., Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych, Kraków 2003.

 Assmann A., Między historią a pamięcią, Wydawnictwo Uniwersytety Warszawskiego, Warszawa 2013.

 Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

 Barthes R. , Mitologie, Aletheia, Warszawa 2008.

 Barthes R., System mody, Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

 Bauman Z., Żyjąc razem w przepełnionym świecie, w: „ Z obcej ziemi”, 2003 nr 19.

 Bokszański Z., Stereotypy a kultura, Wydawnictwo Leopoldinum Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. J. Stewart (red.), Warszawa 2003.

 Czapka E., Stereotyp uchodźcy, Olsztyn 2006.

 Demetrio D., Pedagogika pamięci. W trosce o nas samych, z myślą o innych, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.

 Erikson E. H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy "Rebis", Poznań 1997.

 Griffin E. A., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2003.

 Grzymała- Moszczyńska H., Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, NOMOS, Kraków 2000.

 Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, Biblioteka Socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

 Hryniewicz J., Uchodźcy w Polsce. Teoria a rzeczywistość, Toruń 2005.

 https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/J%C4%99zyk-rownosciowy.pdf (09.01.2022)

 https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2020/04/ARE-708-dyskryminacja-cudzoziemcow.pdf (definicje dyskryminacji) (09.01.2022)

 https://www.mowanienawisci.info/sekcja/slownik/ (Słowniczek antydyskryminacyjny ) (09.01.2022)

 Kamińska M., Psychologiczne aspekty uchodźstwa. PTSD- Zespół Stresu Pourazowego, w:„ Z obcej ziemi”, maj 2006.

 Kloss-Tullius S., Pomoc dzieciom- uchodźcom na świecie, w: „ Z obcej ziemi”, 2001 nr 13.

 Kluczowe pojęcia w komunikowaniu się i badaniach kulturowych, T. O`Sulliwan, J. Hartlrey, D. Saunders, M. Montgomery, J. Fiske, Astrum, Wrocław 2005.

 Kluczowe pojęcia w komunikowaniu się i badaniach kulturowych, T. O`Sulliwan, J. Hartlrey, D. Saunders, M. Montgomery, J. Fiske, Astrum, Wrocław 2005

 Kolbuszewska Z., Transpokoleniowy fantom, krypta, kryptonimia i anasemia: w kręgu neo-freudowskiej herezji Nicolasa Abrahama i Marii Torok, [w:] Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud – Jung – Fromm – Lacan, red. E. Fiała, I. Piekarski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

 Kranz T., Pedagogika miejsc pamięci, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 4, Warszawa 2005.

 Kultury i organizacje, Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov, przekł. Małgorzata Durska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

 McKay M., M. Davis, P. Fning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2001

 Melchior M., Społeczna tożsamość jednostki. W świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944-1955, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa 1990.

 Nora P., Między pamięcią i historią:„Les Linux de Mémoire”, tłum. P. Mościcki, [w:] Tytuł roboczy: archiwum. Nr 2, red. A. Leśniak, M. Ziółkowska, Łódź 2009

 Piekarski, I. Interpretacja jako kryptonimia, czyli Nicolasa Abrahama i Marii Torok czytanie zakrzywione, „Opinie” teksty drugie 2016, nr 5.

 Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, Universitas, Kraków 2012.

 Schützenberger A., Psychogenealogia w praktyce, Virgo, Warszawa 2017.

 Schützenberger A., Tajemnice przodków. Ukryty przekaz rodzinny, Virgo, Warszawa 2016.

 Sheldrake R., Nowa biologia. Rezonans morficzny i ukryty porządek, Virgo, Warszawa 2013.

 Stephan W. G., Stephan C. W., Wywieranie wpływu przez grupy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

 Szpociński A., Kwiatkowski P. T., Przeszłość jako przedmiot przekazu, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006.

 Tryczyk M., Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów, Wydawnictwo RM, Warszawa 2015.

 Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy, Rada Europy i Komisja Europejska, listopad 2000.

 Ząbek M., Problemy adaptacji kulturowej migrantów, W: Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i migrantów w Polsce, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2002.

-https://www.zycieszkoly.com.pl/artykul/projektowanie-uniwersalne-w-edukacji

-https://sp128.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/10/Uniwersalne-Projektowanie-w-Edukacji.pdf

Efekty uczenia się:

1. ma uporządkowaną wiedzę o społecznych uwarunkowaniach procesów komunikacyjnych K_W09

Sposoby weryfikacji:

 ocena aktywności w trakcie zajęć

kolokwium

2. posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście komunikacji społecznej z perspektywy wybranych koncepcji teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi K_U05

Sposoby weryfikacji:

 praca zespołowa, warsztatowa

 ocena aktywności w trakcie zajęć

3. docenia znaczenie wiedzy z zakresu komunikacji społecznej dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu komunikacji i budowania warsztatu pracy pedagoga K_K03

Sposoby weryfikacji:

 ocena efektów pracy w grupie

 ocena aktywności w trakcie zajęć

 przygotowanie prezentacji zagadnienia

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

• Obecności na wykładach – każda obecność to 1 punkt, obecności umożliwiają zdobycie 7pkt

• Zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru

Ćwiczenia:

Cały przedmiot: system punktowy

• Obecności na ćwiczeniach – każda obecność to 1 punkt, obecności w sumie umożliwiają zdobycie 1x8=8pkt

• Nieobecności – każda nieobecność będzie skutkować utratą punktów, nieobecności można zaliczyć na konsultacjach

• Aktywności na ćwiczeniach – na wszystkich zajęciach można zdobyć 2 punkty za aktywność, rozumianą jako merytoryczne przygotowanie się do zająć i zabieranie głosu w dyskusji oraz wykonywanie zadań proponowanych w ramach obowiązującego tematu.

Aktywności w sumie umożliwiają zdobycie 2x7=14 pkt

• Punkty dodatkowe – przyznawane według uznania prowadzącego za szczególne osiągnięcia (dodatkowe prace, wysoka aktywność itp.)- jest to dodatkowy bufor punktów do zdobycia za pozytywne wyróżnianie się na zajęciach

• Kolokwium - test wielokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sacharczuk
Prowadzący grup: Joanna Sacharczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Realizując zajęcia z przedmiotu komunikacja społeczna prowadzący stawia przed sobą następujące cele:

- zdobycie przez studenta wiedzy dotyczącej struktury procesu komunikowania

- charakterystyka głównych nurtów w teoriach komunikacji społecznej

- wskazanie na rolę wspólnoty kodu w komunikacji społecznej w wymiarze międzypokoleniowym

- zapoznanie studenta z barierami kulturowymi w komunikacji

- wskazanie na dynamikę zmian w komunikacji społecznej w kontekście edukacyjnym

- budowanie umiejętności postrzegania komunikacji jako narzędzia integracji społecznej

- wskazywanie na znaczenie kompetencji komunikacyjnych w kształtowaniu kompetencji społecznych

Pełny opis:

Komunikacja społeczna rozumiana jako zestaw założeń do komunikowania się pozwala studentom poprzez budowanie wiedzy o strukturze i dynamice oraz zależnościach komunikacji społecznej podwyższać kompetencje komunikacyjne.

Przedmiot podejmuje zagadnienia definiowania przedmiotu w perspektywie różnych ujęć teoretycznych, omawia funkcje komunikowania społecznego, analizuje teorie komunikacji.

Literatura:

 Aleksander J. C., Znaczenia społeczne, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010.

 Ambrozewicz- Jacobs J., Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych, Kraków 2003.

 Assmann A., Między historią a pamięcią, Wydawnictwo Uniwersytety Warszawskiego, Warszawa 2013.

 Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

 Barthes R. , Mitologie, Aletheia, Warszawa 2008.

 Barthes R., System mody, Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

 Bauman Z., Żyjąc razem w przepełnionym świecie, w: „ Z obcej ziemi”, 2003 nr 19.

 Bokszański Z., Stereotypy a kultura, Wydawnictwo Leopoldinum Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. J. Stewart (red.), Warszawa 2003.

 Czapka E., Stereotyp uchodźcy, Olsztyn 2006.

 Demetrio D., Pedagogika pamięci. W trosce o nas samych, z myślą o innych, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.

 Erikson E. H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy "Rebis", Poznań 1997.

 Griffin E. A., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2003.

 Grzymała- Moszczyńska H., Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, NOMOS, Kraków 2000.

 Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, Biblioteka Socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

 Hryniewicz J., Uchodźcy w Polsce. Teoria a rzeczywistość, Toruń 2005.

 https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/J%C4%99zyk-rownosciowy.pdf (09.01.2022)

 https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2020/04/ARE-708-dyskryminacja-cudzoziemcow.pdf (definicje dyskryminacji) (09.01.2022)

 https://www.mowanienawisci.info/sekcja/slownik/ (Słowniczek antydyskryminacyjny ) (09.01.2022)

 Kamińska M., Psychologiczne aspekty uchodźstwa. PTSD- Zespół Stresu Pourazowego, w:„ Z obcej ziemi”, maj 2006.

 Kloss-Tullius S., Pomoc dzieciom- uchodźcom na świecie, w: „ Z obcej ziemi”, 2001 nr 13.

 Kluczowe pojęcia w komunikowaniu się i badaniach kulturowych, T. O`Sulliwan, J. Hartlrey, D. Saunders, M. Montgomery, J. Fiske, Astrum, Wrocław 2005.

 Kluczowe pojęcia w komunikowaniu się i badaniach kulturowych, T. O`Sulliwan, J. Hartlrey, D. Saunders, M. Montgomery, J. Fiske, Astrum, Wrocław 2005

 Kolbuszewska Z., Transpokoleniowy fantom, krypta, kryptonimia i anasemia: w kręgu neo-freudowskiej herezji Nicolasa Abrahama i Marii Torok, [w:] Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud – Jung – Fromm – Lacan, red. E. Fiała, I. Piekarski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

 Kranz T., Pedagogika miejsc pamięci, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 4, Warszawa 2005.

 Kultury i organizacje, Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov, przekł. Małgorzata Durska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

 McKay M., M. Davis, P. Fning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2001

 Melchior M., Społeczna tożsamość jednostki. W świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944-1955, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa 1990.

 Nora P., Między pamięcią i historią:„Les Linux de Mémoire”, tłum. P. Mościcki, [w:] Tytuł roboczy: archiwum. Nr 2, red. A. Leśniak, M. Ziółkowska, Łódź 2009

 Piekarski, I. Interpretacja jako kryptonimia, czyli Nicolasa Abrahama i Marii Torok czytanie zakrzywione, „Opinie” teksty drugie 2016, nr 5.

 Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, Universitas, Kraków 2012.

 Schützenberger A., Psychogenealogia w praktyce, Virgo, Warszawa 2017.

 Schützenberger A., Tajemnice przodków. Ukryty przekaz rodzinny, Virgo, Warszawa 2016.

 Sheldrake R., Nowa biologia. Rezonans morficzny i ukryty porządek, Virgo, Warszawa 2013.

 Stephan W. G., Stephan C. W., Wywieranie wpływu przez grupy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

 Szpociński A., Kwiatkowski P. T., Przeszłość jako przedmiot przekazu, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006.

 Tryczyk M., Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów, Wydawnictwo RM, Warszawa 2015.

 Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy, Rada Europy i Komisja Europejska, listopad 2000.

 Ząbek M., Problemy adaptacji kulturowej migrantów, W: Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i migrantów w Polsce, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2002.

-https://www.zycieszkoly.com.pl/artykul/projektowanie-uniwersalne-w-edukacji

-https://sp128.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/10/Uniwersalne-Projektowanie-w-Edukacji.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Misiejuk
Prowadzący grup: Dorota Misiejuk, Joanna Sacharczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)