Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prorodzinne formy opieki i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-3GOT
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prorodzinne formy opieki i wychowania
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Obowiązujące rozporządzenie w zakresie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej przewidują szereg rodzinnych form takich jak: rodzinne domy dziecka, rodzinne pogotowia opiekuńcze, rodziny zastępcze spokrewnione, zawodowe, specjalistyczne. W ramach przedmiotu omówione zostaną kwestie związane z profilaktyką i wspieraniem rodzin, rodzinną pieczą zastępczą, adopcją i usamodzielnieniem wychowanków.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy (POW)

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika

Rok studiów: III rok I stopnia

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika rodziny, teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo- wychowawczej, prawodawstwo opiekuńcze, psychologia społeczna i wychowawcza, historia wychowania

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład - 15 godzin

Ćwiczenia - 30 godzin

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Udział w konsultacjach – 10 godz.

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń i wykładów) – 20 godz.

Przygotowanie prezentacji – 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 55 godz. - 2 ECTS

o charakterze praktycznym: 55 godz. – 2 ECTS

Literatura:

Andrzejewski M., Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, Zakamycze, Kraków 2003.

Badora S., Uczucia i profesjonalizm: o formach opieki zastępczej, Wyd. WSP, Częstochowa 1998.

Bereźnicka M., Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie, Wyd. NUP, Kraków 2014.

Bębas S., Śledzianowski J., Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej, Wyd. Jedność, Kielce 2013.

Cattabeni G., Dziecko przybyłe z daleka: adopcja i rodzina zastępcza, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2008.

Gąsiorek-Drzymała D., Alfabet dziecka poszukującego, Warszawska Firma Wydawnicza, Warszawa 2011.

Gray Deborah D., Adopcja i przywiązanie: praktyczny poradnik dla rodziców, przekł.: Marta Lipińska, Maryla Kowalska, Sylwia Kot, Sopot 2010.

Gutowska A., Rodzicielstwo adopcyjne: wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

Hrynkiewicz J., Odrzuceni: analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2006.

Izdebska J., Dziecko - dzieciństwo - rodzina - wychowanie rodzinne: kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej, Wyd. NWSP, Białystok 2015.

Kaczmarek M., Stan opieki zastępczej nad dzieckiem "na półmetku wdrażania reformy, (w:) Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych, pod red. M. Racław-Markowska, S. Legat, ISP, Warszawa 2004.

Kaczmarek M., Zmiana paradygmatu w opiece zastępczej nad dzieckiem, (w:) M. Racław Markowska (red.) Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, ISP, Warszawa 2005.

Kowalski W., Wioski Dziecięce SOS w systemie opieki zastępczej w Polsce, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2011.

Kwak A., (red.), Rodzicielstwo: między domem, prawem, służbami społecznymi, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008.

Kwak A., (red.), Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2006.

Łuczyński A., Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

Modlibowska M., Odczarować adopcję: narodziny Twojego adoptowanego dziecka: poradnik rodzica dla rodziców, Wyd. CoJaNaTo, Warszawa 2012.

Passini B., Opieka nad dzieckiem i polityka społeczna, w: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 2000 nr 4.

Ruszkowska M., Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Safjan M., Osamotnione dzieci: rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1993.

Skudniewska T., Przeobrażenia systemu opieki nad dzieckiem w: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze., 2000, nr 4.

Smyczyński T., Prawo dziecka do rodziny, (w:) Konwencja o Prawach Dziecka. Wybrane zagadnienia prawne i socjalne, Polski Komitet UNICEF, Warszawa 1993.

Telka L., Rodzinne domy dziecka: zarys monograficzny, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.

Trawkowska D. (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin: interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2011.

Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Bieda wśród dzieci, w: Polska dla dzieci, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2003.

Wilgocki J., Czas niepewności: o dzieciach w rodzinach zastępczych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Wosik– Kawala D., (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze, Wyd. UMCS, Lublin 2011.

Żukiewicz A., (red.), Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2011.

Efekty uczenia się:

W_01 Student posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice, organizacji i procesach w nich zachodzących oraz o prawnych i społecznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z procesem wspierania rodziny oraz instytucjonalnych i prorodzinnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej (KA6_WK3)

U_01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej w zakresie wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności opiekuńczo-wychowawczej (KA6_UW1)

U_02 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności opiekuńczo-wychowawczej (KA6_UK4)

K_01 docenia znaczenie prorodzinnych form opieki i wychowania dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi między dzieckiem a opiekunem oraz szerszym środowiskiem społecznym i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych - wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych (KA6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Metody: dyskusja, praca z tekstem, wykład, metoda projektów

Zaliczenie na ocenę na podstawie: frekwencji (obecność obowiązkowa, dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność bez konieczności zaliczania na konsultacjach w wymiarze 2 godzin), testu, aktywności na zajęciach, zaliczenia zadań indywidualnych i grupowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zińczuk
Prowadzący grup: Monika Zińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zińczuk
Prowadzący grup: Monika Zińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)