Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja społeczno-przyrodnicza z metodyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-PIWS1-3ESP
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja społeczno-przyrodnicza z metodyką
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. PIW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz biologii, geografii i historii (na poziomie szkoły średniej)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest stworzenie warunków do zdobycia przez studentów wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych i przyrodniczych dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz umiejętności niezbędnych do planowania i prowadzenia zajęć z edukacji społecznej i przyrodniczej klasach I-III, a dotyczących: kształtowania poczucia przynależności społecznej; budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych i obywatelskich, rozwijania nawyków kulturalnych oraz rozwijania u dziecka umiejętności obserwacji i analizy zjawisk przyrodniczych; organizacji edukacji przyrodniczej w naturalnym środowisku; rozwijania kompetencji dziecka w zakresie rozumienia i poszanowania przyrody; edukacji ekologicznej.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu; obowiązkowy

Dziedzina: nauk społeczne, pedagogika

rok studiów: III/5

Wymagania wstępne: Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz biologii, geografii i historii (na poziomie szkoły średniej)

15 godzin wykładów, 20 godzin ćwiczeń

metody dydaktyczne: wykład, warsztaty grupowe, projekt, dyskusja, ćwiczenia

punkty ECTS- 4 (1+3)

udział w wykładach - 15

udział w zajęciach (ćwiczeniach, laboratoriach, lektoraty i in.) - 20

przygotowanie do zajęć (ćwiczeniach,, lektoraty i in.) - 30

przygotowanie eseju/pracy pisemnej - 10

przygotowanie do egzaminu - 35

egzamin- 2

udział w konsultacjach- 1

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 38 (2 pkt ECTS)

o charakterze praktycznym - 95 (3 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sobierańska D. Świat przyrody zintegrowany, ale czy w szkole? [w:]red. D. Klus-Stańska, (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Impuls, Kraków, 2014

Poziomek U., D Marszał D., Skrobek A., M., Woźniak M., Żurawska I. Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, IBE, Warszawa, 2016

Głoskowska-Sołdatow M. (2005)Wybrane teoretyczne podejścia do edukacji środowiskowej [w:](red.) A. Cichocki, Edukacja elementarna szansą nowej jakości wychowania, Trans Humana, Białystok

Budniak, A(2010): Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym , Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków

A. Budniak, (2009) Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych, Katowice

Brown S. E., Robimy eksperymenty, przeł. R. Waliś, K. E. Liber, Warszawa 2005.

Budniak A., Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze, [w:] Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka, red. J. Kuźma, J. Morbitzer, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005, s. 416-420.

Sawicki M.: Edukacja środowiskowa

Metoda projektów i jej konteksty w szkolnej edukacji przyrodniczej i matematycznej, red. S. Dylak, Poznań 2012, s. 36-39.

Literatura uzupełniająca

Adamek I., Pawlak B. Doświadczanie poznawania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kraków,2012

Komorowska-Zielony A., Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk, 2008.

Nauczanie przyrody: wybrane zagadnienia (red) E Arciszewska, St. Dylak, Warszawa 2005

Budniak A.,, Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych, Katowice 2009.

Majcher I.: Zasób osobistej wiedzy przyrodniczej dzieci 9-letnich, Gdańsk, 2005.

Łaciak B., Świat społeczny dziecka, 1998

Dziecko w świecie przyrody i nauki (red.) J. Solomon, St. Dylak, Toruń, 2005

Przyrodnicza edukacja przedszkolna wczesnoszkolna (pr. zb.), Warszawa, 2016.

Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie (praca zb.), Warszawa, 2014

Braun D., Badanie i odkrywanie świata z dziećmi, Kielce, 2002

Brown S. E., Robimy eksperymenty,Warszawa, 2005

Parczewska T., Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas 1-3, Lublin, 2005

Parczewska T. (2009) Edukacja ekologiczna w przedszkolu, , Lublin

Dziecko w świecie przyrody i nauki (red.) J. Solomon, St. Dylak, Toruń 2005

Paśko I. Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych, Kraków, 2001

Garbula-Orzechowska J., Edukacja historyczna w klasach początkowych, Toruń, 2002

Brzezińska A., Lutomski G., Smykowski B., Dziecko wśród rówieśników i dorosłych, Poznań, 1995

Pytlak E., Waszkiewicz H., Miejsce edukacji przyrodniczej w kształceniu zintegrowanym [w]: Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki, (red.) M. Żytko, Warszawa, 2002

Garbula-Orzechowska J., Nabywanie kompetencji podmiotowych przez dzieci w toku rozwoju społecznego, [w:] Przedszkole i szkoła dla dziecka – podmiotowość wychowanka, (red.) D. Klus-Stańska

Efekty uczenia się:

1. Student wykazuje się uporządkowana wiedzą merytoryczną z różnych dyscyplin naukowych i metodyczną niezbędną do planowania działalności w obszarze edukacji społecznej i przyrodniczej

K_W03

K_W09

K_W16

2. Student projektuje i planuje działania edukacyjne w obszarze kompetencji społecznych i przyrodniczych oraz procedury ułatwiające

dzieciom analizowanie i rozumienie podstawowych zjawisk i procesów społecznych i przyrodniczych

K_U01

K_U02

K_U07

K_U09

K_U10

3. Student rozumie potrzebę dokształcania się i doskonalenia umiejętności w trakcie realizowania zadań z zakresu edukacji społecznej i przyrodniczej

K_K01

K_K04

K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem .Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest obecność na wykładach (90%).. Egzamin obejmuje treści z wykładów i ćwiczeń. Aby zdać egzamin należy uzyskać 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Ustana forma zaliczenia egzaminu – student podpisuje się w protokole potwierdzając znajomość wstawionej oceny. Nieobecności na zajęciach należy zaliczyć nie później niż w 3 tygodnie od daty nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
Prowadzący grup: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Emilia Jakubowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)