Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty muzyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-PIWS1-3WMU
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty muzyczne
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. PIW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nauka gry na instrumentach klawiszowych, perkusyjnych i flecie szkolnym oraz doskonalenie umiejętności technicznych i interpretacyjnych

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy M 7

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne - Pedagogika

Rok studiów: III rok, semestr 5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 h laboratoria

Metody dydaktyczne: ćwiczenia,warsztaty, pokaz, instruktaż, konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną

Punkty ECTS: 1 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

-Rodzaje aktywności: Liczba godzin:

udział w laboratoriach 15h

przygotowanie do ćwiczeń 10h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 15 h, 0,5 pkt. ECTS,

o charakterze praktycznym - 10 h, 0,5 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J.Dyląg, A.Czyżowski, A.Porzucek, P.Szafarski – Podstawy gry na keyboardzie. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych wyższych szkół pedagogicznych, uniwersytetów, wyższych szkół zawodowych, kolegiów nauczycielskich. Oficyna Wydawnicza Impuls, wyd. I , Kraków 2002

- Materiały pomocnicze do realizacji przedmiotów: Emisja głosu i Warsztaty instrumentalne – podręcznik do użytku wewnętrznego

- M.Klechniowska – Szkoła na fortepian

- J.Socha - Flet podłużny

Literatura uzupełniająca:

- J.Kępski – Szkoła na keyboard

- M.Niemira – Szkoła na keyboard cz. I i II

- M.Niemira – Abecadło na keyboard cz. I i II

- M.Niemira – Elementarz na keyboard cz. I i II

- M.Niemira – Piosenki dziecięce cz. I, II, III

- Podręczniki i przewodniki metodyczne do Muzyki dla klas I – VI

- opracowania własne

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot

W01 - zna budowę instrumentu klawiszowego, dzwonków i fletu, zna podstawowe rodzaje artykulacji, wie, co to jest klucz muzyczny, akord, akompaniament

W02 – ma podstawową wiedzę dotyczącą elementów dzieła muzycznego

U01 - potrafi wskazać położenie poszczególnych dźwięków na klawiaturze, oraz na sztabkach, potrafi odwzorowywać zapis nutowy w obszarze oktawy razkreślnej i małej

U02 – wykonuje proste piosenki i utwory muzyczne z literatury dziecięcej

U03 – posiada podstawową umiejętność wykorzystania niektórych funkcji keyboardu

K01 – posiada umiejętność organizacji pracy własnej

K02 – w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania

K03 – posiada umiejętność samooceny

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie określonej ilości pozytywnie ocenionych utworów oraz obecności na zajęciach. Może mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. Pozostałe muszą być usprawiedliwione lub odrobione z inną grupą.

51% punktów uzyskanych przez studenta z egzaminu czy z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)