Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1IAL Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę na temat paradygmatycznych zmian we współczesnej pedagogice specjalnej (paradygmat emancypacyjny, społeczny, normalizacyjny) i ich implikacji dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w wymiarze osobowym (podmiotowość autonomia, samostanowienie, jakość życia), społecznym (inkluzja społeczna) i edukacyjnym (edukacja włączająca, integracyjna, specjalna)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: I rok/ 2 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. - wykłady

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacja multimedialna

Punkty ECTS: 1 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15h

Przygotowanie do dyskusji w trakcie zajęć - 3h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i udział w zaliczeniu - 10h

Razem: 30h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -19 h (0,6 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym - 11h (0,4 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Byra S. (2010). Stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych – funkcje i możliwości zmian, W: M. Chodkowska, S. Byra, Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, M. Parchomiuk, B. Szabała, Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

• Chrzanowska I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Deutsch Smith D.(2008, 2011). Pedagogika specjalna, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwo APS.

• Dycht M. (2014). Ku nowej tożsamości pojęciowej pedagogiki specjalnej Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 3(25), 55-70.

• Głodkowska J. (2014). Podmiotowość a doświadczanie zależności przez osoby z niepełnosprawnością – normalizacja jako narzędzie ideowe rehabilitacji podmiotowej, Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 3(25), 87-106.

• Krause A. (2011). Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Krause A. (2013). Teoretyczne inspiracje pedagogiki specjalnej – pedagogika krytyczna, Studia Edukacyjne, 25, 7-16.

• Podgórska-Jachnik D. (2015). Pedagogika emancypacyjna a pedagogika specjalna – kluczowe kategorie w emancypacyjnym dyskursie niepełnosprawności, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 10, 15-32.

• Zaorska M. (2015). Paradygmatyczny pultanizm współczesnej pedagogiki specjalnej, Przegląd Badań Edukacyjnych, 20. 171-182, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2015.042.

Literatura uzupełniająca:

• Bąbka J. (2014). W poszukiwaniu strategii edukacyjnej przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 4, 87-104.

• Chrzanowska I., Szumski G. (red.) (2019). Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

• Gajdzica Z., Bełza M. (red.) (2016). Inkluzja edukacyjna. Idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej, 22 Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych.

• Kupisiewicz M. (2016). Pedagog specjalny – człowiek o wyjątkowych predyspozycjach osobowościowych, profesjonalista posiadający rozległą, interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności Studia z Teorii Wychowania 7, 4(17), 173-186.

• Ligus R. Pedagogika inkluzji i zarządzanie piętnem – znaczenia, interpretacje, Praktyki, 309-330, opub.dsw.edu.pl.

• Parys K. (2011). Zakres oddziaływań współczesnej pedagogiki specjalnej na tle dotychczasowych przemian Niepełnosprawność, 5, 22-50.

• Woynarowska A. (2011). Pytania o sens – pedagoga specjalnego refleksji kilka Niepełnosprawność. 5, 116-126.

• Zawiślak A., Problemy autonomii osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną Nauki o edukacji. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Nr 3/2008, red. M. Karwowska, Bydgoszcz, s. 41-59.

Efekty uczenia się:

KA7_WG7 - Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych podejść do problemów osób z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, nieprzystosowanych społecznie (podmiotowość autonomia, samostanowienie, jakość życia) i wynikających z nich implikacji społecznych i edukacyjnych (edukacja włączająca, integracyjna, specjalna)

KA7_UW2 - Potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne – ukazujące ich powiązanie z rożnymi obszarami pedagogiki specjalnej i innych nauk społecznych oraz humanistycznych i medycznych

KA7_KK2 - Docenia tradycję i dorobek badań w zakresie pedagogiki specjalnej oraz rozumie potrzebę ich kontynuacji i poszerzania o nowe obszary i procedury badawcze

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacja multimedialna

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Prowadzący grup: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.