Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współdziałanie jednostek i grup - teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S1-2XJCK Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Współdziałanie jednostek i grup - teoria i praktyka
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
2 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
2 rok 1st. RES stac. sem. zimowy
Moduł rozszerzający wiedzę ogólną - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krajewska
Prowadzący grup: Anna Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przedstawienie studentom współdziałania jako koncepcji realizacji wspólnych lub zgodnych celów. Zadaniem prowadzącego zajęcia jest zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie:

• teoretycznych koncepcji współdziałania w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

• istoty, struktury i uwarunkowań sprzyjających i utrudniających współdziałanie jednostek i grup;

• znaczenia współdziałania jednostek i grup dla efektywności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, a także innych.

Zadaniem prowadzącego zajęcia jest kształtowanie umiejętności w zakresie:

• planowania, organizacji i oceny (ewaluacji) współdziałania jednostek i grup w działaniach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych;

• dokonywania ewaluacji rezultatów współdziałania w podejmowanych działaniach i wprowadzania odpowiednich modyfikacji.

Zadaniem prowadzącego zajęcia jest kształtowanie kompetencji społecznych studenta w zakresie:

• etycznego postępowania we współdziałaniu z jednostkami i grupą;

• podejmowania odpowiedzialności za podejmowane działania lub ich zaniechanie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru, fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: II rok, sem. III

Wymagania wstępne (tzw. system zajęć i egzaminów):

podstawy pedagogiki, dydaktyka, psychologia ogólna

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1.znajomość podstawowej terminologii stosowanej w pedagogice i psychologii

2. Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego uczenia się.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godz

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, dyskusja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach i ćwiczeniach: 15 godz.+ 15 godz.=30 godz

Czytanie zaleconej literatury: 13 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 5 godz.

Opracowanie projektu 5

Udział w konsultacjach: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz.

o charakterze praktycznym: 55 godz. (2 ECTS)

Literatura:

Czarniawski H., Współdziałanie potrzebą czasów, Wydawnictwo „Norbertinum”, Lublin 2002.

Krajewska A., Współdziałanie dydaktyczne nauczycieli akademickich i studentów a jakość kształcenia na przykładzie studiów pedagogicznych, Trans Humana, Białystok 2016.

Krajewska A., Współdziałanie dydaktyczne nauczycieli i studentów w fazach procesu kształcenia – wyniki badań, (w:) M. Sobecki, D. Misiejuk, J. Muszyńska, T. Bajkowski (red.) Człowiek pogranicza. Wyzwania humanistycznej edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019.

Krajewska A., Współdziałanie dydaktyczne podmiotów w fazach procesu kształcenia w ocenie studentów i nauczycieli, (w:) A. Karpińska, M. Zińczuk, P. Remża (red.) Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Adam Marszałek, Toruń 2019.

Krajewska A., Współdziałanie dydaktyczne nauczycieli i studentów jako wartość edukacyjna, (w:) K. Czykier, T. Sosnowski, T. Bajkowski (red.) Wartości – Edukacja – Przemiany. Inspiracje dla teorii i praktyki społecznej, Białystok 2017.

Krajewska A., Teoria współdziałania w uczeniu się – podstawowe założenia, wyniki badań i możliwości zastosowania w praktyce, (w:) M. Kowalczuk-Walędziak, A. Korzeniecka-Bondar, K. Bocheńska-Włostowska (red.), Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej – możliwości, wyzwania, inspiracje, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.