Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania ilościowe z elementami statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-1YGKG Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania ilościowe z elementami statystyki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika stac. sem.letni
Moduł metodologiczny - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1.Wiedza o pedagogice jako nauce oraz o naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2.Podstawowa wiedza o projektowaniu badań ilościowych w naukach społecznych i ich przeprowadzaniu.

3.Znajomość metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach społecznych.

4.Umiejętność krytycznej analizy realiów praktyki społecznej, która poddawana jest badaniom.

5.Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem realizacji przedmiotu jest przygotowanie studenta do prowadzenia badań empirycznych w paradygmacie ilościowym, w szczególności zaś do:

a) wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel do analizy badań ilościowych;

b) stosowania podstawowych metod statystycznych w naukach społecznych;

a) operacjonalizacji zmiennych (stosowanie wskaźników i skal);

b) budowania narzędzi badawczych (głównie kwestionariuszy ankiet);

c) wprowadzania i czyszczenia danych z badań ilościowych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel a następnie ich przetwarzania i analizy;

d) graficznego ilustrowania wyników badań;

e) interpretacji podstawowych statystyk opisowych (średnia, mediana, dominanta, odchylenie standardowe);

f) stosowania wybranych testów statystycznych (test t-studenta, test niezależności chi-kwadrat, test Kruskala-Wallisa);

g) stosowania jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA;

g) dbania o etyczne aspekty prowadzonych badań.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 4 – metodologiczny

Rok studiów /semestr: I rok studiów/semestr letni

Przedmioty wprowadzające: podstawy metodologii nauk społecznych, metodologia badań społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, metody problemowe

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład – zaliczenie pisemne na ocenę;

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach – 30g.

Udział w spotkaniach konsultacyjnych – 6g.

Zaliczenie ćwiczeń – 1g.

Zaliczenie wykładów – 1g.

Przygotowanie do ćwiczeń – 12g.

Przygotowanie do spotkań wykładowych – 25g.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 38 godz. (1,5 ECTS); o charakterze praktycznym - 37 godz. (1,5 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Sixth Edition. http://gtu.ge/Agro-Lib/RESEARCH%20METHOD%20COHEN%20ok.pdf

Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 4th Edition. Los Angeles, London, New Dehli: SAGE.

Ferguson G.A., Takane Y., (2019). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa: PWN.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Literatura uzupełniająca:

Salkind. N. (2016). Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics. SAGE.

Notatki i materiały prowadzącego uzyskane w toku szkoleń przekazywane bezpośrednio Studentom na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student:

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk;

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych w badaniach ilościowych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice);

- posiada rozwinięte umiejętności badawcze w zakresie prowadzenia badań ilościowych: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski,wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki;

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne na ocenę.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalczuk-Walędziak
Prowadzący grup: Marta Kowalczuk-Walędziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1.Wiedza o pedagogice jako nauce oraz o naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2.Podstawowa wiedza o projektowaniu badań ilościowych w naukach społecznych i ich przeprowadzaniu.

3.Znajomość metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach społecznych.

4.Umiejętność krytycznej analizy realiów praktyki społecznej, która poddawana jest badaniom.

5.Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 4 – metodologiczny

Rok studiów /semestr: I rok studiów/semestr letni

Przedmioty wprowadzające: podstawy metodologii nauk społecznych, metodologia badań społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, metody problemowe

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład – zaliczenie pisemne na ocenę;

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach – 30g.

Udział w spotkaniach konsultacyjnych – 6g.

Zaliczenie ćwiczeń – 1g.

Zaliczenie wykładów – 1g.

Przygotowanie do ćwiczeń – 12g.

Przygotowanie do spotkań wykładowych – 25g.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 38 godz. (1,5 ECTS); o charakterze praktycznym - 37 godz. (1,5 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Sixth Edition. http://gtu.ge/Agro-Lib/RESEARCH%20METHOD%20COHEN%20ok.pdf

Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 4th Edition. Los Angeles, London, New Dehli: SAGE.

Ferguson G.A., Takane Y., (2019). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa: PWN.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Literatura uzupełniająca:

Salkind. N. (2016). Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics. SAGE.

Notatki i materiały prowadzącego uzyskane w toku szkoleń, przekazywane bezpośrednio Studentom na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalczuk-Walędziak
Prowadzący grup: Marta Kowalczuk-Walędziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1.Wiedza o pedagogice jako nauce oraz o naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2.Podstawowa wiedza o projektowaniu badań ilościowych w naukach społecznych i ich przeprowadzaniu.

3.Znajomość metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach społecznych.

4.Umiejętność krytycznej analizy realiów praktyki społecznej, która poddawana jest badaniom.

5.Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.

Pełny opis:

Przedmioty wprowadzające: podstawy metodologii nauk społecznych, metodologia badań społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, metody problemowe

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład – zaliczenie pisemne na ocenę;

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach – 30g.

Udział w spotkaniach konsultacyjnych online – 6g.

Zaliczenie ćwiczeń – 1g.

Zaliczenie wykładów – 1g.

Przygotowanie do ćwiczeń – 12g.

Przygotowanie do spotkań wykładowych – 25g.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 38 godz. (1,5 ECTS); o charakterze praktycznym - 37 godz. (1,5 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Sixth Edition. http://gtu.ge/Agro-Lib/RESEARCH%20METHOD%20COHEN%20ok.pdf

Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 4th Edition. Los Angeles, London, New Dehli: SAGE.

Ferguson G.A., Takane Y., (2019). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa: PWN.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Literatura uzupełniająca:

Salkind. N. (2016). Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics. SAGE.

Notatki i materiały prowadzącego uzyskane w toku szkoleń, przekazywane bezpośrednio Studentom na zajęciach.

Uwagi:

Przedmiot realizowany zdalnie za pośrednictwem platformy Zoom. Zaliczenie za pośrednictwem USOS web i MS TEAMS.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kowalczuk-Walędziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.