Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-1YMBS Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika stac. sem.zimowy
Moduł metodologiczny - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie Studentek i Studentów z metodologią badań społecznych oraz postępowaniem w badaniach naukowych oraz wyposażenie ich w pogłębioną i rozszerzoną wiedzę:

•o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach pedagogiki z innymi dyscyplinami nauk;

•o głównych orientacjach badawczych w naukach społecznych i ich założeniach filozoficznych

Kształtowanie umiejętności Studentek i Studentów w zakresie:

•porównywania i rozróżniania głównych orientacji badawczych w metodologii badań społecznych;

•wykorzystywania wiedzy teoretycznej do analizowania problemów edukacyjnych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych;

•dostrzegania i formułowania problemów moralnych i dylematów etycznych związane z podejmowaniem badania naukowego.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie Studentek i Studentów z założeniami filozoficznymi (ontologiczne, epistemologiczne) i metodologicznymi empirycznych badań społecznych ilościowych i jakościowych; z koncepcjami rozwoju nauki, znaczeniem paradygmatów w rozwoju nauki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_4 (Moduł metodologiczny)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: I rok, sem. I

Wymagania wstępne (tzw. system zajęć i egzaminów):

podstawy pedagogiki, teoria wychowania, dydaktyka ogólna, socjologia wychowania, pedagogika społeczna

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1.Wiedza o pedagogice jako nauce oraz o naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2.Podstawowa wiedza o projektowaniu badań ilościowych w naukach społecznych i ich przeprowadzaniu.

3.Znajomość metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach społecznych.

4.Umiejętność krytycznej analizy realiów praktyki społecznej, która poddawana jest badaniom.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 10 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, konsultacje, case studies

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 10 godz.

Czytanie zaleconej literatury: 23 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

Udział w konsultacjach: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 12 godz.

o charakterze praktycznym: 50 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Kubinowski, D., Nowak, M. (red.) (2006). Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków: "Impuls".

Lukenchuk, A. (ed.) (2011). Paradigms of research for the 21st century. Perspectives and examples from practice. New York, Washington, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford: Peter Lang.

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Palka, S. (red.) (2010). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: GWP.

Palka, S. (2018). Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Kraków: „Impuls”.

Pilch, T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: "Żak".

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Literatura uzupełniająca:

Bauman, T. (red.). (2013). Praktyka badań pedagogicznych. Karków: "Impuls".

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego Polskiej Akademii Nauk

https://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego.

Palaiologou, I., Needham, D., Male, T. (2016). Doing research in education. Theory and practice. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE.

Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2016_zalecenia_Rady_NCN_dot_etyki_badan.pdf

Efekty uczenia się:

Studentka/Student:

-ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk (KA7_WG2);

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice) (KA7_WG4);

- ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych (KA7_WK1);

- ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej (KA7_WK8);

- potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych (KA7_UW2);

- posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki (KA7_UO1);

- potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych (KA7_UO3);

- jest przekonana/przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą (w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej); poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych (KA7_KO1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium pisemnego. Na ocenę dostateczną trzeba uzyskać min. 55% punktów;

50% nieobecności nieusprawiedliwionych podczas wykładów kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krajewska
Prowadzący grup: Anna Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z założeniami filozoficznymi (ontologiczne, epistemologiczne) i metodologicznymi empirycznych badań społecznych ilościowych i jakościowych; z koncepcjami rozwoju nauki, znaczeniem paradygmatów w rozwoju nauki.

Pełny opis:

Opis

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_3 (Moduł metodologiczny)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: I rok, sem. I

Wymagania wstępne (tzw. system zajęć i egzaminów):

podstawy pedagogiki, teoria wychowania, dydaktyka ogólna, socjologia wychowania, pedagogika społeczna

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1.Wiedza o pedagogice jako nauce oraz o naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2.Podstawowa wiedza o projektowaniu badań ilościowych w naukach społecznych i ich przeprowadzaniu.

3.Znajomość metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach społecznych.

4.Umiejętność krytycznej analizy realiów praktyki społecznej, która poddawana jest badaniom.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 12 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 10 godz.

Czytanie zaleconej literatury: 23 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

Udział w konsultacjach: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 12 godz.

o charakterze praktycznym: 50 godz. (2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.

2. Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.

3. Krajewska A., Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.) Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko 2010.

4. Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006.

5. Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk 2010.

6. Palka S., Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej, „Impuls”, Kraków 2018.

7. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, „Żak”, Warszawa 2001.

8. Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Denzin H.K., Lincoln Y.S., Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, Sage 1994.

2. Goriszowski W., Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2006.

3. Kruger H. H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Tł. D. Sztobryn, GWP, Gdańsk 2005.

4. Silverman D, Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2008.

5. Silverman D, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalczuk-Walędziak
Prowadzący grup: Marta Kowalczuk-Walędziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie Studentek/Studentów z założeniami filozoficznymi (ontologiczne, epistemologiczne) i metodologicznymi empirycznych badań społecznych ilościowych i jakościowych.

Pełny opis:

Opis

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_4 (Moduł metodologiczny)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: I rok, sem. I

Wymagania wstępne (tzw. system zajęć i egzaminów):

podstawy pedagogiki, teoria wychowania, dydaktyka ogólna, socjologia wychowania, pedagogika społeczna

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1.Wiedza o pedagogice jako nauce oraz o naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2.Podstawowa wiedza o projektowaniu badań ilościowych w naukach społecznych i ich przeprowadzaniu.

3.Znajomość metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach społecznych.

4.Umiejętność krytycznej analizy realiów praktyki społecznej, która poddawana jest badaniom.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 10 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, konsultacje, case studies

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 10 godz.

- czytanie zaleconej literatury: 23 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

- udział w konsultacjach: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 12 godz.

- o charakterze praktycznym: 38 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Kubinowski, D., Nowak, M. (red.) (2006). Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków: "Impuls".

Lukenchuk, A. (ed.) (2011). Paradigms of research for the 21st century. Perspectives and examples from practice. New York, Washington, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford: Peter Lang.

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Palka, S. (red.) (2010). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: GWP.

Palka, S. (2018). Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Kraków: „Impuls”.

Pilch, T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: "Żak".

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Literatura uzupełniająca:

Bauman, T. (red.). (2013). Praktyka badań pedagogicznych. Karków: "Impuls".

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego Polskiej Akademii Nauk

https://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego.

Palaiologou, I., Needham, D., Male, T. (2016). Doing research in education. Theory and practice. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE.

Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2016_zalecenia_Rady_NCN_dot_etyki_badan.pdf

Uwagi:

----

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalczuk-Walędziak
Prowadzący grup: Marta Kowalczuk-Walędziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.