Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-1JNI Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Język obcy - niemiecki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 1st. PS stac. sem letni
1rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język obcy - niemiecki 380-SS1-1JNI

Założenia (lista przedmiotów):

Język obcy - niemiecki 380-SS1-1JNI

Założenia (opisowo):

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, podczas wymiany studenckiej jak również w kontaktach ze specjalistami z danej dziedziny.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr I, II)

Liczba godzin: 60 w formie lektoratów

Punkty ECTS: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godzin (2 punkty ECTS)

- o charakterze praktycznym: 90 godzin (3 punkty ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, konsultacjach, praca własna studenta - wykonanie zadań indywidualnych, np. projektów i prac terminowych oraz przygotowania do zajęć

Literatura:

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" A 2, B 1, KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

materiały specjalistyczne i popularnonaukowee online na poziomie B 1/ B 2

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice (KA6_WG1)

- ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego (KA6_WK1)

- ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju (KA6_WK11)

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (P6S_UK)

- ma umiejętności komunikacji interpersonalnej, porozumiewać się ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona

specjalistów (KA6_UK2)

- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierające je argumentacją (KA6_UK3)

- potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role (KA6_UU1)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali

umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1)

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi

specjalistami w danej dziedzinie (KA6_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na koniec II semestru na podstawie. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz pozytywne oceny z testów kontrolnych, prac pisemnych- listów i sprawozdań oraz efektów prezentacji prac projektowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.