Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Asystent rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-2ICF
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Asystent rodziny
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ułatwienie studentom zdobycie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień prawnych dotyczących asysty rodzinnej.

W wyniku realizacji przedmiotu, student powinien umieć identyfikować potrzeby rodzin oraz dostrzegać konieczność doskonalenie własnych umiejętności z zakresu metodyki pracy z rodziną.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

30 godzin (15 wykłady, 15 ćwiczenia), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: MK_4 fakultatywny

Liczba godzin: 15 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca w grupach, dyskusja, wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Punkty ECTS: 2

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - liczba punktów ECTS:

1. wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

- obecność na wykładach i ćwiczeniach – 30 godz.

Razem: 30 godz. – 1 pkt ECTS

2. o charakterze praktycznym

- przygotowanie się studenta do egzaminu, wykonanie pracy pisemnej zaliczającej przedmiot, wykonanie zadań do modułów – 30 godz.

Razem: 30 godz. – 1 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca

G. Brotherton, H. Davis, G. McGillivray, Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, CRZL, Warszawa 2014.

T. Caselman, K. Hilli, Praca terapetyczna z rodzinami. Kreatywne zajęcia dla różnorodnych struktur rodziny, CRZL, Warszawa 2014.

M. Czechowska-Bieluga, Diagnoza. Praca socjalna. Zmiana, Lublin 2017.

J.M. Jaraczewska, I. Krasiejko (red.), Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w racy socjalnej i terapii, Toruń 2012.

A. Kanios, Praca socjalna z rodziną problemową. Perspektywa metodyczna, Impuls, Kraków 2016.

A. Kłos, Kontrakt socjalny w teorii i praktyce, Częstochowa 2011.

I. Krasiejko, M. Ciczkowska-Giedziun (red.), Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji. Analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy, Warszawa 2016.

I. Krasiejko, F. Bronk, M. Jezior i in., Asystentura rodziny w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2017.

I. Krasiejko, Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2016.

I. Krasiejko, Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Katowice 2011.

I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej, Katowice 2010.

M. Piełuć, M. Fludra, Wideotrening Komunikacji jako metoda wspierająca rozwój emocjonalno-społeczny dziecka z trudnościami w komunikowaniu się werbalnym, „Psychologia Rozwojowa”, 2010, tom 15, nr 1.

J. Przeperski, Konferencja Grupyy Rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną, Toruń 2015.

J. Szczepkowski, Praca socjalna – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Toruń 2017.

C. Sutton, Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2007.

J. Szymanowska, Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa. praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych, Toruń 2014.

Samodzielnie wybrane treści z czasopiśmiennictwa pedagogicznego.

Efekty uczenia się:

Student:

- zna podstawowe metody i modele pracy socjalnej z jednostką i grupą; posiada wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy

jednostek i grup KA6_WG7,

- zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej; ma

uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń pomocy społecznej w oparciu o

aktualne ustawodawstwo KA6_WK1,

- ma podstawowa wiedze o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej KA6_WK2,

- potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu

analizowania motywów i worów ludzkich zachowań, diagnozowania i

prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w

odniesieniu do różnych kontekstów działalności zawodowej KA6_UW2,

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje

ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalnej KA6_UW4,

- posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań

socjalnych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania

wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się

wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań

profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej KA6_KO3.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć omawiane są treści przedmiotowe z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, dyskusji, prelekcji, pracy zespołowej, konsultacji.

Forma zaliczenia przedmiotu (wykłady, ćwiczenia):

• wykonanie zadań do modułów, aktywność w trakcie zajęć, elementy studium przypadku

• egzamin forma pisemna

• uzyskanie pozytywnej oceny (od 51% pkt. możliwych do uzyskania)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)