Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w środowisku zamieszkania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-2XAHW Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w środowisku zamieszkania
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł wybór - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wskazanie na czym polega praca socjalna z różnymi grupami klientów pomocy społecznej w ich środowisku

zamieszkania oraz zwrócenie uwagi na problemy z jakimi zmagają się klienci pomocy społecznej w swoim środowisku zamieszkania.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 0800-SS1-2XAHW

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot fakultatywny

Rok studiów /semestr II rok studiów; semestr II

Dyscyplina nauki praca socjalna

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - student powinien posiadać podstawowe informacje omawiane

podczas zajęć z takich przedmiotów jak: Podstawowe problemy społeczne, Wyzwania w pracy socjalnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu oraz 15 godzin ćwiczeń prowadzonych

w formie konwersatoriów

Punkty ECTS 3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

obecność na wykładach i ćwiczeniach – 30 h – 1 pkt ECTS

przygotowanie do zaliczenia – 25 h – 1 pkt ECTS

przygotowywanie się studenta na każde ćwiczenia + przygotowanie na kolokwium – 25 h – 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami, liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (w

tym prowadzone zajęcia oraz konsultacje, w czasie których student może przedyskutować nurtujące go kwestie, np. w ramach

przygotowywania do zajęć czy kolokwium ) - 55 h (30 h zajęć +

25 h konsultacji) 2 pkt ECTS, zaś o charakterze praktycznym - 25 h - 1 pkt ECTS

Literatura:

1.Organizowanie społeczności. Modele i strategie działania, red. K. Wódz, B. Kowalczyk, CRZL, Warszawa 2014.

2.Praca socjalna w środowisku lokalnym, red. M. Bąkiewicz, M. Grewiński, WSPTWP, Warszawa 2009.

3.Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, red. M. Rymsza, ISP, Warszawa 2012.

4.Kita S., Praca socjalna w sytuacjach kryzysowych, CRZL, Warszawa 2014.

5.Model środowiskowej pracy socjalnej, Barbara Bąbska, Magdalena Dudkiewicz, Paweł Jordan, Tomasz Kaźmierczak, Ewa Kozdrowicz, Maria Mendel, Magdalena Popłońska-Kowalska, Marek Rymsza, Bohdan Skrzypczak, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

1. wiedza:

- student potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania

do właściwych, kompetentnych osób i instytucji podczas pracy w środowisku zamieszkania klientów pomocy społecznej (K_W07)

- zna definicję podstawowych problemów społecznych,

posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji

oraz strategii ich rozwiązywania wykorzystując potencjał środowiska zamieszkania klienta pomocy społecznej (K_W09)

2. umiejętności:

- student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności

organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z udzielaniem pomocy w środowisku zamieszkania (K_U14)

3. kompetencje społeczne:

- student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących pracę socjalną, szczególnie

w środowisku zamieszkania klienta pomocy społecznej (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Podczas wykładów osoba je prowadząca omawia przygotowane treści z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Metody nauczania wykorzystywane w czasie ćwiczeń:

• praca w grupach,

• przygotowywanie przez studentów warsztatu na zadany wcześniej temat

• prowadzenie konsultacji

Forma zaliczenia przedmiotu:

• studenci zaliczają przedmiot poprzez uczestnictwo w zajęciach oraz napisanie oferty realizacji zadania publicznego na temat zadany przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Steckiewicz
Prowadzący grup: Joanna Gregorczuk-Prosicka, Jan Steckiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Steckiewicz
Prowadzący grup: Jan Steckiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.