Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poradnictwo rodzinne i wychowawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-2XGWZ
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo rodzinne i wychowawcze
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przybliżenie studentom idei poradnictwa rodzinnego i wychowawczego oraz uświadomienie problemów współczesnego człowieka i ich związków z życiem rodzinnym.

W wyniku realizacji przedmiotu student powinien umieć identyfikować potrzeby rodzin, rozumieć rolę doradcy rodzinnego w procesie niesienia pomocy dzieciom i rodzicom, dostrzegać konieczność doskonalenie własnych umiejętności w obszarze pracy z rodziną.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - do wyboru (M_5)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: socjologia, pedagogika, psychologia

Rok studiów/semestr: II rok I°

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu socjologii ogólnej, pedagogiki i psychologii społecznej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: konsultacje, wykłady, praca w grupach, warsztaty, metody aktywizujące

Punkty ETCS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 15 godzin

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godzin

Razem: 40 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć – 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 20 godzin

Razem: 40 godzin

Łącznie: 80 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 godzin - 1,5 punktu ETCS

o charakterze praktycznym: 40 godzin - 1,5 punktu ETCS

Literatura:

1. Pawlas-Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007.

2. Piorunek M., Pomoc-wsparcie społeczne-poradnictwo. Od teorii do praktyki. Toruń, 2010.

3. Szpunar M. (red.), Badania w pracy socjalnej, Gdańsk 2014.

4. Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2007.

5. Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Katowice 1999.

6. Popiołek K., Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy, Katowice 1991.

7. Kawula S., Brągiel J., Janke A.W. (red.)., Pedagogika rodziny. Obszary i panoram problematyki,, Toruń 2001.

8. Czarkowska L.D. (red.), Coaching jako konstruktywny dialog, Warszawa 2016.

9. Okun B.F., Skuteczna pomoc psychologiczna, Warszawa 2002.

10. Hajduk B., Hajduk E., O rodzajach pomocy, Kraków 2006.

11. Krasiejko I., Ciczkowska-Giedziun M. (red.), Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji, Warszawa 2016.

12. Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Warszawa 2009.

13. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Warszawa 2005.

14. Białek E.D., Świadome rodzicielstwo, Warszawa 2012.

15. Ostrouch-Kamińska J., Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów, Kraków 2015.

16. Schein E.H., Pomoc. Jak ją oferować, dawać i akceptować, Warszawa 2012.

Czasopiśmiennictwo pedagogiczne.

Efekty uczenia się:

KA6_WK5 ma wiedzę o działaniach edukacyjnych, opiekuńczo –wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych generujących zmiany struktur społecznych

KA6_UW1 potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji

KA6_UO2 potrafi realizować założenia pracy socjalnej we współdziałaniu z jednostka, rodziną, grupą i społecznością lokalną z wykorzystaniem nowoczesnych technik pracy

KA6_KK2 jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących postrzegania i rozumienia osób o odmiennym położeniu społecznym

KA6_KR1 potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań

Metody i kryteria oceniania:

Podczas wykładów i ćwiczeń omawiane są treści przedmiotowe z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, dyskusji, prelekcji, pracy zespołowej, konsultacji.

Forma zaliczenia przedmiotu (ćwiczenia):

• pisemna praca (prezentacje zespołowe) na temat wybranych zagadnień, wykonanie zadań do modułów oraz aktywność podczas zajęć

• uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej (od 51% pkt. możliwych do uzyskania)

Forma zaliczenia przedmiotu (wykłady):

• pisemna praca, kolokwium oraz aktywność podczas zajęć

• uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej (od 51% pkt. możliwych do uzyskania)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Piotr Chlebowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Daniluk
Prowadzący grup: Ewa Daniluk, Justyna Konopelko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)