Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach - trening

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-2XICH
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach - trening
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z modelem terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, którego istotą jest koncentracja na zasobach klienta i rozwiązaniach, a nie na problemach. W trakcie zajęć studenci nabędą umiejętności dotyczące wyznaczania celów dostosowanych do potrzeb klientów, zapoznają się z charakterystyczną dla TSR-u wizją człowieka oraz specyficznym sposobem myślenia zarówno na temat natury problemów ludzkich, jak i przede wszystkim skutecznego sposobu pomagania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - do wyboru (M_5)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: socjologia, pedagogika, psychologia

Rok studiów/semestr: II rok I°

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu socjologii ogólnej, pedagogiki i psychologii społecznej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: konsultacje, projekty, wykłady, praca w grupach, warsztaty, metody aktywizujące

Punkty ETCS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 15 godzin

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godzin

Razem: 40 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć – 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia (przygotowanie i prezentacja projektu) – 20 godzin

Razem: 40 godzin

Łącznie: 80 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 godzin - 1,5 punktu ETCS

o charakterze praktycznym: 40 godzin - 1,5 punktu ETCS

Literatura:

Berg I.K., Miller S.., Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu. Pomaganie osobom z problemem alkoholowym, Galaktyka, Łódź 2000.

Cade B., O'Hanlon W., Stopem po terapii krótkoterminowej, Zysk i S-ka, Poznań 1996.

De Jong, P., Berg, I.K., Rozmowy o rozwiązaniach. Ćwiczenia dla studentów, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.

De Jong, P., Berg, I.K., Rozmowy o rozwiązaniach. Podręcznik + DVD, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.

De Jong, P., Berg, I.K., Rozmowy o rozwiązaniach. Podręcznik dla trenerów, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.

Dolan Y., Jeden mały krok do szczęśliwego życia. Jak odnaleźć swoje prawdziwe ja, Jacek Santorski & Co, Warszawa 2004.

Kienhuis J., Świtek T. (red.), Klient ekspertem. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach i jego zastosowanie w Polsce, Instytut Socjologii UJ, Fontys University, Kraków 2007.

Milner J., O'Byrne P., Poradnictwo krótkoterminowe: narracje i rozwiązania, Zysk i S-ka, Poznań 2007.

Nelson T.S. (red.), Edukacja i szkolenie w krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.

Sharry J., Madden B., Darmody M., W poszukiwaniu rozwiązania. Przewodnik po terapii krótkoterminowej, Galaktyka, Łódź 2007.

Szczepkowski J., Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2007.

Świtek T., Ścieżki rozwiązań, Księgarnia Akademicka, 2009.

Efekty uczenia się:

KA6_WG4 jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych

KA6_WG8 zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi; rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostki

KA6_WK5 ma wiedzę o działaniach edukacyjnych, opiekuńczo –wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych generujących zmiany struktur społecznych

KA6_UW1 potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnychosób i instytucji

KA6_UO4 potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów

KA6_KK2 jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących postrzegania i rozumienia osób o odmiennym położeniu społecznym

KA6_KO2 potrafi wspomagać rozwój człowieka przez wyzwalanie jego własnych sił rozwojowych oraz możliwości; potrafi rozwijać w bezpośrednim środowisku warunki wielostronnej, korzystnej aktywności społecznej

Metody i kryteria oceniania:

Podczas wykładów i ćwiczeń omawiane są treści przedmiotowe z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, dyskusji, prelekcji, pracy zespołowej, konsultacji.

Forma zaliczenia przedmiotu (ćwiczenia):

• pisemna praca (prezentacje zespołowe) na temat wybranych zagadnień, wykonanie zadań do modułów oraz aktywność podczas zajęć

• uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej (od 51% pkt. możliwych do uzyskania)

Forma zaliczenia przedmiotu (wykłady):

• pisemna praca, kolokwium, wykonanie zadań do modułów oraz aktywność podczas zajęć

• uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej (od 51% pkt. możliwych do uzyskania)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)