Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i praktyka całożyciowego uczenia się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-3XGUL Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i praktyka całożyciowego uczenia się
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł wybór - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu:

1. Przekazanie wiedzy na temat edukacji ustawicznej w Polsce na tle zaleceń Komisji Europejskiej

2. Omówienie teorii dotyczących potrzeb, motywacji, stylów uczenia się ludzi dorosłych w ciągu całego życia

3. Przekazanie wiedzy na temat procesu kształcenia ludzi dorosłych

4. Charakterystyka aktualnych tendencji w realizacji idei edukacji ustawicznej w wybranych krajach

5. Uświadomienie znaczenia samokształcenia, biograficzności i polityki oświatowej dla całożyciowego uczenia się

6. Rozpoznanie potrzeb i motywów kształcenia na różnych szczeblach edukacji

7. Charakterystyka struktur organizacyjnych i ich roli w modernizacji i innowacji określonych dziedzin edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w perspektywie edukacji całożyciowej

8. Kształcenie formalne i nieformalne ludzi dorosłych. Pojęcie procesu kształcenia dorosłych, zasady, metod oraz strategii kształcenia

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
zdalnie

Pełny opis:

Przedmiot specjalnościowy

Rok studiów trzeci /Semestr VI

Wykład - 15 godz.

Ćwiczenia - 15 godz.

Punkty ECTS-3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)- wiedza ogólna z zakresu andragogiki, pedagogiki pracy

Metody dydaktyczne: praca w grupach, dyskusja, analiza tekstów, prezentacja filmów edukacyjnych, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Godziny konsultacyjne – 5 godz.

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć - 5 godz.

Przygotowanie do kolokwium – 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 35 godz.

o charakterze praktycznym- 40 godz.

Literatura:

Aleksander T., Cele , kierunki i funkcje edukacji dorosłych [w:] Wujek T. Wprowadzenie do andragogiki, Warszawa 1996, s. 247-269.

Bednarczyk M., (red.), Wokół problemów kształcenia ustawicznego, Radom 1999.

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2004, s. 223-231.

Cęcelek G., Kształcenie i doskonalenie dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości, Edukacja Dorosłych 2005 nr 4.

Czerniawska O., Permanentna edukacja jako zadanie starości w XXI wieku, Edukacja Dorosłych 2003 nr 2.

Czerwiński K., Synergiczna koegzystencja edukacji dorosłych i społeczeństwa obywatelskiego - potrzeby, możliwości, warunki [w:] Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Toruń 2019, s. 102-119.

Lengrand P., Obszary permanentnej samoedukacji, Warszawa 1995.

Kazimierska I, Lachowicz I., Piotrowska L.:Uczenie się dorosłych- cykl Kolba, ORE, Warszawa 2014.

Kozerska A.: Proces samokształcenia w ujęciu W. Okińskiego , Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2010, nr 3.

Maniak G., Kształcenie przez całe życie – idea i realizacja polska na tle Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2015.

Marczuk M., Bogusz J., (red.), Problemy edukacji i dorosłych w warunkach transformacji, Lublin 1995.

Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. Bruksela 2000.

Solarczyk – Ambrozik E., (red.), Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej. Poznań 2013, s. 11-36.

Skrzypczak J,. Proces kształcenia człowieka dorosłego. Współczesne strategie kształcenia dorosłych [w:] Wujek T. Wprowadzenie do andragogiki, Warszawa 1996, s. 270-307, 308-317.

Talaga S., Dyrcz M., Lubińska-Żądło B, Kiełtyka A., Jakość życia osób starszych uczestniczących w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku. Studia Socialia Cracoviensia 2018 nr 1.

Efekty uczenia się:

K_W05: Ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych, psychologicznych i pedagogicznych. Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, pedagogiczne, psychologiczne, społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej.

K_W12: Jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata. Posiada wiedzę z obszaru prawa, ekonomii, nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie pracy socjalnej w Polsce

K_U03: Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych. Analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalnej w Polsce i w Unii Europejskiej.

K_K01: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0) z treści realizowanych na zajęciach.

Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej .

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
zdalnie

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

1. Przekazanie wiedzy na temat edukacji ustawicznej w Polsce na tle zaleceń Komisji Europejskiej

2. Omówienie teorii dotyczących potrzeb, motywacji, stylów uczenia się ludzi dorosłych w ciągu całego życia

3. Przekazanie wiedzy na temat procesu kształcenia ludzi dorosłych

4. Charakterystyka aktualnych tendencji w realizacji idei edukacji ustawicznej w wybranych krajach

5. Uświadomienie znaczenia samokształcenia, biograficzności i polityki oświatowej dla całożyciowego uczenia się

6. Rozpoznanie potrzeb i motywów kształcenia na różnych szczeblach edukacji

7. Charakterystyka struktur organizacyjnych i ich roli w modernizacji i innowacji określonych dziedzin edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w perspektywie edukacji całożyciowej

8. Kształcenie formalne i nieformalne ludzi dorosłych. Pojęcie procesu kształcenia dorosłych, zasady, metod oraz strategii kształcenia

Pełny opis:

Przedmiot do wyboru

Rok studiów trzeci /Semestr VI

Wykład - 15 godz.

Ćwiczenia -15 godz.

Punkty ECTS-3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)- wiedza ogólna z zakresu andragogiki, pedagogiki pracy

Metody dydaktyczne: praca w grupach, dyskusja, analiza tekstów, prezentacja filmów edukacyjnych, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Godziny konsultacyjne – 5 godz.

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć - 30 godz.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej – 5 godz.

Przygotowanie do kolokwium – 15godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 35 godz.

o charakterze praktycznym- 50 godz.

Literatura:

Aleksander T., Cele , kierunki i funkcje edukacji dorosłych [w:] Wujek T. Wprowadzenie do andragogiki, Warszawa 1996, s. 247-269.

Bednarczyk M., (red.), Wokół problemów kształcenia ustawicznego, Radom 1999.

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2004, s. 223-231.

Cęcelek G., Kształcenie i doskonalenie dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości, Edukacja Dorosłych 2005 nr 4.

Czerniawska O., Permanentna edukacja jako zadanie starości w XXI wieku, Edukacja Dorosłych 2003 nr 2.

Czerwiński K., Synergiczna koegzystencja edukacji dorosłych i społeczeństwa obywatelskiego - potrzeby, możliwości, warunki [w:] Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Toruń 2019, s. 102-119.

Lengrand P., Obszary permanentnej samoedukacji, Warszawa 1995.

Kazimierska I, Lachowicz I., Piotrowska L.:Uczenie się dorosłych- cykl Kolba, ORE, Warszawa 2014.

Kozerska A.: Proces samokształcenia w ujęciu W. Okińskiego , Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2010, nr 3.

Maniak G., Kształcenie przez całe życie – idea i realizacja polska na tle Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2015.

Marczuk M., Bogusz J., (red.), Problemy edukacji i dorosłych w warunkach transformacji, Lublin 1995.

Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. Bruksela 2000.

Solarczyk – Ambrozik E., (red.), Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej. Poznań 2013, s. 11-36.

Skrzypczak J,. Proces kształcenia człowieka dorosłego. Współczesne strategie kształcenia dorosłych [w:] Wujek T. Wprowadzenie do andragogiki, Warszawa 1996, s. 270-307, 308-317.

Talaga S., Dyrcz M., Lubińska-Żądło B, Kiełtyka A., Jakość życia osób starszych uczestniczących w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku. Studia Socialia Cracoviensia 2018 nr 1.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czykier
Prowadzący grup: Krzysztof Czykier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.