Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Resocjalizacja w środowisku otwartym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZS1-3RES
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Resocjalizacja w środowisku otwartym
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. RES stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawy resocjalizacji w środowisku otwartym.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi tendencjami i kierunkami w pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym z naciskiem na znaczenie struktur lokalnych w procesie reintegracji nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw oraz zapoznanie z metodami pracy w środowisku otwartym w profilaktyce, prewencji i resocjalizacji – probacja, instytucje publiczne i samorządowe, dozór elektroniczny, praca socjalna, organizacje młodzieżowe i osoby godne zaufania, asysta rodzinna, placówki wsparcia dziennego, Ochotnicze Hufce Pracy, profilaktyka i resocjalizacja w placówkach oświatowych, streetworking i praca podwórkowa.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów studia stacjonarne

Rok III pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dyscyplina i dziedzina nauki pedagogika, nauki humanistyczne

Wymagania wstępne podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej, metodyki wychowania resocjalizującego, psychologii społecznej

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne wykład, konsultacje, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, wizyty studyjne, prezentacja multimedialna, film

Punkty ECTS 3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie do ćwiczeń 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium 5 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 15 godz.

RAZEM 40 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Konsultacje 5 godz.

RAZEM 35 godzin

Razem: samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim = 75

1 punkt ECTS = 25-30 godzin

75 godzin: min 25 godzin = 3,0 ECTS

75 godzin: max 30 godzin = 2,5 ECTS

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela wyrażony liczbą godzin 40 i punktów ECTS 1,6

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym wyrażony liczbą godzin 35 i punków ECTS 1,4

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Bałandynowicz A., Probacja. System sprawiedliwego karania, Code, Warszawa 2002.

2. Gawęcka M., Resocjalizacja w środowisku otwartym. Koincydencja probacji i pracy socjalnej, Probacja 3−4, 2009.

3. Hanulewicz M., Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym: konteksty krajowe i zagraniczne, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2007.

4. Konopczyński M., Metody Twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Warszawa 2007.

5. Kozaczuk F. (red.), Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

6. Pospiszyl I., Konopczyński M., Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Warszawa 2007.

7. Urban. B., Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży w środowisku otwartym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Bałandynowicz, Resocjalizacja wobec skazanych w warunkach kurateli sądowej [w:] Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red),Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2008.

2. Bałandynowicz A., Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej, (w:) Urban B., Stanik J. M. (red.), Resocjalizacja. Teoria i Praktyka Pedagogiczna, Warszawa 2008.

3. Będkowska Heine V., Heine M., Rozwijanie poczucia odpowiedzialności u młodzieży objętej oddziaływaniami resocjalizacyjnymi [w:] A. Kamiński (red.) Uwarunkowania procesu resocjalizacji, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "KONIKA", Warszawa 2011.

4. Bielecka E. (red.):, Streetworking. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.

5. Cueff D., Dziecko na ulicy, przewodnik metodologiczny dla pedagogów ulicy: praca w środowisku otwartym – dokument PDF

6. Gulczyńska A. Empowerment młodzieży z sąsiedztw społecznie niejednorodnych. Diagnoza i koncepcja działania, Gulczyńska A., Granosik M. (red) Empowerment i partycypacja w pracy socjalnej, WYG International, Warszawa, 2014

7. Kalinowski M., Pełka J., Zarys Dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 2003.

8. Kozaczuk F., Urban B. (red.), Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Rzeszów 2001.

9. Michel M., Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków 2011.

10. Misztal M. (2013), Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

11. Paszkiewicz A., Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego, Norbertinum, Lublin 2006.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W14

Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

Sposób weryfikacji: egzamin/test

K_W16

Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej.

Sposób weryfikacji: egzamin/test

UMIEJĘTNOŚCI

K_U09

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej.

Sposób weryfikacji: egzamin/test

KOMPETENCJE

K_K07

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

ocenianie ciągłe

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach - 80%

Zaliczenie ćwiczeń

Test jednokrotnego wyboru, zalicza 51%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Boćwińska-Kiluk
Prowadzący grup: Beata Boćwińska-Kiluk, Piotr Chlebowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi tendencjami i kierunkami w pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym z naciskiem na znaczenie struktur lokalnych w procesie reintegracji nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw oraz zapoznanie z metodami pracy w środowisku otwartym w profilaktyce, prewencji i resocjalizacji – probacja, instytucje publiczne i samorządowe, dozór elektroniczny, praca socjalna, organizacje młodzieżowe i osoby godne zaufania, asysta rodzinna, placówki wsparcia dziennego, Ochotnicze Hufce Pracy, profilaktyka i resocjalizacja w placówkach oświatowych, streetworking i praca podwórkowa.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów studia stacjonarne

Rok III pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dyscyplina i dziedzina nauki pedagogika, nauki humanistyczne

Wymagania wstępne podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej, metodyki wychowania resocjalizującego, psychologii społecznej

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne wykład, konsultacje, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, wizyty studyjne, prezentacja multimedialna, film

Punkty ECTS 3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie do ćwiczeń 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium 5 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 15 godz.

RAZEM 40 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Konsultacje 5 godz.

RAZEM 35 godzin

Razem: samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim = 75

1 punkt ECTS = 25-30 godzin

75 godzin: min 25 godzin = 3,0 ECTS

75 godzin: max 30 godzin = 2,5 ECTS

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela wyrażony liczbą godzin 40 i punktów ECTS 1,6

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym wyrażony liczbą godzin 35 i punków ECTS 1,4

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Bałandynowicz A., Probacja. System sprawiedliwego karania, Code, Warszawa 2002.

2. Gawęcka M., Resocjalizacja w środowisku otwartym. Koincydencja probacji i pracy socjalnej, Probacja 3−4, 2009.

3. Hanulewicz M., Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym: konteksty krajowe i zagraniczne, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2007.

4. Konopczyński M., Metody Twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Warszawa 2007.

5. Kozaczuk F. (red.), Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

6. Pospiszyl I., Konopczyński M., Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Warszawa 2007.

7. Urban. B., Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży w środowisku otwartym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Bałandynowicz, Resocjalizacja wobec skazanych w warunkach kurateli sądowej [w:] Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red),Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2008.

2. Bałandynowicz A., Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej, (w:) Urban B., Stanik J. M. (red.), Resocjalizacja. Teoria i Praktyka Pedagogiczna, Warszawa 2008.

3. Będkowska Heine V., Heine M., Rozwijanie poczucia odpowiedzialności u młodzieży objętej oddziaływaniami resocjalizacyjnymi [w:] A. Kamiński (red.) Uwarunkowania procesu resocjalizacji, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "KONIKA", Warszawa 2011.

4. Bielecka E. (red.):, Streetworking. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.

5. Cueff D., Dziecko na ulicy, przewodnik metodologiczny dla pedagogów ulicy: praca w środowisku otwartym – dokument PDF

6. Gulczyńska A. Empowerment młodzieży z sąsiedztw społecznie niejednorodnych. Diagnoza i koncepcja działania, Gulczyńska A., Granosik M. (red) Empowerment i partycypacja w pracy socjalnej, WYG International, Warszawa, 2014

7. Kalinowski M., Pełka J., Zarys Dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 2003.

8. Kozaczuk F., Urban B. (red.), Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Rzeszów 2001.

9. Michel M., Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków 2011.

10. Misztal M. (2013), Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

11. Paszkiewicz A., Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego, Norbertinum, Lublin 2006.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Boćwińska-Kiluk
Prowadzący grup: Beata Boćwińska-Kiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi tendencjami i kierunkami w pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym z naciskiem na znaczenie struktur lokalnych w procesie reintegracji nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw oraz zapoznanie z metodami pracy w środowisku otwartym w profilaktyce, prewencji i resocjalizacji – probacja, instytucje publiczne i samorządowe, dozór elektroniczny, praca socjalna, organizacje młodzieżowe i osoby godne zaufania, asysta rodzinna, placówki wsparcia dziennego, Ochotnicze Hufce Pracy, profilaktyka i resocjalizacja w placówkach oświatowych, streetworking i praca podwórkowa.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów studia stacjonarne

Rok III pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dyscyplina i dziedzina nauki pedagogika, nauki humanistyczne

Wymagania wstępne podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej, metodyki wychowania resocjalizującego, psychologii społecznej

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne wykład, konsultacje, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, wizyty studyjne, prezentacja multimedialna, film

Punkty ECTS 3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie do ćwiczeń 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium 5 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 15 godz.

RAZEM 40 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Konsultacje 5 godz.

RAZEM 35 godzin

Razem: samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim = 75

1 punkt ECTS = 25-30 godzin

75 godzin: min 25 godzin = 3,0 ECTS

75 godzin: max 30 godzin = 2,5 ECTS

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela wyrażony liczbą godzin 40 i punktów ECTS 1,6

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym wyrażony liczbą godzin 35 i punków ECTS 1,4

Literatura:

Literatura podstawowa

Bałandynowicz A., Probacja. System sprawiedliwego karania, Code, Warszawa 2002.

Gawęcka M., Resocjalizacja w środowisku otwartym. Koincydencja probacji i pracy socjalnej, Probacja 3−4, 2009.

Hanulewicz M., Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym: konteksty krajowe i zagraniczne, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2007.

Kozaczuk F. (red.), Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

Pospiszyl I., Konopczyński M., Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Warszawa 2007.

Urban. B., Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży w środowisku otwartym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Kalinowski, M. (1990). Nadzór kuratora sądowego – forma wychowania resocjalizacyjnego. Powstanie i rozwój kurateli sądowej dla nieletnich, [w:] K. Pospiszyl (red.). Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje. Warszawa: WSiP, s. 26, 284. ISBN 8302041092.

Bębas, S. (2014). Metody i formy oddziaływań wychowawczych kuratorów sądowych. Lubelski Rocznik Pedagogiczny t. XXXII I, s. 138, [online] fi le:///C:/Users/s26/Do-wnloads/184-274-1-SM.pdf [dostęp 26.01.2019].

Kufel J.P., Działalność kuratorów sądowych – rozważania w zakresie ustawodawstwa i praktyki, STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, t. LXXXIII, 2011 PL ISSN 0081-6841 s. 133–148.

Stróżewski B., Instytucja kuratora sądowego w polskim wymiarze sprawiedliwości, Journak of Modern Science, 2019;41(2):249–272.

Kwadrans, Ł. (2010). 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość – przyszłość. Warszawa: „Probacja”, nr 3–4, s. 122. ISSN 1689-6122.

Pawlicka, M. (2007). Kuratela sądowa w Polsce, Europie i świecie – historia i stan obecny. Warszawa: Wydawnictwo Impuls 2007. ISBN 9788360856048

Ł. Wirkus (red.) Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych, Adam Marszałek, Toruń 2017.

Ł Kandrans, Metody pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, Warszawa 2019.

Mudrecka I., Wychowanie resocjalizujące w praktyce Ochotniczych Hufców Pracy, w: Profilaktyka i resocjalizacja w działalności Ochotniczych Hufców Pracy, red. Z. Jasiński, I. Mudrecka, Opolska Oficyna Wydawnicza, Opole 2001, s. 73-79.

Zieliński J., Aktualność działań resocjalizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy w świetle badań świadomości istotnych obowiązków małżeńskich młodzieży OHP, Seminare 2016/37(2), s. 103-114.

Por. Wychowanie w Ochotniczych Hufcach Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna, kwiecień 2005, s. 7-12.

Marszałek-Trzebińska Ż., Ochotnicze Hufce Pracy w Kaliszu (1975-2018). Pedagogika. Studia i Rozprawy 2019/ t. 28, s. 357-368.

Vanková K., Kwadrans Ł., Rozwój instytucji probacji i mediacji w Republice Słowackiej w odniesieniu do doświadczeń wybranych krajów europejskich, w: K. Sawicki, R. Ćwikowski, A. Chańko (red.) Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji, Białystok 2015.

Lewicka-Zelent A., Profilaktyczny i resocjalizacyjny wymiar mediacji w sprawach nieletnich, Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej 2017/28.

Cwalina M., Mediacja z udziałem nieletniego sprawcy czynu karalnego, Resocjalizacja Polska 2012/3, s. 253-262

Boćwińska-Kiluk B., Konsultacja terapeutyczna, Psychoterapia 2009/3, 31-42.

Literatura uzupełniająca:

Bałandynowicz, Resocjalizacja wobec skazanych w warunkach kurateli sądowej [w:] Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red),Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2008.

Bałandynowicz A., Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej, (w:) Urban B., Stanik J. M. (red.), Resocjalizacja. Teoria i Praktyka Pedagogiczna, Warszawa 2008.

Będkowska Heine V., Heine M., Rozwijanie poczucia odpowiedzialności u młodzieży objętej oddziaływaniami resocjalizacyjnymi [w:] A. Kamiński (red.) Uwarunkowania procesu resocjalizacji, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "KONIKA", Warszawa 2011.

Bielecka E. (red.):, Streetworking. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.

Cueff D., Dziecko na ulicy, przewodnik metodologiczny dla pedagogów ulicy: praca w środowisku otwartym – dokument PDF

Gulczyńska A. Empowerment młodzieży z sąsiedztw społecznie niejednorodnych. Diagnoza i koncepcja działania, Gulczyńska A., Granosik M. (red) Empowerment i partycypacja w pracy socjalnej, WYG International, Warszawa, 2014

Kalinowski M., Pełka J., Zarys Dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 2003.

8. Kozaczuk F., Urban B. (red.), Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Rzeszów 2001.

9. Michel M., Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków 2011.

10. Misztal M. (2013), Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

11. Paszkiewicz A., Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego, Norbertinum, Lublin 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)