Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie LabView

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FG1-3PLV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie LabView
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: fizyka gier komputerowych i robotów 3 rok I stopień sem.zimowy 2023/2024
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze środowiskiem LabView oraz językiem programowania G, a także przedstawienie podstaw współczesnych technik i systemów pomiarowych oraz nabycie umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład oraz zajęcia konwersatoryjne i laboratoryjne obejmują cykl tematów w celu zapoznania się z LabView oraz wykonania zadań w zakresie tworzenia programów do analizy danych i sterowania w eksperymentach na przykładzie wybranych zjawisk fizycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademcki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł Kształcenie praktyczne i specjalistyczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: Informatyka

Rok studiów/semestr: 1 rok, 2 semestr, studia II stopnia

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i rozumienie materiału określonego przez podstawę programową z informatyki.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 godz, konwersatorium 15 godz., laboratorium 15 godz

Metody dydaktyczne: wykład, praca laboratoryjna, programowanie, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (15 godz.), udział w konwersatorium (15 godz.), udział w laboratorium (15 godz.),

praca własna (rozwiązywanie zadań, problemów) w domu (15 godz.),

przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego (15 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 2,4 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 0,6 ECTS.

Tematy podejmowane na wykładzie:

Zapoznanie się z oprogramowaniem obiektowym LabView oraz tworzeniem wirtualnych narzędzi wykorzystywanych w eksperymentach fizycznych, ich zasadą działania oraz przykładami. Sygnały pomiarowe, ich transmisja i przetwarzanie RealTime. Standardowe oraz specjalistyczne interfejsy pomiarowe (VXI, IEEE-488, DAQ). Elementy sterowania w układzie pomiarowym na przykładach LabView. Przykłady zastosowania technik pomiarowych w fizyce. Zajęcia konwersatoryjne i laboratoryjne obejmują cykl ćwiczeń w celu zapoznania się z LabView oraz wykonania zadań w zakresie tworzenia programów do analizy danych i sterowania w eksperymentach na przykładzie wybranych zjawisk fizycznych.

Literatura:

– W. Nawrocki "Komputerowe systemy pomiarowe"

– Marcin Chruściel "LabVIEW w praktyce"

– W. Tłaczała „Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

– D. Świsulski „Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW” Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Student:

- zna zasady użytkowania systemów operacyjnych oraz pakiet wybranych specjalistycznych programów aplikacyjnych - w tym środowisko do analizy danych i obliczeń symbolicznych (K_W23);

- umie napisać prosty program komputerowy w wybranym języku programowania, skompilować go i uruchomić (K_U23);

- umie korzystać ze źródeł wiedzy w języku angielskim (K_U29);

- zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych (K_K01);

- potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role, w tym w szczególności rolę kierowniczą, potrafi przyjąć odpowiedzialność za realizowane zadanie zespołowe (K_K02);

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych (K_K05);

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kształcenia odbywa się praktyczny sprawdzian jako zaliczenie laboratorium (na podstawie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń), konwersatorium (przygotowanie indywidualnych programów w LabView) oraz wykładu (test z pytaniami). Uzyskanie co najmniej 50 punktów procentowych oznacza uzyskanie oceny pozytywnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bonda
Prowadzący grup: Adam Bonda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bonda
Prowadzący grup: Adam Bonda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)