Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra z geometrią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FM1-1AZG
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Algebra z geometrią
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: fizyka medyczna 1 rok I stopień sem. letni 2021/2022
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do matematyki 0900-FS1-1WDM

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci zapoznani zostają z podstawowymi konstrukcjami i obiektami algebry liniowej oraz elementami geometrii Euklidesowej w ujęciu algebraicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł 2: Narzędzia matematyki)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina matematyka.

Specjalność, poziom kształcenia : fizyka, studia pierwszego stopnia

Rok studiów/semestr: 1. rok/1. semestr

Wymagania wstępne: Nie ma.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Wykład - 30 godz, konwersatorium - 60 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, rozwiązywanie zadań, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (30 godz.), udział w konwersatorium (45 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.), praca własna w domu i przygotowanie się do zaliczeń/egzaminu (80 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami

Zagadnienia realizowane na wykładzie:

1) przestrzenie wektorowe, teoria i podstawowe przykłady

2) baza i wymiar przestrzeni,

3) przestrzenie macierzy i działania na macierzach,typy macierzy,

4) odwzorowania liniowe i macierze odwzorowań. transformacje przejscia,

5) kryterium odwracalności - wyznacznik

6) układy równań liniowych - układy Cramera,

7) przestrzenie Euklidesowe i ich własności, ortogonalizacja Grama - Schmidta,

8) przestrzenie unitarne, twierdzenia o iloczynie skalarnym i normie, nierówność Schwartza, ortogonalizacja i twierdzenie o rozkładzie ortogonalnym,

9) ortogonalizacja G-S w zastosowaniu do wielomianów,

10) odwzorowania samosprzężone, wartości własne, podprzestrzenie własne,

11) rozkład spektralny odwzorowań samosprzężonych i normalnych,

12) przestrzenie psedoortogonalne,

13) przestrzenie afiniczne

Literatura:

1) Paweł Urbański, ALGEBRA dla studentów fizyki, skrypt Katedra MMF, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1997

2) Bolesław Gleichgewicht, Algebra, PWN 1975,

3) Maria Moszyńska, Joanna Święcicka, Geometria z algebrą liniową, PWN 1987

4) A. Białynicki - Birula, Algebra liniowa z geometrią, PWN 1988

5) A.Mostowski, M.Stark, Algebra liniowa, PWN 1988

Efekty uczenia się:

- student ma pogłębioną wiedzę w zakresie elementarnych metod matematycznych, zna podstawowe narzędzia i metody obliczeniowe algebry

i umie je stosować: (K_W11, K_U13, K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują indywidualne zestawy zadań z algebry - przygotowują rozwiązania "w domu". Podczas egzaminu ustnego referują rozwiązania problemów na forum grupy, wykładowca zadaje pytania precyzujące wypowiedź. Oceniana jest wiedza merytoryczna, umiejętności rachunkowe oraz umiejętność publicznego przedstawienia problemu i jego rozwiązania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Hasiewicz
Prowadzący grup: Zbigniew Hasiewicz, Maciej Jurgielewicz, Andrzej Pisarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)