Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FM1-1WDF
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: fizyka medyczna 1 rok I stopień sem. zimowy 2023/2024
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i rozumienie materiału określonego przez podstawę programową z fizyki i matematyki dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.


Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie koncepcji naukowego opisu przyrody opierającego się na obserwacjach i doświadczeniach,

wprowadzaniu nowych pojęć fizycznych za pomocą których można dokonać matematycznego opisu praw przyrody.

Omawiane są podstawowe pojęcia i koncepcje w zakresie mechaniki klasycznej, termodynamiki, elektromagnetyzmu, mechaniki

kwantowej budowy atomu i jądra atomowego.

Na zajęciach laboratoryjnych studenci wykonują doświadczenia z wykorzystaniem komputerowych metod zbierania danych zaś na

konwersatorium rozwiązują zadania i problemy niektórych zagadnień poruszanych na wykładach.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademcki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 1 Podstawy Fizyki

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 1 rok, 1 semestr, studia I stopnia

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i rozumienie materiału określonego przez podstawę programową z fizyki i matematyki dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/zalaczniknr4.pdf).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 30 godz, konwersatorium 30 godz., laboratorium 30 godz

Metody dydaktyczne: wykład, pokazy, praca laboratoryjna, ćwiczenia rachunkowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, konsultacje, kolokwia, praca własna studenta w domu.

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (30 godz.), udział w konwersatorium (30 godz.), udział w laboratorium (30 godz.),

praca własna (rozwiązywanie zadań, problemów) w domu (30 godz.),

przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego (48 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 90 godz., 5,4 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 30 godz., 1,2 ECTS.

Na wykładzie są omawiane następujące zagadnienia:

* Rozwój nauki i rozwój fizyki, wprowadzanie wielkości mierzalnych.

* Skalary, wektory pochodna

* Układ odniesienia, wielkości kinematyczne i dynamiczne

* Ciała makroskopowe

* Zasady zachowania

* Grawitacja

* Sprężyny, drgania i fale mechaniczne

* Termodynamika

* Elektryczność i Magnetyzm

* Mechanika kwantowa

* Budowa atomu i jądra atomowego

* Zastosowania fizyki i jej znaczenie dla społeczeństwa

Na konwersatorium rozwiązywane są zadania z zakresu:

* Skalary, wektory, układy odniesienia.

* Wielkości kinematyczne i dynamiczne, mechanika punktu materialnego

* Ciała makroskopowe.

* Grawitacja.

* Sprężyny, drgania i fale.

* Zasady zachowania

* Elementy termodynamiki.

* Elementy elektrostatyki.

* Elementy magnetostatyki.

* Elementy fizyki fal elektromagnetycznych.

* Elementy fizyki atomu.

* Elementy fizyki jądra atomowego.

Na zajęciach laboratoryjnych wykonywane są doświadczenia:

* Badanie drgań tłumionych w układzie wahadła sprężynowego.

* Rozkładanie wektorów na składowe za pomocą układu z czujnikami pomiaru siły.

* Badanie procesów ładowania i rozładowania kondensatora w układzie RC.

* Badania drgań w układzie RLC

* Badanie zjawisk rezonansowych.

* Wyznaczenie prędkości dźwięku.

* Komputerowe sterowanie w układzie automatycznej regulacji

Literatura:

Literatura zalecana

1) S. J. Ling, J. Sanny, W. Moebs, Fizyka dla szkół wyższych, OpenStax Polska, 2018 (podręcznik dostępny w wersji elektronicznej)

2) Robert Resnick, David Halliday, Jearl Walker, Podstawy fizyki Tom 1-5, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

Literatura uzupełniająca

1) A.K. Wroblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, PWN

Efekty uczenia się:

1) rozumie fundamentalne znaczenie fizyki dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego (K_W01)

2) rozumie rolę modelu ilościowego i abstrakcyjnego opisu obiektu fizycznego oraz zjawiska fizycznego w zakresie podstawowych działów fizyki (K_W02)

3) zna ograniczenia stosowalności wybranych teorii fizycznych, modeli obiektów fizycznych i opisu zjawisk fizycznych (K_W05)

4) umie analizować problemy z zakresu mechaniki, znajdować i przedstawiać ich rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę oraz przy wykorzystaniu poznanych narzędzi matematyki wykonywać analizy ilościowe i wyciągać wnioski jakościowe (K_U06)

5) umie planować i wykonywać proste doświadczenia z zakresu elektryczności i magnetyzmu, krytycznie analizować ich wyniki oraz je prezentować (K_U09)

6) potrafi zaplanować oraz wykonać podstawowe pomiary wielkości charakterystycznych dla wybranych zjawisk oraz własności fizycznych wybranych ciał w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_U34)

7) rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób (K_K03)

8) potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizyki i jej zastosowań, rozumie społeczne aspekty zastosowań fizyki oraz związaną z tym odpowiedzialność (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z konwersatorium zależy od wyniku punktowego za kolokwia, aktywność i obecność na zajęciach.

Ocena z laboratorium jest funkcją liczby punktów zebranych za przygotowanie, przeprowadzenie i sprawozdanie przeprowadzonych eksperymentów.

Egzamin końcowy jest w formie ustnej. Studenci odpowiadają na pytania. Lista pytań jest jawna i ustalona po zakończeniu cyklu wykładów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Andrejczuk
Prowadzący grup: Andrzej Andrejczuk, Marek Brancewicz, Łukasz Łabieniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)