Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS2-1LJA Kod Erasmus / ISCED: 09.104 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka angielskiego
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka medyczna - II stopień stacjonarne - obow 2018/2019
fizyka ogólna 1 rok II stopień doświadczalna i teoretyczna sem.zimowy 2021/2022
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Lektorat języka angielskiego 1 0900-FG1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 1 0900-FM1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 1 0900-FS1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FG1-1LJA2
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FM1-1LJA2
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FS1-1LJA2

Założenia (lista przedmiotów):

Lektorat języka angielskiego 1 0900-FG1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 1 0900-FM1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 1 0900-FS1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FG1-1LJA2
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FM1-1LJA2
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FS1-1LJA2

Założenia (opisowo):

Założenia i cele lektoratu:

- doskonalenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- doskonalenie w korzystania z różnych źródeł informacji, obejmujących zagadnienia ogólne, akademickie i specjalistyczne, właściwe dla danego kierunku,

- doskonalenie umiejętności czytania i słuchania tekstów specjalistycznych a także dyskusji nad ich treścią

- motywowanie do samodzielnej pracy i pogłębiania wiedzy

- doskonalenie umiejętności rozmowy z profesjonalistami z wybranej dziedziny

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny fizyki doświadczalnej i teoretycznej.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr:I rok studiów ,semestr I

Liczba godzin: 30 w formie lektoratów

Punkty ECTS: 2

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz.

w tym: udział w zajęciach dydaktycznych: 30 godz.;

przygotowanie do zajęć, pisanie prac, studiowanie literatury kierunkowej i przygotowanie projektów: 30 godz.;

udział w konsultacjach: 4 godz.;

przygotowanie do zaliczeń i egzaminów: 12 godz.;

udział w zaliczeniach i egzaminie: 2 godz.

Literatura:

Materiały autorskie prowadzącego

Literatura specjalistyczna:

Academic Vocabulary in Use – Michael McCarthy, Felicity o’Dell, Cambridge

The Complete Guide to TOEFL - Bruce Rogers, Thomson / Heinle

Harrison, R. (2011).

Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Philopot S., Curnick, L. (2007).

- artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców I serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com, www.euronews.net;education.about

breakingnewsenglish.com, education, https://en.wikibooks.org/wiki,

- Ted.com

- kurzgesagt

- www.sciencealert.com

- linguahouse.com

- autorskie materiały prowadzącego

Efekty uczenia się:

I Językoznawstwo

Absolwent:

K_U18

potrafi przygotować i zrealizować wystąpienie publiczne w języku polskim lub angielskim dotyczące bieżących problemów fizyki lub fizyki medycznej, o ile specjalność to przewiduje

K_U19

umie posługiwać się językiem angielskim – zgodnie z wymaganiami poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U46

potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role, w tym w szczególności rolę kierowniczą lub koordynatora eksperymentu, potrafi przyjąć odpowiedzialność za realizowane zadanie zespołowe; jest gotów do pogłębia umiejętności pracy w zespole laboratoryjnym

II Pozostała grupa zajęć z kształcenia ogólnego

Absolwent:

K_W01

rozumie fundamentalne znaczenie fizyki dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego oraz, o ile specjalność to przewiduje, jej znaczenie dla ochrony zdrowia

K_W13

zna etyczne i prawne aspekty działalności naukowo-dydaktycznej oraz praktycznego wykorzystania osiągnięć badawczych

K_W16

rozumie związek badań podstawowych w zakresie fizyki z zastosowaniami w praktyce, w tym, o ile specjalność to przewiduje, z zastosowaniami w praktyce medycznej

K_W34

zna koncepcję zarządzania jakością oraz charakteryzuje poszczególne metody i techniki stosowane w zarządzaniu jakością

K_W36

posiada podstawową wiedzę na wybrany temat przedmiotu należący do dziedziny nauk humanistycznych bądź teologicznych

K_U01

umie w sposób popularny przytoczyć współczesne osiągnięcia w zakresie poznanych działów fizyki, przedstawić najnowsze rozwiązania praktyczne oparte na badaniach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań medycznych, o ile specjalność to przewiduje

K_K01

ma świadomość odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu, szczególnej odpowiedzialności za rzetelne prowadzenie prac badawczych i prezentacji ich wyników oraz, o ile specjalność to przewiduje, ma świadomość szczególnej odpowiedzialności wobec pacjentów i personelu służby zdrowia z racji nabytej wiedzy i kompetencji z zakresu fizyki medycznej

K_K03

potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K04

potrafi działać w myśl zasad przedsiębiorczości

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, konwersacje, praca w grupie, dyskusja, prace pisemne.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów, testów, kartkówek, prac pisemnych,

- obecność i aktywny udział w zajęciach.

- zaliczenie na ocenę pozytywną modułów e-learning

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec I semestru;

egzamin ustny po zaliczeniu 1 semestru.

Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Obowiązujące kryteria na poszczególne oceny:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

0% - 50% - niedostateczny (2.0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Górska
Prowadzący grup: Agnieszka Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Lektorat języka angielskiego 1 0900-FG1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 1 0900-FM1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 1 0900-FS1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FG1-1LJA2
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FM1-1LJA2
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FS1-1LJA2

Założenia (lista przedmiotów):

Lektorat języka angielskiego 1 0900-FG1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 1 0900-FM1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 1 0900-FS1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FG1-1LJA2
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FM1-1LJA2
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FS1-1LJA2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny fizyki doświadczalnej i teoretycznej.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr:I rok studiów ,semestr I

Liczba godzin: 30 w formie lektoratów

Punkty ECTS: 2

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz.

w tym: udział w zajęciach dydaktycznych: 30 godz.;

przygotowanie do zajęć, pisanie prac, studiowanie literatury kierunkowej i przygotowanie projektów: 30 godz.;

udział w konsultacjach: 4 godz.;

przygotowanie do zaliczeń i egzaminów: 12 godz.;

udział w zaliczeniach i egzaminie: 2 godz.

Literatura:

Materiały autorskie prowadzącego

Literatura specjalistyczna:

Academic Vocabulary in Use – Michael McCarthy, Felicity o’Dell, Cambridge

The Complete Guide to TOEFL - Bruce Rogers, Thomson / Heinle

Harrison, R. (2011).

Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Philopot S., Curnick, L. (2007).

- artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców I serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com, www.euronews.net;education.about

breakingnewsenglish.com education

https://en.wikibooks.org/wiki

- Ted.com

- kurzgesagt

- www.sciencealert.com

- lingua.com

- autorskie materiały prowadzącego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Górska
Prowadzący grup: Agnieszka Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Lektorat języka angielskiego 1 0900-FG1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 1 0900-FM1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 1 0900-FS1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FG1-1LJA2
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FM1-1LJA2
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FS1-1LJA2

Założenia (lista przedmiotów):

Lektorat języka angielskiego 1 0900-FG1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 1 0900-FM1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 1 0900-FS1-1LJA1
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FG1-1LJA2
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FM1-1LJA2
Lektorat języka angielskiego 2 0900-FS1-1LJA2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny fizyki doświadczalnej i teoretycznej.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr:I rok studiów ,semestr I

Liczba godzin: 30 w formie lektoratów

Punkty ECTS: 2

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz.

w tym: udział w zajęciach dydaktycznych: 30 godz.;

przygotowanie do zajęć, pisanie prac, studiowanie literatury kierunkowej i przygotowanie projektów: 30 godz.;

udział w konsultacjach: 4 godz.;

przygotowanie do zaliczeń i egzaminów: 12 godz.;

udział w zaliczeniach i egzaminie: 2 godz.

Literatura:

Materiały autorskie prowadzącego

Literatura specjalistyczna:

Academic Vocabulary in Use – Michael McCarthy, Felicity o’Dell, Cambridge

The Complete Guide to TOEFL - Bruce Rogers, Thomson / Heinle

Harrison, R. (2011).

Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Philopot S., Curnick, L. (2007).

- artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców I serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com, www.euronews.net;education.about

breakingnewsenglish.com education

https://en.wikibooks.org/wiki

- Ted.com

- kurzgesagt

- www.sciencealert.com

- linguahouse.com

- autorskie materiały prowadzącego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.