Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-2AN4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski IV
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: Wilno - informatyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Znajomość poziomu języka angielskiego na poziomie właściwym dla przedmiotu język angielski cz. IV.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także

umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Język angielski

Rok studiów / semestr: 2 / IV

Wymagania wstępne : Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą

podjęcie lektoratu na poziomie B2

Lektoraty: 30 h

Stosowane metody dydaktyczne: Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych, konwersacje, dyskusje, prezentacje, prace

pisemne. Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, wspólnego

omawiania zagadnień oraz prac pisemnych.

Pkt. ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 h

Przygotowanie do zajęć, zaliczeń: 9 h

Przygotowanie do zaliczeń, kolokwium: 8 h

Udział w konsultacjach: 1.5 h

Udział w egzaminie: 1,5 h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym konsultacje):- 32,5 h 1,3 ECTS

- nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 50 h, 2 ECTS

Literatura:

Santiago Remacha Esteras -"Infotech English for Computer Users", Cambridge University Press 2008 lub pozniejszy

Santiago Remacha Esteras, Elena Marco Fabre -"Professional English in Use: ICT", Cambridge University Press 2008 lub pozniejszy

LuKe Prodromou – „Grammar and Vocabulary for First Certificate”, Longman 2017 lub pozniejszy

Korzystanie ze stron internetowych, gazet i czasopism:

https://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm

www.TED.com

www.breakingnewsenglish.com

linguahouse.com

aktualne materiały z Internetu

Efekty uczenia się:

KP6_UK1 Posługuje się terminologią informatyczną w języku obcym na poziomie B2.

Metody weryfikacji: kolokwium, prezentacija, referat, aktywność na zajęciach.

KP6_UU1Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji

Metody weryfikacji:dyskusja grupowa na konkretny temat.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po IV semestrze.

Egzamin (część ustna i pisemna).

Obowiązujące kryteria ocen na lektoracie:

100% - 91% - bardzo dobry (5.0)

90% - 81% - dobry plus (4.5)

80% - 71% - dobry (4.0)

70% - 61% - dostateczny plus (3.5)

60% - 51% - dostateczny (3.0)

50% - 0% - niedostateczny (2.0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Viktorija Žibortaitė
Prowadzący grup: Viktorija Žibortaitė
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także

umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina informatyka; dziedzina nauk inżynieryjna - technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok studiów / semestr: 2 / IV

Wymagania wstępne : Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą

podjęcie lektoratu na poziomie B2

Lektoraty: 30 h

Stosowane metody dydaktyczne: Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych, konwersacje, dyskusje, prezentacje, prace

pisemne. Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, wspólnego

omawiania zagadnień oraz prac pisemnych.

Pkt. ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 h

Przygotowanie do zajęć: 10 h

Przygotowanie do zaliczeń, kolokwium: 10 h

Udział w konsultacjach: 3 h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym konsultacje):- 33 h 1,3 ECTS

- nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 50 h, 2 ECTS

Literatura:

Santiago Remacha Esteras -"Infotech English for Computer Users", Cambridge University Press 2008 lub pozniejszy

Santiago Remacha Esteras, Elena Marco Fabre -"Professional English in Use: ICT", Cambridge University Press 2008 lub pozniejszy

LuKe Prodromou – „Grammar and Vocabulary for First Certificate”, Longman 2017 lub pozniejszy

Korzystanie ze stron internetowych, gazet i czasopism:

https://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm

www.TED.com

www.breakingnewsenglish.com

linguahouse.com

aktualne materiały z Internetu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Viktorija Žibortaitė
Prowadzący grup: Viktorija Žibortaitė
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także

umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina informatyka; dziedzina nauk inżynieryjna - technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok studiów / semestr: 2 / IV

Wymagania wstępne : Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą

podjęcie lektoratu na poziomie B2

Lektoraty: 30 h

Stosowane metody dydaktyczne: Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych, konwersacje, dyskusje, prezentacje, prace

pisemne. Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, wspólnego

omawiania zagadnień oraz prac pisemnych.

Pkt. ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 h

Przygotowanie do zajęć: 10 h

Przygotowanie do zaliczeń, kolokwium: 10 h

Udział w konsultacjach: 3 h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym konsultacje):- 33 h 1,3 ECTS

- nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 50 h, 2 ECTS

Literatura:

Santiago Remacha Esteras -"Infotech English for Computer Users", Cambridge University Press 2008 lub pozniejszy

Santiago Remacha Esteras, Elena Marco Fabre -"Professional English in Use: ICT", Cambridge University Press 2008 lub pozniejszy

LuKe Prodromou – „Grammar and Vocabulary for First Certificate”, Longman 2017 lub pozniejszy

Korzystanie ze stron internetowych, gazet i czasopism:

https://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm

www.TED.com

www.breakingnewsenglish.com

linguahouse.com

aktualne materiały z Internetu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)