Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Repetytorium z j.polskiego 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-2RP3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Repetytorium z j.polskiego 3
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: Wilno - informatyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest:

- utrwalenie wybranych wiadomości z języka polskiego z zakresu szkoły średniej;

- kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej;

- zwiększenie świadomości językowej;

- kształtowanie nawyków korzystania ze źródeł ortoepicznych (słowników poprawnościowych, poradników językowych, internetowych poradni językowych


Skrócony opis:

Zajęcia skupione są na doskonaleniu kompetencji językowych, kształtowaniu umiejętności poprawnego pod względem gramatycznym, leksykalnym i stylistycznym budowania wypowiedzi pisemnej i ustnej. Szczególną uwagę poświęca się eliminowaniu form charakterystycznych dla polszczyzny litewskiej, które na gruncie języka ogólnego rozpatrywane są w kategoriach błędów językowych.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: językoznawstwo

Rok studiów/semestr: rok 2 / semestr 4

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, pogadanka

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach: ćwiczenia 30

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 1,5 ECTS;

- o charakterze praktycznym: 0, 5 ECTS

Literatura:

Wielki słownik poprawnej polszczyzny pod red. Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2015

K. Geben, Współczesny język polski. Swoistość języka polskiego na Wileńszczyźnie, Wilno 2019

https://www.vu.lt/leidyba/images/eknygos/Geben_Wspolczesny_jezyk_polski.pdf

Jak cię słyszą, tak cię widzą. Poradnik poprawnej i kulturalnej komunikacji, Podręcznik opracowany w ramach innowacji społecznej pn. Wolność bez barier , Szczecin 2019. http://spoldzielnie.org/uploaded/file/Innowacje/Podr%C4%99cznik%20kultura%20j%C4%99zyka.pdf

A. Dąbrowska, U. Dobesz, M. Pasieka, Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa 2010

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=188

K. Kłosińska, Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce , Warszawa 2004

https://vk.com/doc175084293_437172432?hash=c8aece0a44366d52e9

J.Zgrzywa, Praktyczna gramatyka języka. Zestaw ćwiczeń dla uczących się języka polskiego

http://www.cp.edu.pl/pl/o_nas/publikacje/pozostale/praktyczna-gramatyka-jezyka-polskiego/praktyczna-gramatyka-jezyka-polskiego.pdf

Efekty uczenia się:

PK6_UK2 - Potrafi przygotować opracowanie zagadnień informatycznych w poprawnym języku polskim i zaprezentować je.

KP6_UU1 - Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności (w tym też językowych) i kwalifikacji.

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się:

Wyrazy mylone i modne. Pleonazmy i tautologie. Typowe zwroty i wyrażenia stosowane w pracach naukowych. Ćwiczenia w redagowaniu i streszczaniu tekstu (streszczenie-ekstrakt, streszczenie-parafraza).Tworzenie tekstów użytkowych: CV a tradycyjna forma życiorysu, list motywacyjny, podanie,

-listy kurtuazyjne, sprawozdanie, protokół.Ćwiczenia rozwijające umiejętności retoryczne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dvilevič
Prowadzący grup: Barbara Dvilevič
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dvilevič
Prowadzący grup: Barbara Dvilevič
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)