Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka spójności Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-2PSU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka spójności Unii Europejskiej
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - Europeistyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie polityki spójności Unii Europejskich, instrumentów jej realizacji (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) oraz systemu ich zarządzania i wdrażania na poziomie krajowym

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie polityki spójności Unii Europejskich, instrumentów jej realizacji (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) oraz systemu ich zarządzania i wdrażania na poziomie krajowym

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

2. J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele. Działania. Środki, Kraków,2008.

3. J. Łacny, Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności, Warszawa, 2010.

4. A. Jankowska, T. Kierzkowski (red.), R. Knopik, Fundusze strukturalne oraz fundusz Spójności, Warszawa 2009.

5. R. Poździk, Ocena i wybór projektów do dofinansowania z EFRR, EFS i FS, Warszawa 2013.

6. B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. Tom I. Wybrane problemy realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej, Lublin 2012.

7. B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. Tom II. Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach, Lublin 2012.

8. A. Filipek, Fundusze Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

9. T. Kierzkowski (red), A. Jankowska, R. Knopik, Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności, Warszawa 2009.

10. S. Naruszewicz, Polityka Spójności Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004.

11. K. Głąbicka, M. Grewiński, Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

12. I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

1. M. Perkowski (red.) Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich, Białystok 2009.

2. M. Perkowski (red.) Procedura odwoławcza w systemie wdrażania funduszy europejskich w Polsce, Warszawa 2010,

Akty prawne i dokumenty:

1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

2. Traktatu o Unii Europejskiej,

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz. Urz. UE L 347/320 z dnia 20.12.2013 r.;

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, Dz. Urz. UE L 347/289 z dnia 20.12.2013 r.;

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, Dz. Urz. UE L 347/470 z dnia 20.12.2013 r.;

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006, Dz. Urz. UE L 347/281 z dnia 20.12.2013 r.;

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania, Dz. Urz. UE L 347/303 z dnia 20.12.2013 r.

8. Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe pojęcia, instytucje i mechanizmy właściwe ekonomii oraz europejskiej integracji gospodarczej, zna procesy ich rozwoju i postrzega je w kontekście prawnym i politycznym, K_W08

2. Student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości zakorzenioną w znajomości odpowiednich reguł prawnych i ekonomicznych, K_W12

3. Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny - test

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dubowski
Prowadzący grup: Tomasz Dubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kun-Buczko
Prowadzący grup: Magdalena Kun-Buczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie polityki spójności Unii Europejskich, instrumentów jej realizacji (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) oraz systemu ich zarządzania i wdrażania na poziomie krajowym

Pełny opis:

1. Geneza i ewolucja Europejskiej Polityki Regionalnej

2. Region jako kategoria administracyjna, polityczna, socjologiczna, kulturowa: kontekst europejski.

3. Podstawy prawne i kierunki wsparcia polityki spójności UE (zasady programowania, cele polityki regionalnej, nowy paradygmat europejskiej polityki spójności w latach 2014–2020, model europejskiej polityki spójności w bieżącej perspektywie finansowej, znaczenie dla Polski europejskiej polityki spójności perspektywy finansowej 2014–2020)

4. Czynniki warunkujące wdrażanie polityki spójności UE w Polsce (ograniczenia w procesie pozyskiwania środków z budżetu UE w perspektywie 2007–2013, przygotowanie beneficjentów do pozyskiwania środków z budżetu UE, wnioski i rekomendacje dotyczące zarządzania środkami UE w perspektywie finansowej 2014–2020)

5. Zasady ewaluacji w polityce spójności UE (wykaz instytucji i obowiązków w procesie ewaluacji, wskaźniki ewaluacji)

6. System zarządzania i kontroli środków UE w Polsce (podstawy prawne systemu zarządzania i kontroli środków UE, organizacja systemu zarządzania i kontrola i zadania instytucji w procesie zarządzania środkami UE i ich kontroli)

7. Zadania instytucji w procesie zarządzania środkami UE i ich kontroli funkcje kontrolne instytucji zarządzających, wdrażających i pośredniczących, instytucje certyfikujące wydatki, instytucja audytowa)

8. Schematy kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE (procedury kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE, funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej środków UE, poświadczanie deklaracji wydatków i wniosku o płatność)

9. Zasady kontroli skarbowej środków UE i instytucje kontrolne

10. Główne założenia polityki spójności na okres 2021-2027

Literatura:

iteratura podstawowa:

1. J. W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

2. J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele. Działania. Środki, Kraków,2008.

3. J. Łacny, Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności, Warszawa, 2010.

4. A. Jankowska, T. Kierzkowski (red.), R. Knopik, Fundusze strukturalne oraz fundusz Spójności, Warszawa 2009.

5. R. Poździk, Ocena i wybór projektów do dofinansowania z EFRR, EFS i FS, Warszawa 2013.

6. B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. Tom I. Wybrane problemy realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej, Lublin 2012.

7. B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. Tom II. Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach, Lublin 2012.

8. A. Filipek, Fundusze Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

9. T. Kierzkowski (red), A. Jankowska, R. Knopik, Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności, Warszawa 2009.

10. S. Naruszewicz, Polityka Spójności Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004.

11. K. Głąbicka, M. Grewiński, Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

12. I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

1. M. Perkowski (red.) Monitoring procedury odwoławczej w systemie wdrażania funduszy europejskich, Białystok 2009.

2. M. Perkowski (red.) Procedura odwoławcza w systemie wdrażania funduszy europejskich w Polsce, Warszawa 2010,

Akty prawne i dokumenty:

1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

2. Traktatu o Unii Europejskiej,

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz. Urz. UE L 347/320 z dnia 20.12.2013 r.;

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, Dz. Urz. UE L 347/289 z dnia 20.12.2013 r.;

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, Dz. Urz. UE L 347/470 z dnia 20.12.2013 r.;

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006, Dz. Urz. UE L 347/281 z dnia 20.12.2013 r.;

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania, Dz. Urz. UE L 347/303 z dnia 20.12.2013 r.

8. Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.