Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejskie prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-3EPG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie prawo gospodarcze
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty fakultatywne - WILNO
Wilno - Europeistyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu europejskiego prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem Rynku Wewnętrznego (swobód rynku wewnętrznego) oraz prawa ochrony konkurencji Unii Europejskiej (w tym również w zakresie relacji z prawem państw członkowskich UE).

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Nazwa kierunku studiów: Europeistyka

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Praktyczny

Kod przedmiotu: 400-US1-3EPG

Forma studiów: Stacjonarne

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot do wyboru (Moduł 29)

Rok studiów/semestr: III r. / 5 semestr

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Literatura:

- Jan Barcz (red.) Prawo gospodarcze UE, Warszawa 2011

- Aleksander Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I. Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa 2009

- Aleksander Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom II., Warszawa 2007

- Andrzej Wróbel, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tom I i II, Warszawa 2008-2009

- Jan Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006

- Zdzisław Brodecki (red.), Konkurencja, Warszawa 2004

- Agata Jurkowska-Gomułka, Tadeusz Skoczny, Wspólne reguły konkurencji UE. Tom XXIV, Warszawa 2010 [w serii:] Jan Barcz (red.), System prawa UE

- Teksty aktów prawnych (wskazane posiadanie w trakcie wykładu i ćwiczeń), w tym: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą zawarty w Rzymie w dniu 23 marca 1957 r., który od momentu przyjęcia Traktatu z Lizbony nosi nazwę Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Efekty uczenia się:

WIEDZA: absolwent zna i rozumie:

- KP6_WG5 - w podstawowym zakresie system prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej, ich źródła, wybrane instytucje i mechanizmy w tym ma wiedzę dotyczącą sposobów tworzenia prawa międzynarodowego i unijnego oraz ich wpływu na sytuację państw i jednostek; ma wiedzę w zakresie relacji między prawem międzynarodowym publicznym, prawem UE i prawem krajowym; zna wiodące poglądy w tej materii;

- KP6_WK3 - ogólne zasady tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości zakorzenione w znajomości odpowiednich reguł prawnych i ekonomicznych;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- KP6_UW1 - w sposób prawidłowy zastosować zdobytą wiedzę w zakresie podstaw prawa do rozwiązywania problemów natury praktycznej, również w wymiarze działalności zawodowej;

- KP6_UW9 - wykorzystać zdobytą wiedzę do skutecznego przeprowadzenia podstawowych czynności jednostki związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE (podejmowanie zatrudnienia, prowadzenie działalności gospodarczej);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- KP6_KK1 - uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności;

- KP6_KO2 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny/ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Ćwiczenia: zaliczenie pisemne/ustne, zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena aktywności na zajęciach e-learningowych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Etel
Prowadzący grup: Maciej Etel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)