Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-3MSG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty fakultatywne - WILNO
Wilno - Europeistyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej międzynarodowych stosunków ekonomicznych, a w szczególności procesu ich ewolucji, przyczyn i konsekwencji międzynarodowego podziału pracy, podmiotów gospodarki światowej, międzynarodowego przepływu czynników wytwórczych i ich konsekwencji, cen międzynarodowych, formowania się systemów walutowych, kursów walutowych

i ich czynników, bilansu płatniczego, narzędzi zagranicznej polityki ekonomicznej i wybranych Incoterms.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Rok studiów/semestr: III rok/6 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (wykłady), 30 godzin (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny przygotowany w oparciu o dostępną literaturę naukową, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu. Studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia.

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 30 godz.

Studia literatury - 20 godz.

Konsultacje - 28 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 35 godz.

Udział w egzaminie - 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 90,

(ECTS 3,6)

- o charakterze praktycznym – liczba godzin 145 (ECTS 5,8)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: teoria i polityka, PWE Warszawa 2008

2. P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002

3. Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, Oziewicz E. (red.), PWE, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

1) M. Guzek, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, PWE, Warszawa 2006

2) A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006

3) E. Jantoń-Drozdowska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Ars boni et aequi, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

K_W04 - student ma podstawową wiedzę o przyczynach i rozwoju integracji europejskiej, jej mechanizmach, znaczeniu i efektach oraz wpływie na rozwój instytucji i struktur prawnych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych w Europie i na świecie

K_W08 - student zna podstawowe pojęcia, instytucje i mechanizmy właściwe ekonomii oraz europejskiej integracji gospodarczej, zna procesy ich rozwoju i postrzega je w kontekście prawnym i politycznym

K_U03 - student potrafi efektywnie pozyskiwać informacje z zakresu prawa oraz dane ekonomiczne, interpretować je i wykorzystać do analizy określonych

zjawisk i procesów natury prawnej, politycznej, ekonomicznej oraz w innych obszarach ludzkiej aktywności

K_K02 - student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody weryfikacji:

K_W04, K_W02 - ocena prac indywidualnych;

K_U03 - prezentacja;

K_U02 - ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - warunkiem zaliczenia jest zdobycie minimum 50% ogólnej sumy punktów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest

otrzymanie oceny pozytywnej z ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)